Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

  • Skriv ut


Innhold: B

Bot, gebyr mv. Til oversikt


Fra og med 2017 fremgår reglene om tilleggsskatt av skfvl. § 14-3 til § 14-6. Reglene om overtredelsesgebyr ved tredjeparters opplysningssvikt fremgår av skfvl. § 14-7. Anvendelsesområdet for reglene om overtredelsesgebyr er utvidet til også å gjelde tredjeparter som ikke oppfyller opplysningsplikten etter skfvl. kap. 7 og den som ikke gir skattemyndighetene adgang til kontroll etter skfvl. § 10-4 eller § 10-8.

Reglene om tvangsmulkt i skfvl. § 14-1 erstatter ligningslovens regler om forsinkelsesavgift og reglene om forhøyet utgående merverdiavgift etter mval. § 21-2.

Det er ingen endringer når det gjelder den skattemessige behandlingen av disse reaksjonsformene.

1 Bot, gebyr mv. med hjemmel i lov/forskrift

1.1 Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter

Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettigede ved inntektsfastsettingen, selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket. Som eksempler nevnes

  • tilleggsskatt etter lignl. § 10-2

  • overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pliktene til å føre personalliste mv. etter lignl. § 10-9

  • bøter/gebyrer ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, f.eks. for overlasting av lastebiler, fartsovertredelser eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei

  • andre gebyrer mv. til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter, f.eks. børsbøter.

1.2 Gebyrer mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter

Gebyr mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter er fradragsberettiget etter sktl. § 6-1 hvis de har tilstrekkelig tilknytning til en skattepliktig inntekt eller et inntektserverv.

Gebyr ved for sent leverte oppgaver, manglende betaling mv., vil normalt ikke anses å være av overveiende straffelignende karakter. Dette gjelder f.eks.

  • tvangsmulkt hvor formålet er å skape et oppfyllelsespress for å oppfylle en plikt

  • tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass,

  • forsinkelsesavgift etter lignl. § 10-1,

  • forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 og

  • forhøyet utgående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 21-2.

2 Bot, gebyr mv. som har annet grunnlag enn lov/forskrift

Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, vil være fradragsberettigede hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Eksempler kan være gebyr ved mislighold av kontrakt, dagbøter i virksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

3 Bot, gebyr mv. dekket av tredjepart

3.1 Arbeidsgivers dekning

Dekker arbeidsgiveren bot/gebyr ilagt arbeidstaker og som etter det ovenstående ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv. har overveiende straffelignende karakter, behandles utbetalingen som lønn.

Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er ilagt arbeidstakeren og som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse (nettometoden).

3.2 Oppdragstakers dekning

Dekker en oppdragstaker, f.eks. en revisor, advokat mv. en bot/gebyr av overveiende straffelignende karakter som er ilagt oppdragsgiveren som følge av feil begått av oppdragstakeren, er kostnaden ikke fradragsberettiget for oppdragstaker. Kostnadsdekningen er heller ikke skattepliktig for oppdragsgiveren.

Hvis gebyret ikke er av overveiende straffelignende karakter, er gebyret fradragsberettiget for oppdragstakeren. Dette gjelder f.eks. hvor en regnskapsfører dekker forsinkelsesavgift som er ilagt skattyteren som følge av feil fra regnskapsførers side. Hvis skattyter har fradragsført forsinkelsesavgiften, må skattyter inntektsføre kostnadsdekningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.