Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

  • Skriv ut


Innhold: O

Opphavsretter Til oversikt


  • Sktl. § 4-2 første ledd bokstav e, § 5-20 første ledd bokstav c og d og § 9-7.

  • Endringslov 13. desember 2013 nr. 117 III.

1 Generelt

En opphavsrett er en eksklusiv rett til utnyttelse av et åndsverk. Når Skatte-ABC benytter begrepet opphavsretter, menes forfatter- og andre kunstnerrettigheter samt patentrettigheter.

2 Formuen

Verdien av en opphavsrett formuesbeskattes ikke hos den som har opparbeidet/skapt verdien, se sktl. § 4-2 første ledd bokstav e. Derimot skal verdien formuesbeskattes hos en skattyter som har ervervet opphavsretten ved kjøp, arv e.l. jf. hovedregelen i sktl. § 4-1.

3 Inntekten

3.1 Opphavsmannen

Inntekt ved utnyttelse av opphavsrett er alltid skattepliktig for opphavsmannen. Dette gjelder enten inntekten erverves suksessivt eller som engangsvederlag. Inntekten kan være skattepliktig som kapitalinntekt, jf. sktl. § 5-20 første ledd bokstav c og d. Inntekt av opphavsrett kan etter omstendighetene også være knyttet til virksomhet, eller være en virksomhet i seg selv, jf. sktl. § 5-30. Om virksomhetsbegrepet, se emnet «Virksomhet – allment».

Om tidfesting av fradrag for kostnader i forbindelse med forsknings- og utviklingsarbeid som kan gi, eller har gitt et resultat som det vil knytte seg en opphavsrett til, se emnet «Forsknings- og utviklingskostnader, formue og inntektsfradrag».

Om beregnet personinntekt, se emnet «Enkeltpersonforetak – beregnet personinntekt (foretaksmodellen)», særlig pkt. 5.12. Om fordeling av personinntekten over tre år i visse tilfeller, se emnet «Personinntekt – åndsverk og patenter, fordeling over tre år».

3.2 Arvinger

3.2.1 Opphavsrett ervervet ved dødsfall før 2014

Inntekt av opphavsretter som er mottatt ved arv etter dødsfall som skjedde før 2014 er skattepliktig i den utstrekning inntekten overstiger inngangsverdien ved arvefallet, jf. endringslov 13. desember 2013 nr. 117 VIII sjette avsnitt. Dette gjelder både inntekt på kontrakter som opphavsmannen selv har inngått og inntekt på kontrakter som arvingene har inngått, jf. HRD i Utv. 1982/572 (Rt. 1982/1301). Se nærmere emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 5.

3.2.2 Opphavsrett ervervet ved dødsfall 1. januar 2014 eller senere

For opphavsretter mottatt ved arv etter dødsfall som har skjedd 1. januar 2014 eller senere, skal enearving, dødsbo og gjenlevende ektefelle/samboer tre inn i avdødes skatteposisjoner knyttet til opphavsretten, jf. sktl. § 9-7 første ledd. Tilsvarende gjelder for den som erverver opphavsretten ved utlodning fra dødsbo, jf. sktl. § 9-7 annet ledd. Se nærmere emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 2.

Hvis opphavsretten inngikk i virksomhet hos avdøde, vil inntekt innvunnet før dødsfallet, men som tidfestes etter dødsfallet være personinntekt for enearving og gjenlevende i uskifte som trer inn i avdødes rettigheter og plikter etter sktl. § 9-7 første ledd. Inntekt skattepliktig hos dødsbo vil aldri være personinntekt. Er inntekten innvunnet før dødsfallet og tidfestingen skjer etter at arving har overtatt opphavsretten ved utlodning fra dødsboet, anses inntekten som personinntekt for arvingen. Nærmere om inntekt innvunnet før dødsfallet, men som tidfestes etter dødsfallet, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 2.1.5.

Inntekt ved utnyttelse av opphavsrett som innvinnes etter dødsfallet, vil være skattepliktig på vanlig måte for enearving, dødsbo, gjenlevende ektefelle/samboer og arving som overtar opphavsretten på skifte. Inntekt av opphavsretten vil være personinntekt for enearving, gjenlevende ektefelle/samboer eller arving som har overtatt opphavsretten, hvis den inngår i en virksomhet som etterkommeren driver. Hvorvidt inntekt av arvet opphavsrett skal anses som virksomhetsinntekt eller kapitalinntekt, beror på en konkret vurdering av arvingens/gjenlevende ektefelles aktivitet knyttet til opptjeningen/innvinningen av inntektene. Nærmere om avgrensning mellom kapitalinntekt og virksomhetsinntekt, se emnet «Virksomhet – allment», pkt. 3.3.

3.3 Gave og gavesalg

3.3.1 Opphavsrett ervervet gave/gavesalg før 2014

Inntekt av opphavsretter som er mottatt ved gave eller gavesalg før 2014 er skattepliktig i den utstrekning inntekten overstiger inngangsverdien ved ervervet, jf. endringslov 13. desember 2013 nr. 117 VIII sjette avsnitt. Dette gjelder både inntekt på kontrakter som opphavsmannen selv har inngått og inntekt på kontrakter som mottakeren har inngått. Se nærmere emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 6.

3.3.2 Opphavsrett ervervet ved gave/gavesalg 1. januar 2014 eller senere

Skatteposisjoner knyttet til opphavsrett som ble overført ved gave/gavesalg 1. januar 2014 eller senere, skal i utgangspunktet videreføres hos gavemottakeren/kjøperen, se sktl. § 9-7 tredje ledd. Spesielt om korrigering hos kjøperen for eventuell skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap hos selgeren i gavesalgstilfellene, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 4.4.

Inntekt ved utnyttelse av opphavsrett vil være personinntekt hvis den inngår i en virksomhet som mottakeren driver. Nærmere om avgrensning mellom kapitalinntekt og virksomhetsinntekt, se emnet «Virksomhet – allment», pkt. 3.3.

3.4 Avskrivning

Om adgang til å avskrive opphavsretter, se emnet «Driftsmiddel – immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.