Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: U

Utland – grensegjengere


 • Den nordiske skatteavtalen, protokollen VI.
 • EØS-avtalen art 29. Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71
 • EØS-avtalen art 29. Rådsforordning (EF) nr. 883/2004

1 Hva er en grensegjenger

1.1 Generelt

Med grensegjenger menes i NSA (den nordiske skatteavtalen) en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland, og som utfører lønnet arbeid i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det annet land. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.For å kunne anses som grensegjenger må skattyter regelmessig oppholde seg i sin faste bolig. Uttrykket «regelmessig oppholder seg» betyr at skattyteren som hovedregel minst en gang i uken oppholder seg i sin faste bolig i den stat hvor han er skattemessig bosatt, se protokollen til NSA pkt. VI nr. 4. For at skattyteren skal anses for å oppholde seg i sin faste bolig, skal oppholdet i bostedsstaten omfatte minst to dager i uken. Også del av dag regnes som «dag». Bestemmelsene bør imidlertid unntaksvis også kunne komme til anvendelse ved lengre fravær enn en uke, når det skyldes en spesiell årsak som f.eks. sykdom, et særskilt arbeidsoppdrag e.l.Skattyter vil ikke omfattes av bestemmelsene om grensegjengere dersom bostedskommune og arbeidskommune ikke grenser direkte mot den samme riksgrensen. Dette gjelder f.eks. hvor skattyter bor i en kommune i Norge som grenser direkte mot riksgrensen med Finland og arbeider i en kommune i Sverige som grenser direkte mot riksgrensen med Norge.Det er derimot ikke noe vilkår at skattyters bostedskommune grenser direkte til arbeidskommunen i det andre landet.Dette emnet omfatter bare de særlige regler for grensegjengere bosatt i Norge, Finland og Sverige.

1.2 Grensekommuner

Følgende kommuner i Norge har grense mot Sverige
 • Østfold fylke: Halden, Hvaler, Aremark, Marker og Rømskog
 • Akershus fylke: Aurskog-Høland
 • Hedmark fylke: Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og Engerdal
 • Sør-Trøndelag fylke: Røros og Tydal
 • Nord-Trøndelag fylke: Meråker, Verdal, Snåsa, Lierne og Røyrvik
 • Nordland fylke: Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Narvik
 • Troms fylke: Bardu, Målselv og Storfjord
Følgende kommuner i Sverige har grense mot Norge
 • Västra Götalands län: Strömstad, Tanum og Dals Ed
 • Värmlands län: Årjäng, Eda, Arvika og Torsby
 • Dalarnas län: Malung-Sälen og Älvdalen
 • Jämtlands län: Berg, Härjedalen, Krokom, Strömsund og Åre
 • Västerbottens län: Vilhelmina, Storuman og Sorsele
 • Norrbottens län: Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare og Kiruna
Følgende norske kommuner grenser til Finland
 • Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger
Følgende finske kommuner grenser til Norge
 • Enare, Enontekiö og Utsjoki

2 Arbeidstakere

2.1 Grensegjengere skattemessig bosatt i Norge etter den nordiske skatteavtalen og som arbeider i Sverige eller Finland

2.1.1 Skatteplikt for lønn mv.
En grensegjenger som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, er skattepliktig til Norge for all lønn mv. opptjent i Norge og i utlandet, jf. sktl. § 2-1 niende ledd. Når grensegjengeren også er skattemessig bosatt i Norge etter den nordiske skatteavtalen (NSA), er grensegjengeren skattepliktig bare til Norge for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i grensekommune i Sverige og Finland. Inntekten skal ikke skattlegges i arbeidslandet. Dette gjelder arbeid både for offentlige og private arbeidsgivere. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.
2.1.2 Skatteplikt for sykepenger mv.
Utbetaling av sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet og andre lignende ytelser fra svenske eller finske trygdemyndigheter til en grensegjenger som er bosatt i Norge, er skattepliktig til Norge, jf. sktl. § 2-1 niende ledd.Når sykepenger mv. utbetales av svensk eller finsk arbeidsgiver og det ikke kan kreves refusjon fra svenske eller finske trygdemyndigheter, anses utbetalingen som lønn etter NSA art. 15, jf. protokollen VI nr. 1 og 3. Utbetalingen skal da bare skattlegges i Norge som grensegjengerens bostedsstat. Se nærmere om skatteplikten under pkt. 2.1.1.Når sykepengene mv. utbetales direkte fra svenske eller finske trygdemyndigheter til skattyter eller ved refusjon fra trygdemyndighetene til arbeidsgiver, skal ytelsen anses som en sosial trygdeytelse etter NSA artikkel 18 nr. 1. Ytelsen kan da skattlegges både i utbetalingslandet og i Norge. For å unngå dobbeltbeskatning, kan skattyter kreve kreditfradrag for skatten som er betalt i utbetalingslandet. Om unngåelse av dobbeltbeskatning etter kreditmetoden, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4.
2.1.3 Trygdeavgift
Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Denne rådsforordningen gjelder fra og med 1. juni 2012. Nærmere om overgangsreglene til forordning nr. 883/2004, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng», pkt. 3.Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge og arbeider i en grensekommune i Sverige eller Finland, er etter forordningen vanligvis ikke trygdet i Norge. Inntekten regnes da ikke som pensjonsgivende i Norge.For personer som er arbeidstakere eller utøver næring i mer enn ett EØS-land, må en vesentlig del (minimum 25 %) av arbeidet/næringsvirksomheten utføres i bostedslandet for at medlemskapet i trygdeordningen i bostedslandet skal opprettholdes.Det følger av art. 87 nr. 8 i forordning nr. 883/2004 at hvis en person blir omfattet av et annet lands lovgivning som følge av lovvalgsreglene i ny forordning, skal lovvalget etter forordning nr. 1408/71 fortsatt gjelde så lenge vedkommendes situasjon vedrørende arbeidsforhold og bostedsland ikke endres. Lovvalget etter forordning nr. 1408/71 varer så lenge vedkommendes situasjon ikke endres, men maksimalt i 10 år regnet fra 1. juni 2012 eller til vedkommende selv ønsker å vurdere lovvalget etter forordning nr. 883/2004.Etter forordning nr. 883/2004 kan en person som er arbeidstaker i et land og selvstendig næringsdrivende i et annet, bare være omfattet av lovgivningen i det landet der han utfører arbeid som arbeidstaker. Art. 87 nr. 8 kan medføre at enkelte vil kunne være medlem i to land i en overgangsperiode.Ved tvil om medlemskapet i folketrygden må NAV kontaktes.
2.1.4 Forskudd
For grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge og arbeider i grensekommune i Sverige eller Finland, må det skrives ut forskuddsskatt. Trygdeavgift skal ikke tas med i forskuddsskatten når skattyter ikke er medlem av norsk trygd.
2.1.5 Lønnsrapportering
Om lønnsrapportering, se nedenfor.

2.2 Grensegjengere skattemessig bosatt i Sverige eller Finland etter den nordiske skatteavtalen og som arbeider i Norge

2.2.1 Skatteplikt for lønn mv.
En grensegjenger som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, er skattepliktig til Norge for all lønn mv. opptjent i Norge og i utlandet, jf. sktl. § 2-1 niende ledd. En grensegjenger som ikke anses skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, kan likevel være skattepliktig hit for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i Norge, jf. sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd. Når grensegjengeren imidlertid er skattemessig bosatt i Sverige eller Finland etter den nordiske skatteavtalen (NSA), er grensegjengeren ikke skattepliktig til Norge for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i grensekommune i Norge. Inntekten skal bare skattlegges i bostedslandet. Dette gjelder arbeid både for offentlige og private arbeidsgivere. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.
2.2.2 Skatteplikt for sykepenger mv.
En grensegjenger som er skattepliktig som bosatt i Norge etter norsk intern rett, er skattepliktig til Norge for sykepenger, foreldrepenger og dagpenger under arbeidsløshet fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Dette gjelder både når ytelsen betales direkte fra NAV og når arbeidsgiver utbetaler ytelsen og senere søker refusjon fra NAV. Er skattyteren imidlertid også bosatt i Sverige eller Finland etter NSA, kan ytelsen skattlegges både i Norge som utbetalingsland og i skattyterens bostedsland, jf. NSA art. 18 nr. 1. Er skattyteren ikke bosatt i Norge etter norsk intern rett, kan Norge ikke skattlegge ytelsen.Sykepenger som utbetales i arbeidsgiverperioden anses som lønn. Det samme gjelder for sykepenger og foreldrepenger utover det som følger av folketrygdloven. Om den skattemessige behandlingen av sykepenger mv. som skal anses som lønn, se pkt. 2.1.2.
2.2.3 Trygdeavgift
Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Grensegjengere bosatt i Sverige og Finland skal vanligvis betale trygdeavgift i Norge av inntekt som grensegjenger. Trygdeavgiften beregnes og innkreves av Skatteetaten. For øvrig gjelder de samme reglene som for grensegjengere skattemessig bosatt i Norge, se pkt. 2.3.1.
2.2.4 Forskudd
Skattekontoret skal skrive ut forskudd for grensegjengere bosatt i Sverige og Finland som tilsvarer trygdeavgift, jf. sktbl.§ 5-2 første ledd. Normalt skal det skrives ut et skattekort på 10 %.Når en grensegjenger mottar sykepenger, foreldrepenger eller dagpenger under arbeidsløshet og ytelsen er skattepliktig til Norge, se pkt. 2.2.2, må grensegjengeren ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert om skattekortet skal endres.Dersom grensegjengeren legger frem dokumentasjon på at han er omfattet av trygdeordningen i Sverige eller Finland, samtidig som han får en forhåndsuttalelse på fritak for skatt for lønnsinntekten, jf. sktbl. § 5-3 første og fjerde ledd og skattebetalingsforskriften § 5-3-3, skrives det ikke ut skattekort. Denne forhåndsuttalelsen sendes arbeidsgiveren med kopi til grensegjengeren.
2.2.5 Skattemelding og foreløpig skatteberegning
Grensegjengere får tilsendt skattemelding. Dersom inntekten er korrekt innrapportert av arbeidsgiver vil foreløpig skatteberegning bare gi trygdeavgift på 8,2 % av pensjonsgivende inntekt.

3 Arbeidsgivere

3.1 Forskudd

Arbeidsgivere hjemmehørende i Norge skal foreta forskuddstrekk i lønn som utbetales til grensegjengere bosatt i grensekommunene i Sverige eller Finland for personlig arbeid utført i norsk grensekommune, når arbeidstaker er trygdet i Norge. Skattetrekk skal foretas i henhold til skattekort. Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk med mindre arbeidstaker har fått forhåndsuttalelse på fritak for skatt for lønnsinntekt, jf. sktbl. § 5-4 første ledd. jf. sktbl. § 5-3 første og fjerde ledd og skattebetalingsforskriften § 5-3-3.

3.2 Lønnsrapportering

Norsk arbeidsgiver plikter å innrapportere lønn utbetalt til grensegjenger bosatt i Sverige eller Finland, jf. sktfvl. § 7-2.

3.3 Arbeidsgiveravgift

Norske arbeidsgivere har plikt til å betale arbeidsgiveravgift også for lønnsutbetalinger til grensegjengere bosatt i Sverige og Finland, når arbeidstaker er trygdet i Norge, jf. ftrl. § 23-2 første ledd første punktum, jf. sktfvl. § 7-2 og Rådsforordning (EF) nr. 883/2004. Arbeidsgiver skal legge til grunn at arbeidstaker er trygdet i Norge, med mindre arbeidsgiver har mottatt dokumentasjon på trygdefritak, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng», pkt. 2.4. Om hvilken sats som skal benyttes, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.