Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: V

Velferdstiltak


 • Sktl. § 5-15 andre ledd
 • FSFIN § 5-15-6 første ledd.
 • FSSD § 6-21-3.

1 Hva er velferdstiltak etter skatteloven

Velferdstiltak i skattelovens forstand er ytelser som
 • henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og
 • har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.
Se FINs kommentarer i Utv. 1977/625 og Ot.prp. nr. 86 (1997-98) kap. 7.5, spesielle merknader til sktl. § 5-12.Om hvem som anses knyttet til bedriften, se emnet «Representasjon», pkt. 1.1. Om tiltak som retter seg mot personer som ikke er knyttet til foretaket/bedriften, se emnene «Representasjon» og «Reklameinntekter/-kostnader».

2 Inntektsbeskatning av mottakeren

2.1 Utgangspunkt, skatteplikt

2.1.1 Generelt
Fordel i form av velferdstiltak i arbeidsforhold er som utgangspunkt skattepliktig inntekt for den ansatte. Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som rimelig velferdstiltak, se pkt. 2.2.Om skattemessig behandling av andre naturalytelser i arbeidsforhold, se emnene «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.» og «Naturalytelser i arbeidsforhold».
2.1.2 Verdsetting
Om verdsetting av naturalytelser i arbeidsforhold, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».
2.1.3 Hvem er skattepliktig for fordelen
Utgangspunktet er at ytelsen er skattepliktig hos den ansatte, selv om ytelsen tilfaller f.eks. den ansattes ektefelle.
2.1.4 Tidspunkt for skattlegging
Tidspunkt for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold er det samme som for lønn, dvs. kontantprinsippet, se for øvrig emnet «Tidfesting – kontantprinsippet».

2.2 Unntak, rimelige velferdstiltak

2.2.1 Generelt
Ansattes fordel ved et tiltak i arbeidsforhold er iht. FSFIN § 5-15-6 skattefri dersom følgende vilkår er oppfylt
 • tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i skattelovens forstand, se pkt. 1
 • ytelsen består av en naturalytelse
 • tiltaket er rimelig, se pkt. 2.2.3, og
 • tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, forutsatt at tiltakene er noenlunde likeverdige
Består et tiltak av flere ytelser, f.eks. teaterbesøk kombinert med julebord, må hver av ytelsene vurderes separat i forhold til disse reglene. Deretter må det vurderes om summen av alle ytelser som inngår i kombinasjonen er rimelig.
2.2.2 Naturalytelser
Om hvilke fordeler som anses som naturalytelser, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».
2.2.3 Hva er rimelig
Ved vurderingen av om velferdstiltaket er rimelig må en bl.a. legge vekt på
 • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
 • verdien av det enkelte velferdstiltak for den ansatte, og
 • om summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skattyter/som ytes fra en arbeidsgiver er av mindre økonomisk verdi
2.2.4 Hvem kan få skattefritak for velferdstiltak
Skattefritaket omfatter alle ansatte i bedriften. Videre kan skattefritaket også omfatte aksjonær i aksjeselskap når vedkommende arbeider i selskapet. Fritaket omfatter også deltidsansatte og korttidsansatte. Videre vil det omfatte styremedlemmer.Om hvem som anses knyttet til bedriften for øvrig, se emnet «Representasjon», pkt. 1.1.

3 Diverse spørsmål (alfabetisk ordnet)

3.1 Arbeidstøy mv.

Helt eller delvis fritt arbeidstøy er ikke et velferdstiltak i skattelovens forstand. Om skatteplikt for fritt arbeidstøy, se emnet «Arbeidstøy mv.».

3.2 Avis

Tilgang til avis eller illustrerte blader på arbeidsstedet anses som et rimelig velferdstiltak når det er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, jf. FSFIN § 5-15-6 første ledd. Det samme gjelder for tilgang til elektronisk avis. Om skatteplikt for fri avis, se emnet «Avis mv.».

3.3 Barnehage

Helt eller delvis fri barnehage er ikke et velferdstiltak i skattelovens forstand.Om skattefritak for helt eller delvis fri barnehage eller ved arbeidsgivers direkte tilskudd til barnehagen hvor den ansatte har sitt barn, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

3.4 Bedriftshytte

Bedriftshytte/firmahytte mv. er hytte/fritidsbolig anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden. Likestilt med bedriftshytte er tidsparter mv. som de ansatte har adgang til å benytte.Fordel ved bruk av bedriftshytte er ikke skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5-15-6 første ledd, når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den. Dette gjelder også bedriftshytter i utlandet. Bruken av hytta bør sannsynliggjøres ved vedtekter for hvem som kan bruke den og hvordan bruken fordeles. Videre bør det være en oversikt over den faktiske bruken.Er bruken i hovedsak forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil fordelen være skattepliktig for disse. Om et slikt tilfelle, se LRD 12. november 2012 (Frostating) i Utv. 2012/1754. Dette vil også gjelde om et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, f.eks. juli for sommerhytte ved sjøen eller påsken for en fjellhytte. Er det få ansatte i bedriften, vil bruksretten for hver enkelt være så vidt omfattende at fordelen for den enkelte ikke kan anses som rimelig. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at fordelen vil være skattepliktig hvis det er færre enn 10 personer som har disposisjonsrett. Dette vil gjelde for bedrifter med færre enn 10 ansatte, med mindre bedriftshytta eies sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det er 10 eller flere som har rett til å disponere hytta. Selv om antall brukere er høyere enn 10, må skatteplikten vurderes i forhold til om tiltaket kan anses som rimelig velferdstiltak. I enkelte tilfeller kan hytta bli ansett som bedriftshytte selv om det er færre enn 10 ansatte, dersom bruken for den enkelte ellers fremstår som et rimelig velferdstiltak.Ved vurderingen av hvor mange personer som har disposisjonsrett over hytta, kan det også tas hensyn til personer som ikke står i et direkte ansettelsesforhold til bedriften, men som står i et oppdragsforhold til denne, f.eks. eksterne konsulenter, når disse har rett til å disponere hytta på like vilkår.Skattefritaket for bruk av bedriftshytte vil også normalt gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i heleid datterselskap, forutsatt at de øvrige vilkårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt, se uttalelse SKD 9. september 2011 i Utv. 2011/1350.Om beregning av fordelen dersom den er skattepliktig, se emnet «Bolig – fri bolig», pkt. 2.Dekning av kostnad til reise til bedriftshytte er skattepliktig, se pkt. 3.15.

3.5 Bedriftsidrett

Arbeidsgivers dekning av kostnader til anskaffelser og drift i tilknytning til en bedrifts fotball-/håndballag mv., vil normalt være et rimelig velferdstiltak. Dette gjelder også treningstøy som brukes ved fellesarrangementer. Privat bruk av dette treningstøyet omfattes ikke av reglene om skattefrie velferdstiltak. Fordelen kan være skattefri som gave i arbeidsforhold dersom den er innenfor beløpsgrensen i FSFIN § 5-15-1 femte ledd, se emnet «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.», pkt. 2.1.1. Se nærmere SKD i Utv. 2010/869.

3.6 Bedriftskantine

Rimelig mat i bedriftskantine er skattefri, se FSFIN § 5-15-6 første ledd.Arbeidsgivers dekning av kostnader til frukt, juice, melk, kaffe, te eller lignende er et velferdstiltak som anses rimelig.Subsidiering av kantine ellers er også et velferdstiltak. Det anses som rimelig så lenge de ansattes egenbetaling dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene. Der fordelen er beskjeden fordi den f.eks. bare består i oppskåret brød og pålegg uten nevneverdige kostnader til tilberedning, anses ordningen som rimelig velferdstiltak, selv om egenbetalingen ikke dekker arbeidsgivers selvkost fullt ut, se URD 4. november 1999 (Jæren herredsrett) i Utv. 2000/108.Er kantinedriften satt bort til et cateringselskap, skal all fakturering fra cateringselskapet anses som arbeidsgivers selvkost med mindre råvarekostnadene er spesifisert i fakturaene.Om skattefri servering av mat i møte/kurs, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.24.2.

3.7 Bobil

Arbeidstakers bruk av bobil er ikke et velferdstiltak i skattelovens forstand. I de tilfeller brukeren benytter arbeidsgivers bobil, må det vurderes om skattlegging skal foretas etter reglene om privat bruk av arbeidsgivers bil, se emnet «Bil – privat bruk».

3.8 Campingvogn

Fri bruk av campingvogn mv. er ikke et velferdstiltak i skattelovens forstand. Brukeren skal derfor alltid beskattes for slik bruk med utgangspunkt i leiepriser for tilsvarende vogn.

3.9 Feriereise

Arbeidsgivers kjøp av feriereise for ansatte, med eller uten familie, eventuelt refusjon av kostnadene, er ikke et velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordelen er alltid skattepliktig inntekt for den ansatte. Ferieopphold på hotell i Norge eller i utlandet vil f.eks. være skattepliktig. Om reiser som anses som velferdstiltak, se pkt. 3.16.Om ansattes deltakelse på studiereise, kongress mv., se emnet «Studiereise/kongressdeltagelse mv.».Om skattefritak for fordel ved fri reise for ansatte i trafikkselskap o.l., se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

3.10 Forestillinger, idrettsarrangementer mv.

Betaler arbeidsgiver enkeltstående fellesarrangement for de ansatte, f.eks. teater, opera, konserter, fotballkamp mv., vil dette være et velferdstiltak. Fordelen vil være skattefri hvis tiltaket vurderes som rimelig, se pkt. 2.2.3. Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltakelse, innenfor rammen av hva som er rimelig. Se også pkt. 3.16. Sesongkort som brukes av hver ansatt enkeltvis anses ikke som et velferdstiltak i skattelovens forstand.

3.11 Fritidsbåt

Vederlagsfri bruk av fritidsbåt vil normalt ikke være et velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordelen vil være skattepliktig for den ansatte. Tilgang til mindre båt i tilknytning til bedriftshytte vil imidlertid kunne anses som et rimelig velferdstiltak.

3.12 Helsestudio, treningssentre mv.

Tilgang til trimrom i bedriftens lokaler anses som et rimelig velferdstiltak. Dette gjelder også for ansatte på treningssentre som kan benytte treningssenterets fasiliteter. Det anses også som et rimelig velferdstiltak om bedriften leier lokaler i et treningssenter for bestemte tidsrom til bruk for bedriftens ansatte. Det samme gjelder hvor det leies inn instruktører og det arrangeres treningsopplegg i bedriftens egne eller leide lokaler, ev. i et treningssenter.Arbeidsgivers dekning av personlig medlemskort som gir de ansatte rett til fri bruk av helsestudio, treningssenter mv., anses derimot ikke som et rimelig velferdstiltak i skattelovens forstand, se FIN 14. november 2001 i Utv. 2001/1650. Nærmere om arbeidsgivers dekning av kostnader til helsestudio mv. for de ansatte, se SKD 7. oktober 1999 i Utv. 2000/251.Om skattemessig behandling av treningsordninger, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

3.13 Helsetjeneste

Arbeidsgivers dekning av helsetjenester er ikke velferdstiltak i skattelovens forstand.Om skatteplikt/skattefritak for helsetjenester, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold», pkt. 4.20.

3.14 Jakt og fiske

Arbeidsgivers kjøp av rett til jakt eller fiske til bruk ved fellesarrangement for de ansatte, er et velferdstiltak. Det må vurderes konkret om tiltaket kan anses som rimelig, se pkt. 2.2.3. Er velferdstiltaket ikke rimelig, skal den ansattes fordel som hovedregel settes til normal omsetningsverdi for retten, eventuelt etter en forholdsmessig fordeling mellom deltakerne.

3.15 Reisekostnader i forbindelse med velferdstiltak

Dersom arbeidsgiver arrangerer et velferdstiltak for de ansatte og dekker de ansattes reisekostnader i forbindelse med arrangementet, inngår reisekostnadene i vurderingen av om velferdstiltaket anses rimelig, se pkt. 2.2.3. Hvis tiltaket anses som rimelig, vil dekning av reisekostnadene ikke være skattepliktig. Dette gjelder enten kostnadsdekningen skjer i form av naturalytelse, utgiftsrefusjon eller utgiftsgodtgjørelse. Om skattefri kjøregodtgjørelse, se emnet «Bil – godtgjørelse». Om utgiftsgodtgjørelse, se emnet «Utgiftsgodtgjørelse».Dekning av reisekostnader hvor ansatte skal benytte et velferdsgode privat og ikke i forbindelse med et tiltak arrangert av arbeidsgiver, anses ikke som et rimelig velferdstiltak. Dette gjelder f.eks. dekning av reisekostnader som en ansatt har for å kunne benytte en bedriftshytte alene eller sammen med sin familie.

3.16 Tilstelninger, hotellopphold mv.

Enkeltstående tilstelninger, som julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften mv. vil være velferdstiltak for de ansatte. Fordelen er skattefri hvis den er rimelig og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte. Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltakelse, innenfor rammen av hva som er rimelig.Enkeltstående tilstelninger som tilbys ansatte som slutter i forbindelse med nedbemanning der hensikten er å avvikle arbeidsforholdet på en god måte, er også et velferdstiltak. Fordelen vil være skattefri dersom verdien av den kan anses å være rimelig.Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, kan anses som velferdstiltak. Dette gjelder opphold med inntil to overnattinger. Det er uten betydning om oppholdet er lagt til virkedager eller en helg.Består en reise av både velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar e.l.), må en vurdere hver del isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, må utgangspunktet være at hele turen er skattefri.

Eksempel

De ansatte i en mindre bedrift er på en tur til et høyfjellshotell som varer fra mandag morgen til fredag kveld. Arbeidsdagene mandag, tirsdag og onsdag består av et fagseminar. Onsdag kveld, torsdag og fredag deltar de ansatte på et sosialt arrangement. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og fagseminaret er oppfylt, vil hele turen være skattefri.

Om deltakelse på studiereise, kongress mv., se emnet «Studiereise/kongressdeltagelse mv.», herunder pkt. 1.3.Skattefritaket for kortere opphold på hotell gjelder også for ansattes familie, innenfor rammen av hva som er rimelig. Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger på hotell mv., vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes egen deltakelse er skattefri, fordi denne er på tjenestereise (fagseminar eller lignende) før/etter velferdstiltaket, jf. eksemplet ovenfor.Ved vurderingen av om slike tiltak skal anses som rimelige, legges arbeidsgivers totale kostnader for reisen til grunn. Også opphold i utlandet kan være rimelig velferdstiltak dersom kostnadene ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for et tilsvarende opphold i Norge. Videre må en se antall tilstelninger i året under ett når en vurderer om fordelen ved slike tilstelninger er rimelig. Flere enn to slike hotellopphold i løpet av ett år vil normalt være skattepliktig. Dette innebærer likevel ikke at ett eller to helgeopphold alltid kan anses som rimelig velferdstiltak etter skatteloven.Lengre opphold enn nevnt ovenfor anses som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordel ved slike opphold vil derfor alltid være skattepliktig, selv om oppholdet skjer samlet for de ansatte i bedriften. Dette gjelder selv om dette oppholdet med reise blir billigere enn innenfor grensen på to overnattinger.

4 Fradragsrett for arbeidsgiveren

4.1 Generelt

Arbeidsgiveren har i alminnelighet fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet, (enten ved direkte fradragsføring eller aktivering med avskrivning eller oppgjør ved salg/utrangering). Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager. Se FSSD § 6-21-3.Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.Fradrag kan ikke nektes med den begrunnelsen at kostnaden til et velferdstiltak kan synes unødvendig.Ved avgjørelsen av fradragsspørsmålet må det vurderes om kostnadene er pådratt utelukkende av hensyn til de ansattes interesser. Bidrag til f.eks. idrettsanlegg, svømmehall mv. som er tilgjengelig for andre enn de ansatte i bedriften vil ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder selv om anlegget brukes av bedriftens ansatte og selv om bedriftens ansatte er i klart flertall blant brukerne. Derimot må det gis fradrag for et slikt bidrag dersom bedriften får en disposisjonsrett som gjør at bedriftens bruk står i forhold til bidragets størrelse.For enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting omfatter fradragsretten også eier/deltakers deltakelse så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt, se nærmere pkt. 1.

4.2 Overføring av eiendom til selvstendig institusjon

Gir bedriften bort eiendom (f.eks. feriested) til en selvstendig institusjon slik at bruken utelukkende kommer de ansatte til gode og tilfredsstiller kravene til bedriftshytte som nevnt i pkt. 3.4, og bedriften verken har noen juridisk eller faktisk råderett over eiendommen, vil kostnadene til anskaffelsen være fradragsberettiget. Det er en forutsetning for fradragsrett at det fremgår av statuttene at verken eiendommen eller verdien av den kan tilbakeføres til bedriften eller bedriftens eiere, sammenlign HRD i Utv. 1984/181 (Rt. 1983/1462).

5 Lønnsrapportering

Om lønnsrapportering av naturalytelser, se Skatteforvaltningshåndboken.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.