Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: U

Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter


  • Sktl. § 2-1 syvende ledd, § 2-1 niende ledd, § 2-2 sjette ledd, § 4-31 og § 6-91

1 Generelt

Det er en betingelse for full formuesskatteplikt at skattyteren er skattemessig bosatt i Norge ved årsskiftet, jf. sktl. § 2-1 syvende ledd. Skattyteren er da skattepliktig for hele sin formue, uansett hvor i verden den befinner seg, jf. sktl. § 2-1 niende ledd. Med årsskiftet skal forstås ved utgangen av 31. desember, se URD 18. september 2012 (Oslo tingrett) i Utv. 2012/1777. Tilsvarende gjelder for selskaper og innretninger, jf. § 2-2 sjette ledd, men en del av disse er fritatt for formuesskatt etter sktl. § 2-36 første ledd. Se emnet «Formue», pkt. 2.2.En skattyter som er bosatt i Norge ved årsskiftet har på tilsvarende måte fradragsrett for all gjeld.En skattyter som ikke anses skattemessig bosatt i Norge ved årsskiftet er bare skattepliktig til Norge for stedbunden formue ved inntektsårets utgang, og har bare fradragsrett for gjeld knyttet til denne formuen.Når bare den ene ektefellen er skattemessig bosatt i Norge, kan ektefellene ikke velge hvem som skal skattlegges for en formuespost eller få fradrag for gjeld og gjeldsrenter. Se emnet «Utland – uttak fra norsk beskatningsområde», pkt. 3.1.2.Om forholdsmessig fordeling av gjeldsrenter hvor skattyter har vært bosatt i Norge en del av året, se pkt. 5.2.2Om begrensning av rentefradrag mellom nærstående, se pkt. 5.2.

2 Fast eiendom

2.1 Intern rett

2.1.1 Bosatt/hjemmehørende i Norge
Personer bosatt i Norge er skattepliktige hit for formue i fast eiendom som befinner seg i Norge og i utlandet, jf. sktl. § 2-1 niende ledd. Dette gjelder også for selskaper og innretninger, jf. § 2-2 sjette ledd, i den grad disse er formuesskattepliktige. Se emnet «Formue», pkt. 2.2.I noen tilfeller skal også andeler i ferieanlegg (time-share) i utlandet sees på som fast eiendom, se emnet «Bolig – tidsparter (time-share)».Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal verdsettes etter tilsvarende regler som for fritidseiendom i Norge. Nærmere om verdsetting av fritidseiendom, se emnet «Bolig – formue», pkt. 3. Om næringseiendom, se emnet «Formue». Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn.
2.1.2 Bosatt/hjemmehørende i utlandet
Personer bosatt og selskaper mv. hjemmehørende i utlandet, er etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav a skattepliktige hit for formue i fast eiendom i Norge. Utenlandske selskaper og innretninger som ville vært fritatt for formuesskatt etter § 2-36 første ledd om de hadde vært norske, er fritatt for formuesskatt. Om omfanget av skattefritaket, se emnet «Formue», pkt. 2.2. Om fradrag for gjeld, se pkt. 5.2.

2.2 Skatteavtale

Etter skatteavtalene kan fast eiendom som hovedregel formuesbeskattes i den stat hvor eiendommen ligger.Når skattyter bosatt i Norge har formue i fast eiendom i utlandet som etter skatteavtalen kan skattlegges i utlandet, skal slik formue også skattlegges i Norge, dersom dobbeltbeskatning er forebygget gjennom kreditmetoden. Er dobbeltbeskatning forebygget gjennom fordelingsmetoden (unntaksmetoden), skal slik formue unntas fra skattlegging i Norge. Om unngåelse av dobbeltbeskatning etter kreditmetoden, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4.NSA regulerer ikke lenger formuesskatt, fordi de andre nordiske land ikke har formuesskatt, se art. 23 nr. 7. Personer som er bosatt i Norge etter intern rett, men bosatt i et annet nordisk land etter NSA, er formuesskattepliktige i Norge for fast eiendom i utlandet.

3 Løsøre

3.1 Intern rett

3.1.1 Bosatt/hjemmehørende i Norge
Personer bosatt i Norge, er skattepliktige hit for formue i løsøre som befinner seg i utlandet etter de samme regler og unntak som gjelder for løsøre som befinner seg i Norge, jf. sktl. § 2-1 niende ledd. Dette gjelder også for selskaper og innretninger, jf. sktl. § 2-2 sjette ledd, i den grad disse er formuesskattepliktige. Se emnet «Formue», pkt. 2.2.
3.1.2 Bosatt/hjemmehørende i utlandet
Personer bosatt og selskaper mv. hjemmehørende i utlandet, er skattepliktige for formue i løsøre som befinner seg i Norge, jf. sktl. § 2-3 første ledd bokstav a. Løsøre omfatter alle fysiske gjenstander, men ikke bankinnskudd, pantobligasjoner, aksjer og andre verdipapirer.
3.1.3 Skatteavtale
Formue i løsøre kan som hovedregel etter skatteavtalene bare beskattes i det land hvor eieren av løsøret er bosatt.Formue som består av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted for et foretak, og av løsøre knyttet til et fast sted som tjener til utøvelsen av et fritt yrke, kan etter skatteavtalene normalt beskattes i den stat hvor det faste driftssted eller det faste sted befinner seg. Når skattyter bosatt i Norge har formue i løsøre i utlandet som etter skatteavtalen kan skattlegges i utlandet, skal slik formue også skattlegges i Norge, dersom dobbeltbeskatning er forebygget gjennom kreditmetoden. Er dobbeltbeskatning forebygget gjennom fordelingsmetoden (unntaksmetoden), skal slik formue unntas fra skattlegging i Norge. Om unngåelse av dobbeltbeskatning etter kreditmetoden, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4.Om formue i løsøre som er tilbehør til fast eiendom, se emnet «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster», pkt. 1.1.3.NSA regulerer ikke lenger formuesskatt, fordi de andre nordiske land ikke har formuesskatt, se art. 23 nr. 7. Personer som er bosatt i Norge etter intern rett, men bosatt i et annet nordisk land etter NSA, er derfor formuesskattepliktige i Norge for løsøre i utlandet.

4 Aksjer

4.1 Intern rett

4.1.1 Aksjonær bosatt/hjemmehørende i Norge
Norske aksjonærer som er pliktig til å svare formuesskatt, er skattepliktige til Norge for formue i aksjer i selskap hjemmehørende i Norge og i utlandet, jf. sktl. § 2-1 niende ledd og § 2-2 sjette ledd. Aksjeselskaper og visse andre selskaper og innretninger er imidlertid fritatt for formuesskatteplikt etter sktl. § 2-36. Om verdsetting, se emnet «Formue», pkt. 2.2. Om skattlegging som direkte eier av selskapets eiendeler i norskeide selskaper i utlandet, istedenfor som aksjonær i selskapet, se emnet «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster», pkt. 7.
4.1.2 Aksjonær bosatt/hjemmehørende i utlandet
Formue i aksjer i norske selskaper er ikke skattepliktig hit når aksjonæren er bosatt i utlandet, med mindre aksjene må anses eid i virksomhet som er skattepliktig til Norge etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav b.

4.2 Skatteavtale

Formue i aksjer skal som hovedregel bare skattlegges i aksjonærens bostedsland. I tilfeller hvor det ikke er hjemmel for å skattlegge formue etter norsk internrett, se ovenfor, er det uten betydning for norsk beskatningsrett hva som står i skatteavtalen.NSA regulerer ikke lenger formuesskatt, fordi de andre nordiske land ikke har formuesskatt, se art. 23 nr. 7. Personer som har begrenset skatteplikt til Norge er formuesskattepliktig for aksjer eid i skattepliktig virksomhet i Norge.

5 Gjeld og gjeldsrenter

5.1 Bosatt/hjemmehørende i Norge

Skattytere som er bosatt/hjemmehørende i Norge har som utgangspunkt fradragsrett i formuen etter skattelovens ordinære regler for gjeld, uavhengig av om gjelden har tilknytning til utlandet, se emnet «Gjeld». På tilsvarende måte har skattytere bosatt/hjemmehørende i Norge som utgangspunkt fradragsrett for gjeldsrenter etter de ordinære reglene, uavhengig av om rentene har tilknytning til utlandet, f.eks. fordi de betales til en utenlandsk kreditor eller knytter seg til formue i utlandet. Se emnet «Renter av gjeld».Har skattyter bare vært bosatt i Norge en del av året, skal rentekostnader som ikke er knyttet til stedbunden virksomhet eller fast eiendom i Norge, fordeles forholdsmessig etter hvor lenge skattyter har vært skattemessig bosatt i Norge, jf. sktl. § 6-92. Hvis lånets løpetid er begrenset til en del av året, skal likevel rentekostnadene tidfestes til dette tidsrom.Har skattyter fast eiendom eller virksomhet i utlandet skal fradrag for gjeld og/eller gjeldsrenter i noen tilfeller begrenses. Gjeld og gjeldsrenter er fradragsberettiget i Norge, uten gjeld- og gjeldsrentebegrensning, når dobbeltbeskatning av slik formue og inntekt unngås ved anvendelsen av kreditmetoden. Fradraget for gjeld og/eller gjeldsrenter i Norge skal som hovedregel begrenses hvis skattyters formue og/eller inntekt av fast eiendom eller virksomhet i utlandet er unntatt fra skatteplikt i Norge etter skatteavtale (fordelingsmetoden eller unntaksmetoden), se sktl. § 4-31 første ledd og § 6-91 første ledd og pkt. 5.3. Om begrensning av rentefradrag mellom nærstående etter sktl. § 6-41, se emnet «Rentekostnader – fradragsbegrensning i interessefellesskap».

5.2 Bosatt/hjemmehørende i utlandet

5.2.1 Generelt
Personer som er bosatt/selskaper som er hjemmehørende i utlandet kan bare kreve fradrag for gjeld som er stiftet til fremme av den aktivitet som beskattes her i riket, jf. sktl. § 4-31 femte ledd. Det kan kreves fradrag for pantegjeld som er stiftet og tinglyst ved anskaffelse av eiendom i Norge eller ved senere påkostninger. På tilsvarende måte kan det bare kreves fradrag for renter av den gjeld som kommer til fradrag i Norge, jf. sktl. § 6-40 fjerde ledd.Skattegjeld og arveavgift er ikke fradragsberettiget, selv om den knytter seg til stedbundet formue her i landet.Gjeld innen samme selskap (for eksempel mellom hovedkontor i utlandet og fast driftssted i Norge) anses ikke som gjeld i skattelovens forstand, og kommer ikke til fradrag ved formuesbeskatningen i Norge. Renter av gjeld innen samme selskap er ikke fradragsberettiget, med mindre det utenlandske selskapet er en kredittinstitusjon som driver finansieringsvirksomhet (utlån av penger) gjennom fast driftssted i Norge. Gjeld og gjeldsrenter vil være fradragsberettiget hvis egenkapitalandelen ligger på et forsvarlig nivå. Se sktl. § 13-1 og emnet «Utland – internprising (transfer pricing)», pkt. 4.5.
5.2.2 Bosatt i Norge en del av året
Har skattyter vært bosatt i Norge bare en del av året, skal rentekostnader som ikke knytter seg til skattepliktig aktivitet i Norge fordeles forholdsmessig etter hvor lenge skattyter har vært skattemessig bosatt i Norge, jf. sktl. § 6-92 annet ledd. Hvis lånets løpetid er begrenset til en del av året, skal likevel rentekostnadene tidfestes til dette tidsrommet.
5.2.3 Flere kommuner
Er en skattyter som er bosatt/hjemmehørende i utlandet skattepliktig for formue til flere kommuner i Norge, skal gjeld og gjeldsrenter ikke fordeles forholdsmessig, slik som for norske skattytere som er skattepliktige til flere kommuner. Hvis gjelden i en kommune overstiger bruttoformuen, skal den overskytende gjeld trekkes fra i formuen i de øvrige kommuner. Tilsvarende gjelder hvis rentene i en kommune overstiger inntekten i denne kommunen.
5.2.4 Personer bosatt i en annen EØS-stat
Personlige skattytere som er bosatt i en annen EØS-stat og har begrenset skatteplikt til Norge, kan i visse tilfeller kreve fradrag for gjeldsrenter når hele eller tilnærmet hele skattyterens inntekt skattlegges i Norge, jf. sktl. § 6-71 annet ledd. Fradragsretten gjelder også gjeldsrenter som ikke er knyttet til skattepliktig virksomhet eller fast eiendom i Norge. Se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 15.3.2.

5.3 Gjeld- og gjeldsrentefordeling når skattyteren eier fast eiendom eller driver virksomhet i utlandet

5.3.1 Vilkår for gjeld- og gjeldsrentefordeling
For skattyter bosatt/hjemmehørende i Norge som ved utgangen av inntektsåret, enten
  • har fast eiendom i utlandet, eller
  • utøver eller deltar i virksomhet i utlandet
og hvor formue i og/eller inntekt av slik fast eiendom eller virksomhet er unntatt fra beskatning i Norge etter skatteavtale (fordelingsmetoden), skal fradraget for gjeld og/eller gjeldsrenter i Norge begrenses, se sktl. § 4-31 første ledd og § 6-91 første ledd. For skattytere som utøver eller deltar i virksomhet i utlandet, skal det foretas gjeld- og/eller gjeldsrentefordeling når virksomheten i utlandet anses å være drevet gjennom et fast driftssted og Norge anvender fordelingsmetoden (unntaksmetoden) for å unngå dobbeltbeskatning.For skattytere som er bosatte/hjemmehørende i Norge og som eier fast eiendom i utlandet, skal gjeld- og/eller gjeldsrentefordeling foretas når Norge anvender fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning i avtalen med det land der eiendommer ligger. Se pkt. 5.3.2 om unntak for personer med bolig eller fritidsbolig i annen EØS-stat. Særlig om gjeld- og gjeldsrentefordeling når skattyter er bosatt i Norge etter intern rett, men i utlandet etter skatteavtale, se pkt. 5.3.5.Gjeld- og gjeldsrentefordeling skal foretas selv om det ikke skjer noen beskatning av den faste eiendommen eller virksomheten i utlandet. Gjeld- og gjeldsrentefordeling skal også foretas selv om skattyter faktisk ikke har hatt inntekt fra den faste eiendommen. Det er tilstrekkelig at slik inntekt etter sin art er unntatt fra norsk beskatning i henhold til skatteavtale.I de tilfeller skatteavtalen bare unntar inntekt av fast eiendom og/eller virksomhet fra norsk beskatning, mens formue ikke er omfattet av avtalen, skal det bare skje en forholdsmessig fordeling av gjeldsrentene. Gjeld vil i slike tilfeller være fullt fradragsberettiget i Norge.
5.3.2 Unntak for personer med bolig- eller fritidseiendom i annen EØS-stat
Fradraget for gjeld og gjeldsrenter skal som utgangspunkt ikke begrenses for personlige skattytere bosatt i Norge som har bolig eller fritidseiendom i en annen EØS-stat hvor det er inngått skatteavtale som bygger på fordelingsmetoden (unntaksmetoden) for unngåelse av dobbeltbeskatning, jf. sktl. § 4-31 første ledd annet punktum og § 6-91 første ledd annet punktum. Dette gjelder Belgia, Italia og Kroatia.Om eiendommen i utlandet skal anses som skattyters egen bolig eller fritidseiendom, eller om den faller utenfor disse kategoriene, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vurderingstemaet er her det samme som etter gjeldende bestemmelser om skattefritak ved gevinst ved realisasjon av bolig og fritidsbolig i sktl. § 9-3 annet til fjerde ledd, se emnet «Bolig – realisasjon», pkt. 3 til pkt. 7. Det er ikke et vilkår for fradragsrett for gjeld- og gjeldsrenter at skattyter oppfyller vilkårene om bruk og eiertid på fradragstidspunktet, jf. Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 12.5.1.Har skattyter annen eiendom i tillegg til bolig- og fritidsbolig i annen EØS-stat, må gjeld- og gjeldsrentefradraget begrenses i forhold til den andel av totalformuen som ikke er bolig og fritidsbolig, jf. sktl. § 4-31 første ledd første punktum og § 6-91 første ledd første punktum.Har skattyter krav på og faktisk krever fradrag for gjelds- og gjeldsrenter i den annen EØS-stat, skal gjelds- og gjeldsrentefradraget avkortes krone for krone med gjeld og gjeldsrenter som det kreves fradrag for i den annen stat, jf. sktl. § 4-31 første ledd tredje punktum og § 6-91 første ledd tredje punktum. Avkortningen av gjelds- og gjeldsrentefradraget i Norge begrenses oppad til en andel som svarer til forholdet mellom samlet verdi av skattyters faste eiendommer og bolig- og fritidseiendommer i den annen EØS-stat som er unntatt fra gjelds- og gjeldsrentebegrensningen og verdien av skattyters samlede eiendeler, jf. sktl. § 4-31 tredje punktum og § 6-91 første ledd tredje punktum. Ingen av de EØS-statene som bygger på fordelingsmetoden (unntaksmetoden) har formuesskatt, slik at det inntil videre kun er aktuelt med avkortning av gjeldsrenter.Skattyteren må gi opplysninger til skattemyndighetene om slik fradragsføring i den annen stat.
5.3.3 Gjennomføringen av gjeldsrentefordelingen
Den delen av gjeld og/eller gjeldsrenter som etter en fordelingsnøkkel (se nedenfor) faller på utlandet, er ikke fradragsberettiget i Norge. Det skal anvendes samme fordelingsnøkkel for gjeld og for gjeldsrenter.For ektefeller bosatt i Norge tas begges gjeld og gjeldsrenter med i fordelingen. Dette gjelder selv om ektefellene skattlegges hver for seg.Gjeld- og/eller gjeldsrentefordeling i selskaper med deltakerfastsetting skjer som om selskapet var skattyter. Det skjer ingen samordning av selskapets formuesposter og deltakernes formuesposter ved fordelingen av gjelds- og gjeldsrentefradrag.
5.3.4 Fordelingsnøkkel
Fordelingen skal foretas etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdien ved inntektsårets utgang av fast eiendom og eiendeler i virksomhet som er unntatt fra beskatning i Norge etter skatteavtale, og verdien av skattyters samlede eiendeler, se sktl. § 4-31 annet og tredje ledd samt § 6-91 annet ledd og tredje ledd.For skattytere med årsregnskapsplikt, se emnet «Regnskap – foretak med årsregnskapsplikt», skal verdien av fast eiendom i utlandet og eiendelene i virksomheten i utlandet samt skattyters øvrige samlede eiendeler fastsettes til bokført verdi oppgjort i samsvar med regnskapsloven, jf. sktl. § 4-31 annet ledd og § 6-91 annet ledd. Det er en forutsetning at regnskapet for virksomheten i utlandet er oppgjort etter de samme normer som regnskapet i virksomheten for øvrig, og at det er i tråd med god regnskapsskikk. Eiendelene i utlandet og i Norge må være vurdert etter de samme regnskapsprinsipper. Bolig- og fritidseiendom i annen EØS-stat som ikke skal omfattes av gjeld- og gjeldsrentebegrensningen, jf. pkt. 5.3.2, skal regnes med i verdien av skattyters samlede eiendeler, men skal ikke inngå blant de eiendeler som er unntatt fra beskatning Norge, jf. sktl. § 4-31 annet ledd annet punktum og § 6-91 annet ledd annet punktum.For skattytere, herunder fysiske personer, som ikke har årsregnskapsplikt, skal verdien av fast eiendom i utlandet og eiendelene i virksomheten i utlandet samt skattyters øvrige samlede eiendeler, fastsettes til skattemessig formuesverdi, jf. sktl. § 4-31 tredje ledd og § 6-91 tredje ledd. Formue i Norge er formue etter fradrag for fribeløp i kontanter, innbo og annet løsøre, se sktl. § 4-20. Fast eiendom i utlandet skal verdsettes til formuesverdi etter norske regler, se emnet «Bolig – formue», pkt. 10. Bolig- og fritidseiendom i annen EØS-stat som ikke skal omfattes av gjeld- og gjeldsrentebegrensningen, jf. pkt. 5.3.2, skal regnes med i verdien av skattyters samlede eiendeler, men vil ikke inngå blant de eiendeler som er unntatt fra beskatning i Norge, jf. sktl. § 4-31 tredje ledd annet punktum og § 6-91 tredje ledd annet punktum.For personer som er skattepliktige som bosatt i Norge etter intern rett, men som er bosatte i utlandet etter skatteavtale, tas det ved fordelingen bare hensyn til formue som er skattepliktig i Norge og formue i fast eiendom og virksomhet i utlandet som er unntatt fra beskatning i Norge etter skatteavtale.
5.3.5 Person bosatt i Norge etter internretten, men i utlandet etter skatteavtale
Når en person som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i utlandet etter skatteavtalen, har fast eiendom i utlandet, er formuen i og/eller inntekten av den faste eiendommen normalt unntatt fra beskatning i Norge etter skatteavtale. I slike tilfeller skal fradraget for gjeld og/eller gjeldsrenter i Norge begrenses. Dette gjelder også når skattyter har bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat. NSA regulerer ikke lenger formuesskatt, fordi de andre nordiske landene ikke har formuesskatt, se art. 23 nr. 7. En person som er bosatt i Norge etter intern rett, men bosatt i et annet nordisk land etter NSA, er derfor formuesskattepliktige i Norge etter intern rett og har derfor i utgangspunktet krav på fullt fradrag for gjeld. Inntekten av fast eiendom i utlandet er unntatt fra beskatning i Norge og det skal derfor skje en forholdsmessig fordeling av gjeldsrentene.
5.3.6 Norsk-eid utenlandsk selskap
Finansdepartementet kan i henhold til sktl. § 2-37 fjerde ledd i visse tilfeller samtykke i at en aksjonær som eier minst 95 % av aksjekapitalen i et utenlandsk selskap, skal skattlegges som om aksjonæren var direkte eier av selskapets eiendeler. Bestemmelsen er bare aktuell dersom det ikke foreligger skatteavtale. Se nærmere «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster», pkt. 7. I slike tilfeller skal det ved fordelingen av gjeld og gjeldsrenter etter sktl. § 4-31 første ledd og § 6-91 første ledd tas hensyn til det utenlandske selskapets gjeld og renter av gjeld som etter en forholdsmessig fordeling faller på verdien av vedkommendes eiendommer og anlegg som skattyteren anses som eier av, jf. sktl. § 4-31 fjerde ledd og § 6-91 fjerde ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.