Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

 • Skriv ut


Innhold: J

Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis Til oversikt


 • Lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen.

 • Stortingsvedtak 10. desember 2015 nr. 1629 om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2016.

 • Stortingsvedtak 14. desember 2015 nr. 1564 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak).

 • Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

 • Forskrift 22. desember 1997 nr. 1432 om fastsetting og innkreving av avgifter til folketrygden for personer som har lønn som er skattepliktig etter lov om skattlegging av personer på Jan Mayen (ftrl.).

 • Forskrift 12. desember 2016 om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2017 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svbsktl.).

 • SKD nr. 4/2016.

1 Generelt

Jan Mayen-skatteloven omfatter også lønn opptjent i de norske bilandene i Antarktis, se § 1.

Jan Mayen og bilandene i Antarktis er ikke som Svalbard et eget beskatningsområde eller særskilt skattedistrikt. Ved opphold på Jan Mayen eller bilandene i Antarktis vil skattyter aldri anses bosatt der. Skattyter skal anses skattemessig bosatt på fastlandet i den kommunen som følger av de vanlige reglene. Oppholdt skattyter seg på Jan Mayen/ Antarktis ved utløpet av 1. november året forut for inntektsåret og han ikke hadde noen tilknytning til noen kommune på fastlandet, skal han anses bosatt i den kommunen på fastlandet som han sist var bosatt i før han reiste til Jan Mayen/Antarktis.

Det er Svalbard skattekontor som behandler inntekter som skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven. Henvendelser kan rettes til Skatt nord - Svalbard skattekontor, Postboks 413, 9171 Longyearbyen, tlf. 79 02 36 70.

2 Hvilke inntekter omfattes av Jan Mayen-skatteloven

Skatteplikten etter Jan Mayen-skatteloven omfatter bare:

 • lønn og annen godtgjørelse for arbeid under opphold på Jan Mayen/Antarktis som varer sammenhengende i minst 30 dager, og

 • sykepenger etter kap. 8 i ftrl.

  • i den utstrekning skattyter oppholder seg på Jan Mayen/Antarktis i sykemeldingsperioden,

  • oppholdet varer sammenhengende i minst 30 dager, og

  • vedkommende var i aktivt arbeid på Jan Mayen/Antarktis da retten til sykepenger oppstod.

  Alle tre vilkårene må være oppfylt.

Er det enkelte oppholdet på Jan Mayen/Antarktis under 30 dager, skattlegges ingen del av lønn mv. etter de særskilte reglene for Jan Mayen/Antarktis. Annen inntekt enn lønn mv. er ikke skattepliktig etter Jan Mayen-skatteloven.

Ved vurderingen av hva som anses som sammenhengende opphold, gjelder de samme reglene som for Svalbard, se emnet «Svalbard», pkt. 3.4.1.

3 Skattetrekk i lønn

3.1 Trekk for skatt og trygdeavgift

Skattetrekk i lønn til skattytere som oppholder seg på Jan Mayen/Antarktis skal være endelig oppgjør for skatten på denne lønnen. Skattetrekket foretas med den prosentsatsen som er fastsatt i Stortingets årlige vedtak om skatt til Svalbard. For 2016 er skattesatsen:

 • 8 % for lønn inntil 12 G (1 110 912), og

 • 22 % for lønn som overstiger 12 G (1 110 912)

«G» er i dette tilfellet det sist fastsatte grunnbeløpet i inntektsåret, jf. svbsktl. § 3-2 siste punktum. Det skal ikke gis fritak for trekk i lovbestemt feriegodtgjørelse og vanlig lønn i ferien eller i lønn før jul.

Arbeidsgiveren skal dessuten trekke trygdeavgift etter en sats på 8,2 %, se pkt. 5.

3.2 Grunnlag for skattetrekk

Den skatt som skal svares av arbeidsinntekt på Jan Mayen/Antarktis, er en ren lønnsskatt som regnes av bruttolønn. I bruttolønnen inngår verdien av fri kost og losji med kr 120 per døgn, jf. forskrift 18. desember 2015 nr. 1777 om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2016 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Det gis ingen fradrag i skattegrunnlaget.

3.3 Innbetaling av skatt og avgifter til folketrygden

3.3.1 Regler gjeldende til og med siste termin for 2016

Trukket skatt og trygdeavgift vedrørende lønnsinntekter som er skattepliktige etter Jan Mayen-skatteloven, plikter arbeidsgiver å innbetale til det kontonummeret som framgår av tilbakemeldingen i a-ordningen. Dette er kontonummeret til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune på fastlandet. Fristene for arbeidsgivers innbetaling av lønnstrekk er 1. august (for første halvår) og 1. februar det påfølgende året (for siste halvår). Har arbeidsgiver både ansatte som omfattes av lønnstrekkordningen og forskuddstrekk på fastlandet, vil beløpet på tilbakemeldingen i a-ordningen være summen av forskuddstrekk og lønnstrekk. Arbeidsgiver kan da skille ut beløpet som gjelder lønnstrekk av arbeidsinntekt på Jan Mayen/Antarktis siden det har en senere betalingsfrist, og bare betale forskuddstrekket innenfor de vanlige terminvise fristene. Om innrapporteringen, se pkt. 7.

3.3.2 Nye regler gjeldende for termin som starter 1. januar 2017 eller senere

Fra og med termin som starter 1. januar 2017 eller senere gjelder fristene for betaling av forskuddstrekk på fastlandet også for lønnstrekk på Svalbard og Jan Mayen. Nærmere om disse fristene, se Skattebetalingshåndboken.

4 Skattestedet

Etter § 3 i Jan Mayen-skatteloven skal skatten tilfalle den kommunen der skattyteren etter vanlige norske skatteregler er skattepliktig til som bosatt, jf. emnet «Skattestedet».

5 Personinntekt

5.1 Generelt

Skattyter fastsetter personinntekten i skattemeldingen. Skattyteren vil på skatteoppgjøret få opplysninger om samlet personinntekt og pensjonspoeng.

5.2 Trygdeavgift

Arbeidstakere som i inntektsåret 2016 går inn under Jan Mayen-skatteloven skal svare trygdeavgift med 8,2 % av personinntekt på Jan Mayen/ Antarktis.

5.3 Trinnskatt

Det skal ikke svares trinnskatt av personinntekt på Jan Mayen/Antarktis.

6 Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av lønn som skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven (0-sats).

7 Innrapportering/lønnsopplysningsplikt

Ytelser som skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven skal innrapporteres gjennom a-ordningen. Nærmere om innrapportering etter a-ordningen, se www.altinn.no. Om arbeidsgivers plikt til å levere sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven, se Skatteforvaltningshåndboken.

Se også den årlige SKD-meldingen (SKD 4/16 for inntektsåret 2016) om skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.