Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: UForsiden
Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.
Underholdsbidrag
Underskudd
Utdanning – tilskudd og kostnader
Utgangsverdi
Utgiftsgodtgjørelse
Utland – allment om skatteavtaler
Utland – driftsmiddel som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde
Utland – EØS-retten og forholdet til norsk skatterett
Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter
Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting
1 Innledning
2 Skattlegging av aksjegevinster ved utflytting
2.1 Hvem som omfattes av reglene om skattlegging av gevinster ved utflytting
2.2 Eiendeler som omfattes av reglene om skattlegging av gevinster ved utflytting
2.3 Begivenheter som utløser skattlegging av gevinst
2.4 Beløpsbegrensning
2.5 Fradrag for tap
2.6 Tidfesting
2.7 Beregning av gevinst/tap ved utflytting
2.8 Utsettelse med innbetaling av fastsatt skatt
2.9 Bortfall av retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten
2.10 Dokumentasjon på at vilkårene for fortsatt utsettelse med betaling av skatten er oppfylt
2.11 Bortfall av endelig skatteplikt
2.12 Endret beregning av gevinst ved realisasjon
2.13 Kreditfradrag
Utland – grensegjengere
Utland – internprising (transfer pricing)
Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster
Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.
Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)
Utland – skattemessig bosted
Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning
Utland – utflytting av selskap fra Norge
Utland – uttak fra norsk beskatningsområde
Utland – virksomhetsinntekter
Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester

Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting


 • Sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b, § 10-70 og § 14-25.
 • FSFIN § 10-70.

1 Innledning

Sktl. § 10-70 og FSFIN § 10-70 har regler om skattlegging av latente aksjegevinster mv. ved utflytting. Reglene innebærer at personlige skattytere som flytter til utlandet med latente gevinster på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskaper, skal skattlegges som om aksjene eller andelene mv. var realisert siste dag før skattyters skatteplikt som bosatt i Norge etter intern rett opphører, eller siste dag før skattyter anses bosatt i et annet land etter skatteavtale.Reglene gjelder også ved overdragelse av aksjer mv. til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet. Videre får reglene anvendelse for personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b. Svalbard likestilles med stat innenfor EØS ved anvendelsen av § 10-70.Reglene gjelder bare for samlet netto gevinst/tap som overstiger kr 500 000, jf. sktl. § 10-70 tredje og fjerde ledd. Det gis utsettelse med betalingen av skatten frem til faktisk realisasjon, hvis det stilles betryggende sikkerhet. Det gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse når skattyter flytter til en stat innenfor EØS, når Norge i medhold av skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst kan kreve opplysninger om skattyters inntekts- eller formuesforhold, samt bistand til innfordring.Den beregnede skatten kan reduseres eller bortfalle som følge av bestemte begivenheter som inntrer etter utflyttingen.Det gis fradrag for tap ved utflytting til en annen EØS-stat, i samme utstrekning og på samme vilkår som en gevinst er skattepliktig, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd første punktum. Skatteplikten faller bort hvis aksjene ikke er realisert innen fem år etter utflytting, eller hvis skattyter igjen blir bosatt i Norge etter intern rett eller skatteavtale.

2 Skattlegging av aksjegevinster ved utflytting

2.1 Hvem som omfattes av reglene om skattlegging av gevinster ved utflytting

Reglene i sktl. § 10-70 gjelder for personlig skattyter som eier aksjer mv. ved opphør av skatteplikt som bosatt til Norge etter intern rett eller skatteavtale, jf. sktl. § 10-70 første ledd første punktum. I tillegg gjelder reglene for person som er bosatt i Norge og som overfører aksjer mv. til ektefelle som er skattemessig bosatt i en annen stat, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum. Det har ingen betydning hvor lenge skattyter har vært skattemessig bosatt i Norge før utflyttingen eller overføringen til ektefellen.Reglene kommer ikke til anvendelse ved utflytting for personer som har kommet til Norge og har blitt bosatt her etter intern rett, men som ikke har blitt bosatt her etter skatteavtale.

2.2 Eiendeler som omfattes av reglene om skattlegging av gevinster ved utflytting

Reglene om skattlegging av gevinster ved utflytting omfatter gevinst på
 • aksje, andel og egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) i selskaper hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 2-2 første ledd bokstav a-e, herunder
  • aksjeselskap
  • allmennaksjeselskap
  • sparebank
  • annet selveiende finansieringsforetak
  • gjensidig forsikringsselskap
  • samvirkeforetak
  • verdipapirfond
 • andel i norsk selskap med deltakerfastsetting, jf. sktl. § 2-2 annet ledd
 • aksje og andel i tilsvarende utenlandsk selskap som nevnt ovenfor
 • tegningsrett til aksje, opsjon og annet finansielt instrument hvor det underliggende objekt er eiendel i norsk eller utenlandsk selskap nevnt ovenfor.
Reglene omfatter også opsjoner i arbeidsforhold, jf. sktl. § 5-14 tredje ledd, se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 6.5.3 s. 65.Når skattyter etter utflytting fortsatt er skattepliktig i Norge for virksomhet som drives eller bestyres (fast driftssted etter skatteavtale) i Norge, skal både selskapsandelen og aksjer som er knyttet til virksomheten (aksjer i virksomhet) holdes utenfor beregningen av latent skattepliktig gevinst etter sktl. § 10-70.

2.3 Begivenheter som utløser skattlegging av gevinst

2.3.1 Utflytting
Ved opphør av skatteplikten som bosatt i Norge etter intern rett, anses gevinsten realisert siste dag før den alminnelige skatteplikt som bosatt etter sktl. § 2-1 opphører (emigrasjon). Tilsvarende gjelder for personer som flytter til Svalbard og anses bosatt der, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b. Ved opphør av skatteplikten som bosatt i Norge etter skatteavtale, utløses skattlegging av gevinst av aksjer mv. siste dag før vedkommende blir ansett bosatt i utlandet etter skatteavtalen. Om skattemessig bosted, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 2. Skatteplikt utløses bare dersom samlet netto gevinst overstiger kr 500 000. Nærmere om beløpsbegrensningen, se pkt. 2.4.
2.3.2 Overføring av aksjer og andeler til ektefelle bosatt i utlandet
Hvis aksjer eller andeler overføres til en ektefelle som er skattemessig bosatt i en annen stat, utløses skattlegging gevinst for de overførte aksjene mv. etter sktl. § 10-70, selv om skattyter som overfører aksjene mv. til ektefellen fremdeles er skattemessig bosatt i Norge, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum. Dette gjelder uavhengig av om overdragelsen skjer mot vederlag.Skatteplikt utløses bare dersom samlet beregnet netto gevinst overstiger kr 500 000. Nærmere om beløpsbegrensningen, se pkt. 2.4.

2.4 Beløpsbegrensning

Samlet beregnet netto gevinst (etter fradragsberettigede tap) inntil kr 500 000 utløser ikke skatteplikt, jf. sktl. § 10-70 fjerde ledd. Det fastsettes da ikke noen skattepliktig gevinst ved opphør av skatteplikten som bosatt. Denne beløpsgrensen gjelder også hvor aksjer overføres til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet. Hvis samlet netto beregnet gevinst overstiger kr 500 000, er hele gevinsten skattepliktig. For ektefeller er det den enkelte ektefelles netto beregnet gevinst i utflyttingsåret som skal vurderes mot beløpsgrensen på inntil kr 500 000 i sktl. § 10-70. Når vilkårene for beregning av utflyttingsskatt er oppfylt for begge ektefellene i samme inntektsår, kan de fritt fordele gevinster og tap seg i mellom. Se for øvrig «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 2.4 og pkt. 2.5.Mindreårige barn som får fastsatt skatten sammen med foreldrene etter sktl. § 2-14, er omfattet av den enkelte forelders beløpsgrense på kr 500 000.

2.5 Fradrag for tap

Ved flytting til annen EØS-stat eller Svalbard skal det gis fradrag for tap i samme utstrekning og på samme vilkår som gevinst er skattepliktig, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd første punktum, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b. Samlet netto tap er fradragsberettiget dersom grensebeløpet på kr 500 000 er overskredet. Det samme gjelder ved overføring av aksjer og andeler til ektefelle bosatt i en annen EØS-stat. Ved gaveoverføring gis det imidlertid ikke fradrag for gaveelementet. Det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fradrag i annen stat, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd annet punktumDet gis ikke fradrag for tap ved flytting til stater utenfor EØS-området. Et tapsfradrag som er fastsatt ved utflytting til en EØS-stat, faller bort hvis skattyter flytter videre til en stat utenfor EØS-området, se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 6.10.2.3 s. 77.

2.6 Tidfesting

Gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget den siste dagen før skatteplikt som bosatt i Norge opphører etter intern rett eller den siste dagen før skattyter anses bosatt i utlandet etter skatteavtale, jf. sktl. § 14-25, eller siste dagen før skattyter anses bosatt på Svalbard. Tapsfradraget blir en del av skattefastsettingen for utflyttingsåret, men avregningen utsettes til aksjene eller andelene er realisert, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd tredje punktum. Om utsettelse med innbetaling av skatt på gevinst, sepkt. 2.8.

2.7 Beregning av gevinst/tap ved utflytting

2.7.1 Generelt
Hvis samlet netto gevinst ved utflytting overstiger kr 500 000, skal det beregnes og fastsettes en gevinst/tap for hver aksje, andel mv. ved skattefastsettingen for utflyttingsåret. Dette gjelder også hvor skattleggingen utløses ved at aksjer eller andeler overføres til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum og pkt. 2.3.2. Om utsettelse med betaling av skatt på gevinsten, se pkt. 2.8.Hvor det foreligger rett til tapsfradrag skal også tapsfradraget for de enkelte aksjer/andeler mv. beregnes og fastsettes ved skattefastsettingen for utflyttingsåret/overføringsåret, men skal ikke avregnes før aksjene eller andelene er realisert, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd tredje punktum.Ved gevinst-/tapsberegningen skal utgangsverdien settes til aksjenes/andelenes markedsverdi den dagen aksjene anses realisert, jf. sktl. § 10-70 første og femte ledd og pkt. 2.3. For børsnoterte aksjer benyttes denne dagens gjennomsnittlige omsetningskurs, eventuelt kjøperkurs der omsetningskurs ikke finnes. For ikke børsnoterte aksjer og selskapsandeler uten kjent markedsverdi må markedsverdien/utgangsverdien fastsettes ved skjønn.Inngangsverdien for aksjer og andeler fastsettes etter de ordinære regler. Om inngangsverdien for aksjer, se emnet «Aksjer – realisasjon», pkt. 6. Om inngangsverdi for andel i selskap med deltakerfastsetting, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – realisasjon av andel», pkt. 3. Om inngangsverdien for aksjer ervervet ved arv eller gave, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».
2.7.2 Inngangsverdi for skattyter som har bodd mindre enn 10 år i Norge
En skattyter som har bosatt seg i Norge etter fødselen og som har bodd mindre enn 10 år i Norge, kan kreve at inngangsverdi for aksjer og andeler som vedkommende eide da skatteplikten som bosatt i Norge oppstod, fastsettes til markedsverdien på dette tidspunktet, jf. sktl. § 10-70 sjette ledd. Inngangsverdien etter denne regelen kan ikke settes høyere enn utgangsverdien. En slik alternativ inngangsverdi kan dermed ikke føre til eller øke et latent tapsfradrag. Nærmere om beregningen av 10 års botid i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 2.3.4
2.7.3 Oppgave over aksjer og andeler
En skattyter som påstår at bostedsskatteplikten til Norge er opphørt etter sktl. § 2-1 eller etter skatteavtale, må ved skattefastsettingen for det år skatteplikten påstås å være opphørt, legge ved skattemeldingen skjemaet «Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting» (RF-1141) for de aksjene og andelene som omfattes av skatteplikten. Skjemaet skal også leveres hvis skattyters fastsetting endres og skattekontoret fastsetter et annet tidspunkt for skattemessig utflytting. Skattyter skal beregne gevinst/tap på skjemaet.Tilsvarende oppgaveplikt gjelder for det år aksjer eller andeler er overført til ektefelle bosatt i utlandet.
2.7.4 Oppjustering av gevinst/tap
Gevinst/tap som beregnes ved utflyttingen blir ved skatteberegningen multiplisert med 1,24, jf. sktl. § 10-31 første ledd fjerde punktum og § 10-31 annet ledd annet punktum.

2.8 Utsettelse med innbetaling av fastsatt skatt

2.8.1 Generelt
Skattyteren kan på visse vilkår gis utsettelse med innbetaling av den skatt som fastsettes på gevinsten i forbindelse med utflyttingen, jf. sktl. § 10-70 syvende ledd og FSFIN § 10-70-1. Tilsvarende gjelder hvor skattleggingen utløses ved overføring av aksjer mv. til ektefelle bosatt i utlandet. For at skattyter skal få utsettelse med innbetaling av fastsatt skatt, er det et vilkår at han har levert en slik oppgave over aksjer og andeler som er nevnt under pkt. 2.7.3 og beregnet gevinsten, jf. FSFIN § 10-70-1. Tilsvarende betingelse gjelder også når skattekontoret fastsetter et annet tidspunkt for skattemessig utflytting enn det skattyter påstår.Om bortfall av retten til fortsatt utsettelse, se pkt. 2.9.
2.8.2 Sikkerhetsstillelse
Når skattyter flytter til en annen EØS-stat som Norge har inngått folkerettslig overenskomst med om utlevering av opplysninger om skattyters inntekts- og formuesforhold og bistand til innfordring, gis det utsettelse med betalingen av skatten uten sikkerhetsstillelse, jf. sktl. § 10-70 syvende ledd annet punktum. Dette gjelder også når skatteplikten utløses av at skattyter overfører aksjer eller andeler til ektefelle som er bosatt i en slik stat. Norge har slike avtaler med følgende stater innen EØS-området
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike.
Også ved flytting til Svalbard gis utsettelse med betalingen av skatten uten sikkerhetsstillelse, se sktl. § 10-70 syvende ledd annet punktum jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b annet punktum. Det samme gjelder hvor aksjene overdras til ektefelle bosatt på Svalbard. Ved utflytting til alle andre land er det alltid et vilkår for utsettelse med innbetaling av fastsatt skatt, at det stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen, jf. sktl. § 10-70 syvende ledd første punktum. Tilsvarende gjelder hvor det utløses skatteplikt ved overføring av aksjer eller andeler til ektefelle bosatt i slikt land. Sikkerhetsstillelsen må tilsvare skatteforpliktelsen og kan skje i form av pant i de aktuelle aksjene mv, pant i andre verdipapirer, bankgaranti, eller annen betryggende sikkerhet. Skattekontoret fastsetter kravet til sikkerhetsstillelse og hvor lang varighet den skal ha, jf. FSFIN § 10-70-1 fjerde ledd.

2.9 Bortfall av retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten

2.9.1 Realisasjon innen fem år
Retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort hvis aksjene eller andelene faktisk realiseres innen fem år etter tidspunktet for opphør av skatteplikt som bosatt etter intern rett eller skatteavtale, se FSFIN § 10-70-1 annet ledd jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav c. Nærmere om hva som er skattemessig realisasjon og eventuelle unntak, se emnet «Realisasjonsbegrepet».
2.9.2 Gaveoverføring innen fem år
Retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort hvis aksjene eller andelene overføres ved gave innen fem år til person/selskap som ikke er skattemessig bosatt/hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 10-70 åttende ledd. Dette gjelder også ved overføring mellom ektefeller mens begge er bosatt i utlandet.
2.9.3 Opphør av virksomhet i selskap med deltakerfastsetting
Retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten bortfaller for andeler i selskaper med deltakerfastsetting, hvis virksomheten i selskapet opphører, jf. sktl. § 10-70 åttende ledd. Dette gjelder når opphøret av virksomheten skjer før det er gått fem år etter at skatteplikten som bosatt opphørte, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav c. Opphøret av virksomheten får ikke betydning for den utsatte betalingen med skatten av gevinst på eventuelle andre andeler eller aksjer. Om opphør av virksomhet, se emnet «Virksomhet – opphør av virksomhet».
2.9.4 Videre flytting
Hvis skattyter som har fått utsettelse med betalingen av skatten uten å stille sikkerhet, flytter videre til et annet land innen fem år etter at skatteplikten som bosatt opphørte etter intern rett eller etter skatteavtale, må retten til fortsatt utsettelse vurderes på nytt. Flytter skattyter til en stat hvor rett til utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet, faller retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten bort, med mindre det stilles sikkerhet i samsvar med FSFIN § 10-70-1 fjerde ledd, jf. FSFIN § 10-70-1 tredje ledd.
2.9.5 Informasjonsplikt om bortfall av retten til utsettelse med betaling av skatten
Inntrer en hendelse som gjør at retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort, har skattyter plikt til å informere skattekontoret om dette innen to måneder etter at den betalingsutløsende hendelsen inntraff, jf. FSFIN § 10-70-1 femte ledd. Skattyter kan opplyse om dette i skjemaet «Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge» (RF-1314).
2.9.6 Endret beregning av skatt ved bortfall av retten til utsettelse
Faller retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten bort, kan skattyteren kreve å få redusert fastsatt skatt som om gevinsten var fastsatt etter verdien på det tidspunkt retten til utsettelse med betalingen falt bort, jf. FSFIN § 10-70-2 første ledd annet punktum. I disse tilfellene beregnes gevinsten etter reglene i sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a, annet til fjerde punktum, jf. FSFIN § 10-70-2 første ledd tredje punktum. Nærmere om beregningen se pkt. 2.12.

2.10 Dokumentasjon på at vilkårene for fortsatt utsettelse med betaling av skatten er oppfylt

For skattyter som har rett til utsettelse med betaling av skatten er det ifølge FSFIN § 10-70-1 annet ledd et vilkår for fortsatt utsettelse med betaling av skatten, at skattyteren innen 30. april i hvert av de påfølgende år etter utflyttingen dokumenterer
 • hvor skattyteren har sitt skattemessige bosted, og
 • at de aksjene eller andelene som det er gitt utsettelse med betalingen av skatten i forhold til, fremdeles er i behold.
Er det krevd utsettelse med innbetalingen av skatten i forbindelse med overføring av aksjer eller andeler til ektefelle bosatt i utlandet, må det dokumenteres at aksjene eller andelene er i behold hos ektefellen og hvor ektefellen har sitt skattemessige bosted. Dette gjelder også hvis ekteskapet har blitt oppløst etter at overføringen fant sted.

2.11 Bortfall av endelig skatteplikt

Skatteplikten for beregnet gevinst ved utflytting faller bort i følgende tilfeller
 • hvis skattyter ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter at skatteplikten til Norge som bosatt etter intern rett eller etter skatteavtale opphørte, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav c
 • hvis skattyter igjen blir bosatt i Norge etter intern rett eller etter skatteavtale, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav d
Har det blitt beregnet latent gevinst ved overføring til ektefelle bosatt i utlandet, faller skatteplikten for gevinsten bort i følgende tilfeller
 • hvis ektefellen ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter at overføringen fant sted
 • hvis ektefellen blir bosatt i Norge etter intern rett eller etter skatteavtale
 • hvis aksjene overføres tilbake til ektefellen bosatt i Norge
Er skatteplikten falt bort etter et av alternativene ovenfor, skal det foretas endring av fastsettingen for utflyttingsåret/overføringsåret. Ved endret fastsetting faller tidligere beregnet latent gevinst/tap bort. Er det stilt sikkerhet, skal denne frigis.

2.12 Endret beregning av gevinst ved realisasjon

2.12.1 Generelt
Hvis aksjene/andelene faktisk realiseres til en lavere verdi enn den utgangsverdi som er fastsatt i forbindelse med utflyttingen, kan skattyter kreve at fastsatt skatt på aksjene blir redusert, slik at skatten beregnes på grunnlag av faktisk realisasjonsverdi, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a første punktum. Utgangsverdien kan likevel ikke settes lavere enn inngangsverdien, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a annet punktum. Hvis aksjene eller andelene faktisk realiseres til en høyere verdi enn den utgangsverdi som ble lagt til grunn ved beregningen av den latente gevinsten, skal det ikke foretas en omberegning av den fastsatte gevinsten.Retten til å velge mellom faktisk realisasjonsvederlag og verdien som beregnes ved utflytting gjelder ikke ved tap, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a fjerde punktum. Dette betyr at tapet som ble fastsatt ved utflyttingen ikke vil kunne overstige et faktisk tap ved realisasjon, jf. Ot. prp. nr. 1 (2006-2007) pkt 6.10.6. Den alternative utgangsverdien kan dermed ikke føre til et tap. Den kan heller ikke benyttes ved gaveoverføringer, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a fjerde punktum og pkt. 2.9.2. Korrigeringen gjennomføres ved endring av fastsatt skatt for utflyttingsåret/overføringsåret. Skattyter skal gi opplysninger i skjemaet «Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge» (RF-1314).Er det grunnlag for reduksjon av den skatt som er fastsatt i forbindelse med utflyttingen og skatten er innbetalt, skal for mye betalt skatt tilbakebetales, jf. FSFIN § 10-70-2 første ledd.
2.12.2 Korrigering for lavt eller ikke beskattet utbytte
Ved den alternative gevinstberegningen skal lavt eller ikke beskattet utbytte for de foregående fem år etter utflyttingen legges til utgangsverdien jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a tredje punktum. Ved realisasjon i 2017 vil det bare være aktuelt å korrigere for utbytte mottatt i 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 forut for realisasjonen. Skatt betalt av slikt utbytte i Norge eller annen stat skal da trekkes fra i skatten, jf. FSFIN § 10-70-2 annet ledd første punktum.Som lavt beskattet utbytte regnes utbytte som er skattlagt lavere enn to tredeler av den skatten som ville blitt fastsatt dersom skattyteren var bosatt i Norge, jf. FSFIN § 10-70-2 annet ledd annet punktum. Ved beregningen av hvilken skatt som hadde påløpt om skattyter hadde vært bosatt i Norge, skal det tas hensyn til beregnet skjerming og oppjustering etter § 10-11 første ledd.
2.12.3 Eksempler på gevinstberegning
Inng. verdiVerdi ved flyttingLatent gevinst/tap i NorgeSalgssumFaktisk gevinst/tap i utlandetEndelig gevinst/tap i NorgeKommentarer
8001 2004001 400600400Verdistigning før utflytting beskattes
8001 200400500-3000Utgangsverdi kan ikke være lavere enn historisk kostpris – ingen beskatning av latent gevinst
800500-300400-400-300Utgangsverdi kan ikke settes lavere enn verdi ved utflytting. Fradraget er betinget av at det ikke er gitt fradrag i utlandet
800500-300600-200-200Fradraget skal begrenses til faktisk tap. Fradraget er betinget av at det ikke er gitt fradrag i utlandet
800500-3009001000Fradraget skal begrenses til faktisk tap, her er det ikke tap ved realisasjon

2.13 Kreditfradrag

Har skattyter realisert aksjer innenfor 5-årsperioden og er skattlagt for gevinst i bostedsstaten, skal det gis fradrag for den utenlandske skatten i fastsatt skatt etter sktl. § 10-70 niende ledd bokstav b. Det er bare den utenlandske skatten som gjelder den del av gevinsten som er beregnet etter de norske reglene som gir rett til kreditfradrag. Reglene om kreditfradrag i sktl. § 16-20 til § 16-28 gjelder så langt de passer. Om fradrag for skatt betalt i utlandet, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.