Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: U

Underholdsbidrag


 • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav c, § 4-3 bokstav c, § 5-42, § 5-43 første ledd bokstav h, § 6-51, § 6-52, § 14-3 første ledd og § 15-4 fjerde ledd.
 • Sktfvl. § 7-2 første ledd bokstav b og § 7-9 annet ledd
 • Sktfvfs. § 7-9 A og B

1 Innledning

Med underholdsbidrag menes regelmessige, ensidige bidrag/understøttelser, som yteren i samsvar med lov eller avtale, er forpliktet til å yte. Leilighetsvise ytelser anses ikke som underholdsbidrag. Som underholdsbidrag anses heller ikke regelmessige betalinger som er vederlag for en motytelse, som f.eks. pensjon i arbeidsforhold eller pensjon, føderåd o.l. ved kjøp av fast eiendom mv. Om ytelser som ikke anses som underholdsbidrag, se blant annet emnene om pensjon og emnet «Føderåd».Betalt bidragsbeløp hos yteren behøver ikke å korrespondere med mottatt beløp hos mottakeren når bidraget er trukket hos arbeidsgiver eller forskottert gjennom NAV.

2 Formue

Krav på fremtidig underholdsbidrag som ikke er forfalt til betaling, er ikke skattepliktig formue for mottakeren eller fradragsberettiget gjeld for yteren.

3 Inntekt, mottatt bidrag

3.1 Hovedregel

3.1.1 Generelt
Underholdsbidrag er som hovedregel skattepliktig inntekt for mottakeren, jf. sktl. § 5-42 første ledd bokstav a. Dette gjelder selv om bidragsyter ikke får fradrag i sin inntekt fordi vedkommende
 • er bosatt i utlandet (se unntak nedenfor),
 • er bosatt i Norge, men
  • enten ikke har skattepliktig inntekt eller er skattefri for sine inntekter, f.eks. etter skatteavtale, eller
  • i det året ektefellene blir skilt eller separert krever personfradrag i klasse 2 etter sktl. § 15-4 fjerde ledd i stedet for fradrag for bidrag til ektefellen.
3.1.2 Opplysningsplikt
Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral skal gi opplysninger for hver bidragsmottaker som i inntektsåret har mottatt bidrag via denne institusjonen, jf. sktfvfs. § 7-9 B.
3.1.3 Konkursbo
Det er skatteplikt for underholdsbidrag fra konkursbo til konkursdebitor eller debitors familie etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 106, jf. sktl. § 5-42 første ledd bokstav d. Reglene om skattefritak for bidrag til barn gjelder ikke.

3.2 Unntak

3.2.1 Intern rett
Underholdsbidrag er ikke skattepliktig dersom det ytes
 • som barnebidrag eller særtilskudd etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), oppfostringsbidrag etter lov 17. juli 1992 om barneverntjenester (barnevernloven) eller som bidragsforskudd etter forskotteringsloven, jf. sktl. § 5-43 første ledd bokstav h. Det samme gjelder barnebidrag etter tilsvarende regler i andre lands lovgivning
 • til ektefelle i tilfeller hvor det ikke foreligger samlivsbrudd
 • til separert/fraskilt ektefelle etter det tidspunktet de eventuelt har flyttet sammen igjen
 • til samboer og til vedkommendes barn, enten det er felles barn eller særkullsbarn. Dette gjelder både for meldepliktige og ikke-meldepliktige samboere. Tidligere ektefeller som er skilt og har flyttet sammen uten å gifte seg, er samboere. (Separerte ektefeller som flytter sammen igjen er gift.)
 • til foreldre
 • som engangsbeløp i stedet for, i tillegg til eller til avløsning av regelmessig bidrag.
3.2.2 Skatteavtale
Skatteplikten for mottatt bidrag fra bidragsyter bosatt i utlandet til mottaker i Norge kan være begrenset i skatteavtale, se for eksempel artikkel 18 nr. 2 i den nordiske skatteavtalen av 1996, som medfører at bidrag til barn kan være helt eller delvis skattefritt. Bidrag til tidligere ektefelle fra bidragsyter bosatt på Island kan også unntas fra skatteplikt inntil et visst beløp.Underholdsbidrag som etter norsk intern rett er skattepliktig for mottaker bosatt i Norge, kan være skattefritt når det ikke gis fradrag for bidraget i det skatteavtalelandet bidragsyteren er bosatt i, og forholdet ikke er regulert direkte i skatteavtalen mellom de to land og avtalen for øvrig søker å hindre dobbeltbeskatning, se FIN 25. januar 1984 i Utv. 1984/50. Dette vil f.eks. være tilfelle når bidrag ytes
 • til barn fra bidragsyter bosatt i USA (når bidraget ikke anses å tilsvare bidrag etter barneloven)
 • til fraskilt ektefelle når bidragsyter er bosatt i Tyskland
Har ikke Norge inngått skatteavtale med det landet yteren bor i, er underholdsbidrag skattepliktig i Norge i den grad det følger av intern rett, uavhengig av om bidragsyteren får fradrag for bidraget.

4 Fradrag, betalt bidrag

4.1 Hovedregel

4.1.1 Generelt
Det er etter sktl. § 6-52 fradragsrett for regelmessig understøttelse som skattyteren er forpliktet til å yte etter lov eller avtale og som regnes som inntekt for mottakeren. Fradragsretten gjelder enten den forpliktede betaler direkte til den berettigede eller den som tar vare på den berettigede, for eksempel det offentlige. Det er fradragsrett selv om bidragsyteren betaler misligholdt bidrag (bidragsgjeld), påløpt som regelmessig understøttelse, med et engangsbeløp på et senere tidspunkt.Den vanligste formen for fradragsberettiget bidrag er bidrag til ektefelle ved skilsmisse eller formell/faktisk separasjon.Krever skattyter 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, inngår bidraget i standardfradraget. Se for øvrig emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.
4.1.2 Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
Det er et vilkår for fradrag at ytelsen betales via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, hvis ytelsen utgjør kr 10 000 eller mer i løpet av året. Ved slike løpende eller periodiske ytelser som underholdsbidrag, skal alle betalinger innenfor samme kalenderår knyttet til samme bidragsforpliktelse, ses samlet i forhold til grensen på kr 10 000, jf. sktl. § 6-51 første ledd tredje punktum.
4.1.3 Opplysningsplikt
Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral skal gi opplysninger for hver bidragspliktige som har betalt bidrag via denne institusjonen, se sktfvfs. § 7-9 B. Opplysningene skal omfatte bidrag som er tidfestet i inntektsåret og eventuell gjeld eller tilgodehavende per 1. januar i året etter inntektsåret.
4.1.4 Bidrag til berettigede bosatt i utlandet, generelt
Fradrag kan gis, selv om den bidragsberettigede er bosatt i utlandet. Dette gjelder selv om bidraget ikke er skattepliktig inntekt for mottakeren etter vedkommende lands interne skatteregler. Se HRD i Utv. 1970/254 (Rt. 1970/417).For barnebidrag mv. etter barneloven er det ikke fradragsrett selv om bidraget er skattepliktig inntekt etter det andre landets interne regler.
4.1.5 Bidrag til berettigede bosatt i utlandet, dokumentasjon
Når mottakeren er bosatt i utlandet, må bidragsyter på forespørsel fra skattemyndighetene kunne dokumentere at det foreligger bidragsplikt og at beløpene er betalt. Dette gjelder uavhengig av bidragets størrelse.For ektefelle (separert eller fraskilt) kan det kreves fremlagt attest fra offentlig myndighet om at det foreligger samlivsbrudd, og når samlivet opphørte. Det kan eventuelt kreves at attestene er oversatt til norsk av autorisert translatør, ambassade o.l. (Dette gjelder ikke de nordiske språkene, herunder islandsk og finsk.)Fradragskravet må kunne dokumenteres ved originaldokumenter som viser at beløpet faktisk er overført til den fraseparerte/fraskilte ektefellen. Innen enkelte kulturer er det uvanlig at kvinner opptrer på egen hånd i økonomisk henseende. Det må i et slikt tilfelle kunne godtas at overføringen skjer til en representant for henne dersom de øvrige konkrete omstendighetene tyder på at det dreier seg om overføring til understøttelse.Vilkåret om betaling via bank som nevnt i pkt. 4.1.2 gjelder også når mottakeren er bosatt i utlandet.Ved overføring via bank må banken kunne bekrefte at beløpet er hevet i utlandet. Sjekker eller remisser som skattyter selv har kjøpt, er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. I noen tilfeller er bankoverføring eller lignende med kvittering umulig, eller svært uhensiktsmessig for mottakerne. Annen sannsynliggjøring av overført beløp bør da etter omstendighetene kunne godtas.Noen bidragspliktige kan ha status som flyktninger, noe som kan attesteres av Utlendingsdirektoratet (UDI). For disse kan det bli nødvendig å fravike krav om dokumentasjon fra hjemlandet, slik at annen sannsynliggjøring trer i stedet.Også ellers hvis det i det konkrete tilfellet skulle foreligge andre særlige forhold, vil fradrag kunne gis, selv om ikke alle dokumentasjonskrav er oppfylt.

4.2 Ikke fradragsrett

Det er ikke fradragsrett for bidrag
 • ytet som barnebidrag eller særtilskudd etter barneloven. Det samme gjelder barnebidrag etter tilsvarende regler i andre lands lovgivning
 • ytet under fosterhjems- eller institusjonsopphold etter reglene om oppfostringsbidrag etter barnevernloven
 • i form av oppgjør av bidragsgjeld vedrørende barnebidrag, selv om gjelden er oppstått i tiden før 1. oktober 2003, se FIN 21. oktober 2003 i Utv. 2003/1470
 • til ektefelle i tilfeller hvor det ikke foreligger samlivsbrudd. (Flytter separerte ektefeller sammen i inntektsåret, er det fradragsrett for underholdsbidrag frem til det tidspunktet de flytter sammen.)
 • til ektefelle for det året samlivet opphørte, dersom skattyteren velger å bli skattlagt i klasse 2 i stedet for klasse 1
 • til separert/fraskilt ektefelle regnet fra det tidspunktet de eventuelt har flyttet sammen igjen
 • til samboer. Dette gjelder både for meldepliktige og ikke-meldepliktige samboere. Tidligere ektefeller som er skilt og har flyttet sammen uten å gifte seg, er samboere. (Separerte ektefeller som flytter sammen igjen er gift.)
 • til foreldre når det ikke er vederlag for motytelse.
 • til barn som foreldre etter barneloven § 68 ikke plikter å underholde, f.eks. kontraktsmessig bidrag til voksne barn, se URD (Drammen byrett) 11. november 1981 i Utv. 1981/561.
 • til fjernadopterte barn, eller
 • som engangsbeløp i stedet for, i tillegg til eller til avløsning av regelmessige bidrag.

5 Reiseutgifter

Reiseutgifter som separert/fraskilt/ugift far eller mor har hatt i forbindelse med besøk av barn som bor hos den annen av foreldrene, anses som privatutgifter. Utgiftene er ikke fradragsberettigede.

6 Minstefradrag

Mottatt skattepliktig underholdsbidrag regnes med i grunnlaget for minstefradrag etter samme regler som for pensjon, se emnet «Minstefradrag».Fradragsberettiget underholdsbidrag kan fradras i tillegg til minstefradrag.

7 Tidfesting

Underholdsbidrag skattlegges det året det mottas, jf. sktl. § 14-3 første ledd.Bidraget er fradragsberettiget det året det er betalt, jf. sktl. § 14-3 tredje ledd annet punktum.

8 Flere kommuner

Skattepliktig mottatt underholdsbidrag skattlegges i mottakers bostedskommune, jf. sktl. § 3-1 første ledd.Ved skatteplikt til flere kommuner, er fradragsberettiget underholdsbidrag et fordelingsfradrag, jf. sktl. § 6-90 første ledd bokstav a, se emnet «Fordelingsfradrag».

9 Tilbakebetaling av underholdsbidrag etter barneloven etter fritak for farskap

Tilbakebetaling/refusjon av barnebidrag etter frikjennelse for farskap er ikke skattepliktig inntekt for mottakeren. Dette gjelder også tilbakebetaling av bidrag som var betalt før 1. oktober 2003 og som var fradragsberettiget i inntekten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.