Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: UForsiden
Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.
Underholdsbidrag
Underskudd
Utdanning – tilskudd og kostnader
Utgangsverdi
Utgiftsgodtgjørelse
Utland – allment om skatteavtaler
1 Spørsmål om skatteplikt til Norge – fremgangsmåten
2 Folketrygd
3 Hvilke plikter er regulert ved skatteavtalene
4 Den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel
5 Skatteavtalens virkeområde
6 Formue/inntekt
7 Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
7.1 Generelt
7.2 Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med dato for undertegning og ikrafttredelse
7.3 Avtaler med begrenset rekkevidde
7.4 Særskilte avtaler om administrativ bistand
7.5 Avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA
7.6 Avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker
8 Oversikt over metode for unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtalene
Utland – driftsmiddel som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde
Utland – EØS-retten og forholdet til norsk skatterett
Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter
Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting
Utland – grensegjengere
Utland – internprising (transfer pricing)
Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster
Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.
Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)
Utland – skattemessig bosted
Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning
Utland – utflytting av selskap fra Norge
Utland – uttak fra norsk beskatningsområde
Utland – virksomhetsinntekter
Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester

Utland – allment om skatteavtaler


 • Sktl. § 2-37 første ledd.
 • Lov 28. juli 1949 nr. 15. om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv.

1 Spørsmål om skatteplikt til Norge – fremgangsmåten

Ved spørsmål om skatteplikt til Norge må en
 • først undersøke om det foreligger hjemmel for skattlegging i Norge etter norsk intern rett, og
 • deretter undersøke om det er inngått skatteavtale med den annen stat, og i så fall om denne begrenser retten til å skattlegge den formue eller inntekt saken gjelder og i tilfelle hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbeltbeskatning. Skatteavtalen gir ikke hjemmel for skattlegging. Den kan bare innskrenke skatteplikten etter norsk internrett
Dersom det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende stat, eller hvis et konkret forhold faller utenfor skatteavtalens virkeområde, skal skattleggingen gjennomføres etter norsk internrett.For en person bosatt/et selskap hjemmehørende i utlandet (og ikke i Norge etter norsk internrett), er det den staten hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende som skal sørge for at inntekten ikke dobbeltbeskattes, når inntekten kan skattlegges i Norge etter norsk internrett og skatteavtalen.For en person bosatt/et selskap hjemmehørende både i utlandet og i Norge etter begge staters interne rett, skal unngåelse av dobbeltbeskatning skje i den staten personen anses bosatt/selskapet anses hjemmehørende etter skatteavtalen.Om unngåelse av dobbeltbeskatning for skattytere som er bosatt/ hjemmehørende i Norge, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».Med unntak av den nordiske skatteavtalen (NSA) er skatteavtalene som Norge har inngått bilaterale, dvs. mellom Norge og en annen stat. Avtalene er ikke like, og det er derfor nødvendig å undersøke hva den aktuelle skatteavtale bestemmer. Det er viktig å undersøke om det foreligger protokoller som er inngått enten samtidig med skatteavtalen eller i ettertid, som medfører endringer i de enkelte bestemmelser. Om det er inngått tilleggsprotokoller vil fremgå av oversikten over skatteavtaler. Se nærmere pkt. 7.2.

2 Folketrygd

Om avtaler (sosialkonvensjoner og EØS-regler) som regulerer trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng».

3 Hvilke plikter er regulert ved skatteavtalene

3.1 Generelt

Skatteavtalen regulerer hvilken stat som kan skattlegge en inntekts- eller formuespost.Skatteavtalene regulerer ikke plikten til å foreta forskuddstrekk, gi opplysninger (herunder lønnsrapportering), levere skattemelding mv. Utenlandske skattyteres/arbeidsgiveres plikt til å gi opplysninger til norske myndigheter må derfor vurderes ut fra norske internrettslige regler.Skatteavtalene regulerer ikke plikten til å betale trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, se for øvrig emnene «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng» og «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

3.2 Utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter

Bestemmelser om utveksling av opplysninger med andre staters skattemyndigheter finnes enten i skatteavtalen eller i særskilte avtaler. Norske skattemyndigheter kan utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter etter anmodning, spontant og automatisk.Opplysninger som fremmede lands skattemyndigheter ber om i Norge, skal innhentes av norske skattemyndigheter i overensstemmelse med norsk lovgivning. All utveksling av opplysninger med utenlandske skattemyndigheter på anmodning og spontant skal foregå gjennom Skatt vest – Sentralskattekontoret for utenlandssaker eller Skattedirektoratet. Automatisk utveksling av opplysninger skal foregå gjennom Skattedirektoratet. Om forholdet til taushetsplikt, se Skatteforvaltningshåndboken.

3.3 Den nordiske trekkavtalen

Den nordiske trekkavtalen regulerer i hvilket land arbeidsgiveren plikter å innbetale forskuddstrekk når en arbeidstaker som er bosatt i en nordisk stat, utfører arbeid i en annen nordisk stat eller på denne stats kontinentalsokkel. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den stat som mest sannsynlig vil kunne skattlegge inntekten etter skatteavtalen. Trekkavtalen inneholder også bestemmelser om overføring av forskuddstrekk fra en stat til en annen stat, når det er den sistnevnte staten som har beskatningsretten.

4 Den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel

For å gjøre fremstillingen enklest mulig brukes den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel i Skatte-ABC, både fordi den i det alt vesentligste bygger på OECDs mønsteravtale og fordi den fremstår som representativ for de fleste av de avtalene Norge har inngått med industristater, selv om den er inngått mellom flere enn to stater.En bør være oppmerksom på at bestemmelser i andre skatteavtaler kan avvike fra de regler som nevnes i Skatte-ABC. Bare unntaksvis er slike avvik nevnt. I det konkrete tilfelle er det derfor nødvendig å undersøke hva den aktuelle skatteavtalen bestemmer.

5 Skatteavtalens virkeområde

5.1 Hvilke skatter som omfattes

Det er i hver enkelt skatteavtale regnet opp hvilke skatter/avgifter avtalen får anvendelse for. Hvis en type skatt/avgift ikke omfattes av avtalen, vil fastsettingen av denne skatten/avgiften kunne gjennomføres fullt ut etter intern rett.Eksempelvis omfatter NSA følgende norske skatter (jf. art. 2 nr. 3 e)
 • inntekts- og formuesskatt til staten (herunder trinnskatt og fellesskatt)
 • inntekts- og formuesskatt til kommunene
 • inntektsskatt til fylkene
 • skatt i henhold til petroleumsskatteloven
 • skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv.
Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift er ikke omfattet av skatteavtalene. I EØS-avtalens art. 29, Rådsforordning (EF) 883/2004, samt inngåtte sosialkonvensjoner er det nærmere regulert i hvilken stat det skal betales sosiale avgifter. Om plikten til å betale trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng». Om plikten til å betale arbeidsgiveravgift, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

5.2 Geografisk virkeområde

5.2.1 Generelt
Skatteavtalene angir det geografiske området avtalen skal gis anvendelse på. Ifølge NSA art. 3 nr. 1 a betyr uttrykket «kontraherende stat» Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Uttrykket omfatter også landenes sjøterritorier. Avtalen gjelder ikke for Svalbard (herunder Bjørnøya), Jan Mayen og de norske biland utenfor Europa.
5.2.2 Kontinentalsokkelen
I de fleste avtaler Norge har inngått etter 1965 sies det uttrykkelig at avtalene gjelder for kontinentalsokkelen, se NSA art. 3 nr. l a. I en del eldre avtaler er det ikke sagt noe om dette, se f.eks. avtalen med Egypt. Det er antatt at slike avtaler ikke gjelder på kontinentalsokkelen. Også i enkelte senere inngåtte avtaler er kontinentalsokkelen holdt utenfor. Se f.eks. avtalene med Sveits og Ungarn.

5.3 Skattesubjektet

NSA art. l, jf. art. 3 og 4, bestemmer at avtalen får anvendelse på fysiske og juridiske personer som er bosatte/hjemmehørende i en eller flere av de kontraherende stater.Om når en person skal anses bosatt eller et selskap mv. skal anses hjemmehørende i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».

6 Formue/inntekt

7 Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

7.1 Generelt

Oversikten nedenfor er à jour per 1. juni 2017. Opplysninger og uttalelser om skatteavtalene finnes på Finansdepartementets hjemmeside på fin.dep.no.
Kodeforklaring
Statuskode 0Avtaler opphørt.
Statuskode 1Avtaler i kraft.
Statuskode 2Avtaler undertegnet, men ikke i kraft.
Statuskode 3Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale/revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale.

7.2 Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med dato for undertegning og ikrafttredelse

Land/UndertegningStatusI kraftPublisert
Albania 14.10.98113.08.99St.prp. nr. 36 (98-99)
Argentina 08.10.97130.11.01St.prp. nr. 31 (97-98)
Aserbajdsjan 24.04.96120.09.96St.prp. nr. 68 (95-96)
Australia 08.08.06112.09.07St.prp. nr. 85 (05-06)
Bangladesh 15.09.04122.12.05St.prp. nr. 77 (04-05)
Barbados 15.11.90Tilleggsprotokoll 03.11.111130.07.9101.06.12St.prp. nr. 55 (90-91)Prop. 38 S (11-12)
Belgia 14.04.88Tilleggsprotokoll 10.09.09Ny avtale 23.04.1411204.10.9119.07.13St.prp. nr. 18 (88-89)Prop. 35 S (09-10)Prop. 100 S (13-14)
Benin 29.05.79124.06.82St.prp. nr. 62 (79-80)
Bonaire 13.11.89Tilleggsprotokoll 10.09.091e)117.12.9001.09.11St.prp. nr. 54 (89-90)Prop. 87 S (09-10)
Bosnia Hercegovina1 b)St.prp. nr. 23 (83-84)
Brasil 21.08.80Tilleggsprotokoll 20.02.141226.11.81St.prp. nr. 140 (80-81)Prop. 136 S (13-14)
Bulgaria 22.07.14130.07.15 Prop. 137 S (13-14)
Canada 12.07.02119.12.02St.prp. nr. 12 (02-03)
Chile 26.10.01Curacao 13.11.89Tilleggsprotokoll 10.09.0911e)122.07.0317.12.9001.09.11St.prp. nr. 33 (01-02)St.prp. nr. 54 (89-90)Prop.87 S (09-10)
Danmark: Nordiske land
Egypt 20.10.64Ny avtale1330.07.65St.prp. nr. 57 (64-65)
Elfenbenskysten 15.02.78125.01.80St.prp. nr. 100 (77-78)
Estland 14.05.93130.12.93St.prp. nr. 90 (92-93)
Filippinene 09.07.87Tilleggsprotokoll 22.05.891123.10.9723.10.97St.prp. nr. 77 (87-88)St.prp. nr. 124 (88-89)
Finland: Nordiske land
Frankrike 19.12.80Tilleggsprotokoll 14.11.84Tilleggsprotokoll 07.04.95Tilleggsprotokoll 16.09.99111110.09.8101.10.8501.09.9601.12.02St.prp. nr. 138 (80-81)St.prp. nr. 82 (84-85)St.prp. nr. 65 (94-95)St.prp. nr. 3 (99-00)
Færøyene: Nordiske land
Gambia 27.04.94120.03.97St.prp. nr. 64 (93-94)
Georgia 10.11.11123.07.12Prop. 62 S (11-12)
Grønland 04.08.05121.12.05St.prp. nr. 78 (04-05)
Hellas 27.04.881 a)16.09.91St.prp. nr. 55 (89-90)
India 02.02.11120.12.11Prop. 140 S (10-11)
Indonesia 19.07.88116.05.90St.prp. nr. 9 (89-90)
Irland 22.11.00128.11.01St.prp. nr. 33 (00-01)
Island: Nordiske land
Israel 02.11.66Ny avtale1311.01.68St.prp. nr. 78 (66-67)
Italia 17.06.85Ny avtale1325.05.87St.prp. nr. 76 (85-86)
Jamaica 30.09.91Tilleggsprotokoll 04.12.121101.10.9212.09.13St.prp. nr. 84 (91-92)Prop. 62 S (12-13)
Japan 04.03.92116.12.92St.prp. nr. 86 (91-92)
Kasakhstan 03.04.01124.01.06St.prp. nr. 88 (00-01)
Kenya 13.12.72110.09.73St.prp. nr. 73 (72-73)
Kina 25.02.861 c)21.12.86St.prp. nr. 75 (85-86)
Kroatia1 b)St.prp. nr. 23 (83-84)
Kuwait3
Kypros 24.02.141 08.07.14Prop. 46 S (13-14)
Latvia 19.07.93Tilleggsprotokoll1330.12.93St.prp. nr. 5 (93-94)
Liechtenstein3
Litauen 27.04.93130.12.93St.prp. nr. 91 (92-93)
Luxembourg 06.05.83Tilleggsprotokoll 07.07.091 a)127.02.8512.04.10St.prp. nr. 22 (83-84)Prop. 55 S (09-10)
Makedonia 19.04.11101.11.11Prop. 109 S (10-11)
Malawi 08.12.09110.12.12Prop. 114 S (09-10)
Malaysia 23.12.70Ny avtale1309.09.71St.prp. nr. 96 (70-71)
Malta 30.03.12114.02.13Prop. 137 S (11-12)
Marokko 05.05.72118.12.75St.prp. nr. 5 (72-73)
Mexico 23.03.95123.01.96St.prp. nr. 69 (94-95)
Montenegro1 b)St.prp. nr. 23 (83-84)
Nederland 12.01.90Tilleggsprotokoll 23.04.131131.12.9030.11.13St.prp. nr. 79 (89-90)Prop. 130 S (12-13)
Nepal 13.05.96119.06.97St.prp. nr. 6 (96-97)
New Zealand 20.04.82Ny avtale1 a)331.03.83St.prp. nr. 28 (82-83)
Nordiske land 23.09.96Tilleggsprotokoll 06.10.97Tilleggsprotokoll 04.04.0811111.05.9731.12.9729.12.08St.prp. nr. 5 (96-97)St.prp. nr. 10 (97-98)St.prp. nr. 54 (07-08)
Pakistan 07.10.86118.02.87St.prp. nr. 51 (86-87)
Polen 09.09.09Tilleggsprotokoll 05.07.121125.05.1002.04.13Prop. 59 S (09-10)Prop. 145 S (11-12)
Portugal 10.03.11115.06.12Prop. 123 S (10-11)
Qatar 29.06.09130.12.09St.prp. nr. 97 (08-09)
Romania 27.04.15101.04.16 (virkning fra 01.01.17)Prop. 124 S (14-15)
Russland 26.03.96120.12.02St.prp. nr. 47 (95-96)
Saba 13.11.89Tilleggsprotokoll 10.09.091e)117.12.9001.09.11St.prp. nr. 54 (89-90)Prop. 87 S (09-10)
Senegal 04.07.94128.02.97St.prp. nr. 67 (93-94)
Serbia 17.06.15118.12.15 (virkning fra 01.01.16)Prop. 14 S (15-16)
Sierra Leone 18.05.551 d)18.05.55Rundskriv 16/1-58
Singapore 19.12.97Tilleggsprotokoll 18.09.09Ny avtale11320.04.9804.04.10St.prp. nr. 34 (97-98)Prop. 57 S (09-10)
St. Eustatius 13.10.89Tilleggsprotokoll 10.09.091e)117.12.9001.09.11St.prp. nr. 54 (89-90)Prop. 87 S (09-10)
St. Maarten 13.10.89Tilleggsprotokoll 10.09.091e)117.12.9001.09.11St. prp. nr. 54 (89-90)Prop. 87 S (09-10)
Slovakia 27.06.79Ny avtale1a)/f)328.12.79St.prp. nr. 13 (79-80)
Slovenia 18.02.08110.12.09St.prp. nr. 96 (08-09)
Spania 06.10.99118.12.00St.prp. nr. 21 (99-00)
Sri Lanka 04.12.86108.03.88St.prp. nr. 71 (86-87)
Storbritannia 14.03.13117.12.13Prop. 94 S (12-13)
Sveits 07.09.87Tilleggsprotokoll 12.04.05Tilleggsprotokoll 31.08.09Tilleggsprotokoll 04.09.15111102.05.8920.12.0522.12.1006.12.16St.prp. nr. 76 (87-88)St.prp. nr. 55 (04-05)Prop. 17 S (10-11)Prop. 153 S (15-16)
Sverige: Nordiske land
Sør-Afrika 12.02.96Tilleggsprotokoll 16.07.121112.09.9620.11.15St.prp. nr. 76 (95-96)Prop. 44 S (12-13)
Sør-Korea 05.10.82101.03.84St.prp. nr. 30 (82-83)
Tanzania 28.04.761 a)04.08.78St.prp. nr. 36 (77-78)
Thailand 30.07.03129.12.03St.prp. nr. 13 (03-04)
Ny avtale3
Trinidad og Tobago 29.10.69107.08.70St.prp. nr. 53 (69-70)
Tsjekkia 19.10.04109.09.05St.prp. nr. 42 (04-05)
Tunisia 31.05.78128.12.79St.prp. nr. 4 (79-80)
Tyrkia 15.01.101 15.06.11Prop. 162 S (09-10)
Tyskland 04.10.91Tilleggsprotokoll 24.06.131107.10.9303.02.15St.prp. nr. 39 (91-92)Prop. 190 S (12-13)
Uganda 07.09.99116.05.01St.prp. nr. 22 (99-00)
Ukraina 07.03.96118.09.96St.prp. nr. 69 (95-96)
Ungarn 21.10.801 a)20.09.81St.prp. nr. 142 (80-81)
USA 03.12.71Tilleggsprotokoll 19.09.80Ny avtale11319.11.7215.12.81St.prp. nr. 63 (71-72)St.prp. nr. 71 (80-81)
Venezuela 29.10.97108.10.98St.prp. nr. 32 (97-98)
Vietnam 01.06.95114.04.96St.prp. nr. 75 (94-95)
Zambia 14.07.71Ny avtale 17.12.151222.03.73St.prp. nr. 77 (71-72)Prop. 156 S (15-16)
Zimbabwe 09.03.89128.08.91St.prp. nr. 4 (89-90)
Østerrike 28.11.95Tilleggsprotokoll 14.11.05Tilleggsprotokoll 16.09.0911101.12.9601.12.0601.06.13St.prp. nr. 31 (95-96)St.prp. nr. 56 (05-06)Prop. 58 S (09-10)
 1. I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Hellas, Luxemburg, New Zealand, Slovakia, Tanzania og Ungarn er det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge blir skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i fastsatt norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998. Dato for ikrafttredelse og virkning av endringen er som følger for det enkelte land: Hellas – 6. juni 1998 med virkning 1. januar 1999, Luxemburg – 25. desember 1998 med virkning 1. januar 1999 for inntektsskatt og 1. januar 2000 for formuesskatt, New Zealand – 16. juli 1998 med virkning 1. januar 1999, Slovakia – 3. juli 1998 med virkning 1. januar 1999, Tanzania – 4. mai 1998 med virkning 1. januar 1999 og Ungarn – 26. august 1999 med virkning 1. januar 1999.
 2. Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. For Kroatia er skatteavtalen ved notevekslinger av 6. mars 1996 gitt anvendelse fra samme dato. For Bosnia Hercegovina er skatteavtalen ved noteveksling 20. august 2008 gitt anvendelse fra og med inntektsåret 2009. For Montenegro er skatteavtalen ved notevekslinger av 31. oktober 2011 gitt virkning fra det tidspunkt Montenegro ble en selvstendig stat 3. juni 2006. For disposisjoner før dette tidspunktet gjelder suksesjonsavtalen mellom Norge og Serbia og Montenegro av 29. mai 2003. Skatteavtalen gjelder ikke norske personer i Bosnia Hercegovina, Kroatia og Montenegro som mottar lønn fra en offentlig etat i Norge.
 3. Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong og Macau.
 4. Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble undertegnet 2. mai 1951 ble ved en noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater. Avtalen gjelder i dag bare for Sierra Leone.
 5. Etter oppløsningen av de Nederlandske Antiller gjelder skatteavtalen mellom Norge og de Nederlandske Antiller og tilleggsprotokollen for: Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba.
 6. Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

7.3 Avtaler med begrenset rekkevidde

LandStatusUndertegnetPublisert
Finland (avtale om beskatning ved bygging av grensebroer)119.05.93St.prp. nr. 92 (92-93)
Sverige (avtale om beskatning ved bygging av grensebroer)122.10.02St.prp. nr. 14 (02-03)

7.4 Særskilte avtaler om administrativ bistand

LandStatusUnderteg.I kraftPublisert
Multilateral bistandsavtale (Europarådet/OECD)105.05.8901.04.95St.prp. nr. 75 (88-89)
Endringsprotokoll127.05.1001.06.11Prop. 142 S (09-10)
Kompetent myndighetsavtale:https://regjeringen.no/contentassets/b890040c89cc4011b8d98b474f33875f/mcaa_norway.pdf(Europarådet/OECD) For oversikt over jurisdiksjoner som har tiltrådt multiavtalen, se OECDs liste på følgende internettside:oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htmSe også liste over deklarasjoner, reservasjoner og annen kommunikasjon på internettsiden ovenfor.
Nordiske land (Norge, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland, Island og Sverige)107.12.8908.05.91St.prp. nr. 53 (89-90)
Ny avtale3

7.5 Avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA

LandStatusUnderteg.I kraftPublisert
USA (med virkning fra 01.07.14)115.04.1327.01.14Prop. 138 S (12-13)

7.6 Avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker

LandStatusUnderteg.I kraftPublisert
Andorra124.02.1018.06.11Prop. 66 S (10-11)
Anguilla114.12.0910.04.11Prop. 66 S (09-10)
Antigua & Barbuda119.05.1015.01.11Prop. 149 S (09-10)
Aruba110.09.0901.08.11Prop. 86 S (09-10)
Bahamas110.03.1009.09.10Prop. 109 S (09-10)
Bahrain114.10.1112.07.12Prop. 37 S (11-12)
Belize115.09.1026.02.11Prop. 4 S (10-11)
Bermuda16.04.0922.01.10Prop. 19 S (09-10)
Botswana1 a)20.02.1310.01.16Prop. 125 S (12-13)
Brunei1 27.06.1227.04.15Prop. 14 S (12-13)
Caymanøyene101.04.0904.03.10Prop. 24 S (09-10)
Cookøyene16.12.0906.10.11Prop. 78 S (09-10)
Costa Rica129.06.1113.04.14Prop. 36 S (11-12)
De britiske jomfruøyene18.05.0903.12.10Prop. 29 S (09-10)
Dominicasamveldet119.05.1022.01.12Prop. 147 S (09-10)
Forente Arabiske Emirater1 b)03.11.1515.02.17Prop. 152 S (15-16)
Gibraltar116.12.0908.09.10Prop. 68 S (09-10)
Grenada119.05.1009.02.12Prop. 150 S (09-10)
Guatemala215.05.12Prop. 131 S (11-12)
Guernsey128.10.0808.10.09St.prp. nr. 73 (08-09)
Hong Kong1 22.08.1404.12.15Prop. 5 S (14-15)
Isle of Man130.10.0706.09.08St.prp. nr. 38 (07-08)
Jersey128.10.0807.10.09St.prp. nr. 74 (08-09)
Liberia110.11.1017.05.12Prop. 46 S (10-11)
Liechtenstein117.12.1031.03.12Prop. 60 S (10-11)
Macao/Kina129.04.1118.12.11Prop. 122 S (10-11)
Marshalløyene128.09.1019.06.11Prop. 44 S (10-11)
Mauritius101.12.1126.05.12Prop. 55 S (11-12)
Monaco123.06.1031.01.11Prop. 159 S (09-10)
Montserrat122.11.1019.12.11Prop. 55 S (10-11)
Niue119.09.1328.05.14Prop. 27 S (13-14)
Panama112.11.1220.12.13Prop. 61 S (12-13)
Saint Christopher (St. Kitts) og Nevis124.03.1012.01.11Prop. 145 S (09-10)
St. Lucia119.05.1001.12.11Prop. nr. 148 S (09-10)
St. Vincent og Grenadinene124.03.1020.04.11Prop. 146 S (09-10)
Samoa116.12.0919.10.12Prop. 77 S (09-10)
San Marino112.01.1022.07.10Prop. 76 S (09-10)
Seychellene130.03.1111.08.12Prop. 95 S (10-11)
Turks og Caicosøyene116.12.0909.04.11Prop. 67 S (09-10)
Uruguay114.12.1130.01.14Prop. 56 S (11-12)
Vanuatu213.10.10Prop. 45 S (10-11)
 1. Avtalen omfatter alle skatter som skrives ut i Norge og Botswana. Avtalen har tilbakevirkende kraft for straffbare skattesaker. I alminnelige skattesaker har avtalen virkning fra og med inntektsåret 2017, eller der det ikke er noen skatteperiode for skattekrav som oppstår på eller etter 10. januar 2016.
 2. Avtalen omfatter alle skatter som skrives ut i Norge og De Forente Arabiske Emirater. Avtalen har tilbakevirkende kraft for straffbare skattesaker. I alminnelige skattesaker har avtalen virkning fra og med inntektsåret 2018, eller der det ikke er noen skatteperiode for skattekrav som oppstår på eller etter 15. februar 2017.

8 Oversikt over metode for unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtalene

Oversikten nedenfor viser hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbeltbeskatning for inntektskategoriene lønn (art. 15 privat tjeneste) og inntekt ved forretningsvirksomhet ved skattleggingen for 2017. Listen er à jour per 1. juni 2017.For spesielle yrkesgrupper kan avtalene inneholde andre regler for unngåelse av dobbeltbeskatning.Oversikten dekker ikke inntekt fra virksomhet på utenlandsk kontinentalsokkel.Kodeforklaring:Status:
 • Kode 1: Avtaler i kraft
Metode:
 • Kode A: Alternativ fordeling
 • Kode F: Fordelingsmetoden (unntaksmetoden)
 • Kode FP: Fordelingsmetoden med progresjonsforbehold
 • Kode K: Kreditmetoden (godtgjørelsesmetoden)
For en nærmere beskrivelse av de forskjellige metodene, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».
LandStatusHovedmetodeLønnForr.
Albania1KKK
Argentina1KKK
Aserbajdsjan1KKK
Australia1KKK
Bangladesh1KKK
Barbados1FFPF
Belgia1FFPF
BeninBonaire d)11FFFPFPFF
Bosnia Hercegovina a)1FFPK
Brasil1FFPF
Bulgaria1KKK
Canada1KKK
ChileCuracao d)11KFKFPKF
DanmarkNordiske land
Egypt1FFPF
Elfenbenskysten1FFPF
Estland1KKK
Filippinene1FFPF
FinlandNordiske land
Frankrike1KKK
FærøyeneNordiske land
Gambia1KKK
Georgia1KKK
Grønland1KKK
Hellas1KKK
India1KKK
Indonesia1FFPF
Irland1KKK
IslandNordiske land
Israel1FFPF
Italia1FFPF
Jamaica1FFPF
Japan1KKK
Kasakhstan1KKK
Kenya1FFPF
Kina b)1FFPF
Kroatia a)1FFPK
Kypros1KKK
Latvia1KKK
Litauen1KKK
Luxembourg1KKK
Makedonia1KKK
Malawi1KKK
Malaysia1FFF
Malta1KKK
Marokko1FFPF
Mexico1KKK
Montenegro a)1FFPK
Nederland1KKK
Nepal1KKK
New Zealand1KKK
Nordiske land1KA e)K
Pakistan1FFPF
Polen1KKK
Portugal1KKK
Qatar1KKK
Romania1KKK
RusslandSaba d)11KFKFPKF
Senegal1KKK
Serbia1KKK
Sierra Leone c)1KKK
SingaporeSt. Eustatius d)St. Maarten d)111KFFKFPFPKFF
Slovakia f)1KKK
Slovenia1KKK
Spania1KKK
Sri Lanka1FFPF
Storbritannia1KKK
Sveits1KKK
SverigeNordiske land
Sør-Afrika1KKK
Sør-Korea1FFPF
Tanzania1KKK
Thailand1KKK
Trinidad og Tobago1FFPF
Tsjekkia1KKK
Tunisia1FFPF
Tyrkia1KKK
Tyskland1KKK
Uganda1KKK
Ukraina1KKK
Ungarn1KKK
USA1FKF
Venezuela1KKK
Vietnam1KKK
Zambia1FFPF
Zimbabwe1FFPF
Østerrike1KKK
 1. Skatteavtalen med Jugoslavia er midlertidig suspendert. Iht. noteveksling skal den inntil videre anvendes overfor Bosnia Hercegovina, Kroatia, samt Montenegro. Avtalens bestemmelser får imidlertid ikke anvendelse på norske personer i Bosnia Hercegovina, Kroatia og Montenegro som mottar lønn fra en offentlig etat i Norge.
 2. Avtalen med Kina omfatter ikke Hong Kong og Macao.
 3. Her gjelder den gamle avtalen med Storbritannia av 2. mai 1951.
 4. Fordelsbegrensningsregel i art. 28 i avtalen med Ned. Antiller (som etter oppløsningen av Ned. Antiller gjelder for Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba.
 5. Kredit ved interessefellesskap mellom arbeidsgivere, jf. art. 25 pkt. 7 i den nordiske avtalen.
 6. Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia av 27. juni 1979 skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.