Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Finnmark og Nord-Troms (den særskilte tiltakssonen) Til oversikt


  • Sktl. § 3-1 syvende ledd, § 8-1 syvende og åttende ledd og § 15-5.

  • FSFIN § 3-1-7.

  • SSV § 3-1 og § 3-2.

1 Generelt

Det gjelder enkelte særlige skatteregler for personer som er skattepliktige som bosatt i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord):

  • særskilt fradrag (Finnmarksfradrag) i alminnelig inntekt ved skatteberegningen (kr 15 500), se sktl. § 15-5

  • fellesskatten til staten er 7,05 % (10,55 % i resten av landet), se SSV § 3-2

  • trinnskatt i trinn 3 (den delen av inntekten som overstiger kr 565 400 opp til kr 909 500) er 8,7 % (10,7 % i resten av landet), se SSV § 3-1. I trinn 1, 2 og 4 er trinnskatten den samme i hele landet.

Medlemmer av Stortinget og Regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor kan frasi seg skattemessige fordeler ved å anses som bosatt i Finnmark og Nord-Troms, se emnet «Stortingsrepresentanter mv.».

For inntektsåret 2017 er fellesskatt til staten for denne gruppen skattytere 6,05 %. Trinnskatt i trinn 3 er 9,52 %. For inntektsåret 2017 går trinn 3 fra kr 580 650 til kr 934 050.

Andre særlige regler for Finnmark og Nord-Troms er:

Om hvor en person er skattepliktig som bosatt, se emnet «Skattestedet».

2 Særskilt fradrag i inntekt av skiferproduksjon

2.1 Generelt

Næringsdrivende innen skiferproduksjon i Finnmark og Nord-Troms skal ha et særskilt inntektsfradrag når vilkårene nedenfor er oppfylt, jf. sktl. § 8-1 syvende og åttende ledd. Dette vil i hovedsak omfatte skiferdrivere tilsluttet A/L Alta Skiferbrudd når de ellers fyller vilkårene, se nedenfor og Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) pkt. 4.

2.2 Hvem er berettiget til fradrag

2.2.1 Krav til utøvelse av virksomhet

For å få særskilt inntektsfradrag etter sktl. § 8-1 syvende ledd må alle vilkårene nedenfor være oppfylt

  • skattyteren må ha positiv virksomhetsinntekt fra skiferproduksjon

  • skiferproduksjonen må foregå i Finnmark fylke eller i Nord-Troms. Om hvilke kommuner som inngår i Nord-Troms, se pkt. 1, og

  • skattyteren må ha drevet virksomhet med produksjon av skifer over halvparten av inntektsåret

Fradrag gis bare med virkning for alminnelig inntekt.

Det er ikke et krav at skattyteren skal være skattemessig bosatt i Finnmark eller Nord-Troms.

2.2.2 Kravene vedrørende produksjon

Skiferproduksjon er utdriving av skifer. Produksjonen skal anses foregått i den kommune hvor forekomsten av skifer ligger.

Virksomhet som ikke omfatter utdriving av skifer, men bare bearbeidelse, salg og/eller transport, gir ikke rett til særskilt inntektsfradrag.

2.3 Størrelse av det særskilte inntektsfradraget

2.3.1 Beregningen

Det særskilte fradraget i inntekt av skiferproduksjon skal utgjøre kr 54 200 pluss 32 % av slik virksomhetsinntekt som overstiger kr 54 200 opp til et samlet fradrag på kr 142 000 jf. sktl. § 8-1 syvende ledd. Fradraget kan ikke overstige netto virksomhetsinntekt av skiferproduksjon.

Etter dette vil fradrag bli som følger:

Virksomhetsinntekt 0-54 200

Inntektsfradrag lik virksomhetsinntekten

Virksomhetsinntekt 54 200-328 575

Inntektsfradrag kr 54 200 pluss 32 % av virksomhetsinntekt over kr 54 200

Virksomhetsinntekt 328 575 eller høyere

Inntektsfradrag kr 142 000

Overstiger fordelen av skatteletten ved inntektsfradraget sammen med fordel av eventuell annen støtte etter EØS-reglene kr 530 000, skal inntektsfradraget reduseres, eventuelt falle vekk, slik at den samlede støtten ikke overstiger kr 530 000.

2.3.2 Inntekter som gir rett til særskilt inntektsfradrag

Det særskilte fradrag skal bare beregnes på grunnlag av produksjonsinntekten. Det er ikke anledning til å ta med kapitalinntekter i beregningsgrunnlaget, se Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) pkt. 4.3.

Nettoinntekt som det gis særskilt inntektsfradrag i, er før fradrag for andre underskudd i året og før alle underskudd til fremføring, herunder tidligere års underskudd ved produksjon av skifer.

2.3.3 Sykepenger

Sykepenger som erstatter virksomhetsinntekt av produksjon av skifer inngår i grunnlag for fradraget.

2.3.4 Ektefeller

Ektefeller kan til sammen ikke kreve mer enn ett fradrag. Dette gjelder selv om de driver hver sin virksomhet med produksjon av skifer.

2.4 Forholdet til særskilt inntektsfradrag i andre yrker

Det særskilte fradraget i inntekt av skiferproduksjon kan gis samtidig med reindriftsfradrag og jordbruksfradrag, om vilkårene for det er til stede. Samlet fradrag er imidlertid begrenset til kr 166 400, jf. sktl. § 8-1 åttende ledd.

Særskilt fradrag for fiske og fangst eller for sjøfolk kan gis fullt ut i tillegg til det særskilte fradrag ved produksjon av skifer.

2.5 Flere personer driver skiferproduksjon sammen

Personer som deler inntekten fra samme næringsoppgave mellom seg (selskap med deltakerfastsetting), skal dele det særskilte inntektsfradraget forholdsmessig. Samlet inntektsfradrag kan ikke overstige kr 142 000.

2.6 Flere kommuner

Det særskilte fradrag kommer til fradrag i den kommune der virksomhetsinntekt av skiferproduksjonen er skattepliktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.