Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Forsikring – syke- og ulykkesforsikring samt yrkesskadeforsikring Til oversikt


  • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav a og c, § 5-10 bokstav c nr. 4, § 5-15 første ledd bokstav j nr. 4, § 6-30 annet ledd og § 6-47 første ledd bokstav d og e.

1 Generelt

Ved privat syke- og ulykkesforsikring yter selskapet

  • engangserstatning ved dødsfall eller livsvarig invaliditet på grunn av ulykke som rammer den forsikrede

  • dagpenger ved ulykke som rammer den forsikrede og som forårsaker forbigående arbeidsuførhet

  • dagpenger ved sykdom som rammer den forsikrede og som forårsaker arbeidsuførhet

Forsikringen kan være tegnet som gruppeforsikring eller individuell forsikring. Se for øvrig emnet «Forsikring – allment».

Lisensforsikring (loss of license-forsikring) gir rett til erstatning ved tap av lisens som er nødvendig for å utøve et bestemt yrke, f.eks. flyger. Forsikringen behandles normalt som en syke- og ulykkesforsikring. Dersom deler av lisensforsikringen også oppfyller vilkårene for kollektiv livrenteforsikring, se emnet «Forsikring – livsforsikring (livrenteforsikring)», pkt. 4.1.2, vil denne del av premien følge disse reglene.

2 Formuen

Syke- og ulykkesforsikring regnes ikke som skattepliktig formue, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav a og c. Når forsikringstilfellet er inntruffet, er krav på engangserstatning skattepliktig formue. Krav på dagpenger som er begynt å løpe, skattlegges ikke som formue.

3 Inntekten

3.1 Erstatningsutbetaling

Engangserstatning i henhold til ulykkesforsikring ved dødsfall eller livsvarig medisinsk invaliditet er ikke skattepliktig inntekt. Det samme gjelder engangserstatning i medhold av lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven), med unntak av erstatning for tapt inntekt inntil oppgjørstidspunktet, se emnet «Skadeserstatning», pkt. 2.4.2 andre strekpunkt. Engangserstatning ved tap av nødvendig lisens (loss of license) beskattes tilsvarende som engangserstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Nærmere om skatteplikten for andre utbetalinger av ulykkesforsikringer, se emnet «Skadeserstatning».

Dagpenger i privat syke- og ulykkesforsikring er skattefri med inntil kr 20 per dag, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav j nr. 4. Hvis dagpengene overstiger kr 20 per dag, er hele beløpet skattepliktig, jf. sktl. § 5-10 bokstav c nr. 4.

3.2 Kredittforsikring

Om kredittforsikring i utenlandsk forsikringsselskap, se FIN 15. februar 1995 i Utv. 1995/111.

3.3 Arbeidsgiver betaler premie for ansatt

Dekker arbeidsgiver premie til syke- og ulykkesforsikring for ansatte, skal premien i utgangspunktet behandles som lønn. Dette gjelder også for arbeidsgivers dekning av forsikringsordning som går ut på at arbeidstakeren sikres hurtig operasjon på privat sykehus, se FIN 12. mars 1999 i Utv. 1999/984.

Arbeidsgivers innbetaling av premie etter yrkesskadeforsikringsloven regnes ikke som skattepliktig inntekt for den ansatte, se pkt. 13.1 i Sk nr. 5/1991 i Utv. 1991/293. Denne forsikringen skal omfatte følgende tilfeller

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke

  • skade på proteser, støttebandasjer og lignende når skaden er forårsaket av arbeidsulykke

  • skade og sykdom som skyldes påvirkning i yrket fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Dekkes forsikringstilfeller ut over dette, er merpremien skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Slik merpremie innrapporteres av arbeidsgiver.

4 Inntektsfradrag

4.1 Arbeidstaker

Inntektsårets premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring og til syke- og ulykkesforsikring etablert ved tariff eller arbeidsavtale, kan fradras i inntekten med til sammen inntil kr 700, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav d. Det samme gjelder premie dekket av arbeidsgiver når skattyter er skattlagt for denne fordelen. Ektefeller kan til sammen ikke kreve større fradrag enn kr 700.

Fradraget går alltid inn i minstefradraget når dette benyttes. Fradrag som ikke inngår i minstefradraget er fordelingsfradrag.

4.2 Arbeidsgiver

4.2.1 Utbetalingen tilfaller den ansatte

En arbeidsgiver har krav på fradrag for inntektsårets premie til syke- og ulykkesforsikring av ansatte, når lønnen til den ansatte er fradragsberettiget.

Arbeidsgivers betaling av premie etter yrkesskadeforsikringsloven behandles ikke som lønnsutbetaling, men behandles som en annen fradragsberettiget driftskostnad, se pkt. 13.1 i Sk. nr. 5/1991 i Utv. 1991/293. Hvis yrkesskadeforsikringsavtalen sikrer arbeidstakeren høyere erstatningsbeløp enn det som følger av forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring, må en tilsvarende del av premien behandles som lønn.

4.2.2 Utbetalingen tilfaller arbeidsgiveren

En avbruddsforsikring kan være knyttet opp til ansattes sykdom. Når det foreligger fradragsrett for lønnskostnadene vil arbeidsgiver ha krav på fradrag for premie til

  • forsikring til dekning av løpende driftskostnader, f.eks. lønn under de ansattes sykdom

  • forsikring til dekning av tap arbeidsgiveren vil lide ved at han som følge av ansattes arbeidsudyktighet ikke blir i stand til å oppfylle kontrakten i tide eller i det hele tatt

4.3 Næringsdrivendes/oppdragstakers tilleggspremie til folketrygden

Næringsdrivendes/oppdragstakeres tilleggspremie til folketrygden etter folketrygdloven § 8-36, § 8-39 og § 13-13, er fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-47 første ledd bokstav e.

5 Premie inkludert i fagforeningskontingent

Når ulykkesforsikringspremie er inkludert i en fradragsberettiget fagforeningskontingent, kommer også denne delen av kontingenten til fradrag som kontingent innenfor beløpsgrensen for fagforeningskontingent, jf. sktl. § 6-20 fjerde ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.