Lignings-ABC 2016

Publisert: 23.01.2017

 • Skriv ut


Innhold: U

Utland – grensegjengere Til oversikt


 • Den nordiske skatteavtalen, protokollen VI.

 • EØS-avtalen art 29. Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

 • EØS-avtalen art 29. Rådsforordning (EF) nr. 883/2004

1 Hva er en grensegjenger

1.1 Generelt

Med grensegjenger menes i NSA (den nordiske skatteavtalen) person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland og som oppebærer lønn eller annen lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det annet land. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.

Det er et vilkår for å bli ansett som grensegjenger at vedkommende regelmessig oppholder seg i sin faste bolig. Uttrykket «regelmessig oppholder seg» betyr at skattyteren som hovedregel minst en gang i uken oppholder seg på sitt faste bosted i den stat hvor han er skattemessig bosatt. For at skattyteren skal anses for å oppholde seg i sin faste bolig, skal oppholdet i bostedsstaten omfatte minst to dager i uken. Også del av dag regnes som «dag». Bestemmelsene bør imidlertid unntaksvis også kunne komme til anvendelse ved lengre fravær enn en uke, når det skyldes en spesiell årsak som f.eks. sykdom, et særskilt arbeidsoppdrag e.l.

En person vil ikke omfattes av bestemmelsene om grensegjengere dersom bostedskommune og arbeidskommune ikke grenser direkte mot den samme riksgrensen. Dette gjelder f.eks. hvor vedkommende bor i en kommune i Norge som grenser direkte mot riksgrensen med Finland og arbeider i en kommune i Sverige som grenser direkte mot riksgrensen med Norge.

Det er derimot ikke noe vilkår at vedkommendes bostedskommune grenser direkte til arbeidskommunen i det andre land.

Dette emnet omfatter bare de særlige regler for grensegjengere bosatt i Norge, Finland og Sverige.

1.2 Grensekommuner

Følgende kommuner i Norge har grense mot Sverige

 • Østfold fylke: Halden, Hvaler, Aremark, Marker og Rømskog

 • Akershus fylke: Aurskog-Høland

 • Hedmark fylke: Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og Engerdal

 • Sør-Trøndelag fylke: Røros og Tydal

 • Nord-Trøndelag fylke: Meråker, Verdal, Snåsa, Lierne og Røyrvik

 • Nordland fylke: Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Narvik

 • Troms fylke: Bardu, Målselv og Storfjord

Følgende kommuner i Sverige har grense mot Norge

 • Västra Götalands län: Strömstad, Tanum og Dals Ed

 • Värmlands län: Årjäng, Eda, Arvika og Torsby

 • Dalarnas län: Malung-Sälen og Älvdalen

 • Jämtlands län: Berg, Härjedalen, Krokom, Strömsund og Åre

 • Västerbottens län: Vilhelmina, Storuman og Sorsele

 • Norrbottens län: Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare og Kiruna

Følgende norske kommuner grenser til Finland

 • Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger

Følgende finske kommuner grenser til Norge

 • Enare, Enontekiö og Utsjoki

2 Arbeidstakere

2.1 Grensegjengere skattemessig bosatt i Norge

2.1.1 Skatteplikt for lønn mv.

Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett er skattepliktig til Norge for all lønn mv. opptjent i Norge og i utlandet, jf. sktl. § 2-1 niende ledd.

For grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge etter den nordiske skatteavtalen (NSA) er lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i grensekommune i Sverige og Finland, bare skattepliktig i Norge. Dette gjelder arbeid både for offentlige og private arbeidsgivere. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.

2.1.2 Trygdeavgift

Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Denne rådsforordningen gjelder fra og med 1. juni 2012. Nærmere om overgangsreglene til forordning nr. 883/2004, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng», pkt. 3.

Inntekt som grensegjengere skattemessig bosatt i Norge har i grensekommune i Sverige eller Finland, regnes vanligvis ikke som pensjonsgivende i Norge. Det skal ikke fastsettes pensjonsgivende inntekt eller betales trygdeavgift til Norge av slik inntekt, hvis grensegjengeren bare arbeider i Sverige eller Finland.

For personer som er arbeidstakere eller utøver næring i mer enn ett land er det et vilkår om at en vesentlig del (minimum 25 %) av arbeidet/næringsvirksomheten skal utføres i bostedslandet for at medlemskapet i trygdeordningen i bostedslandet skal opprettholdes.

Det følger av art. 87 nr. 8 i forordning nr. 883/2004 at hvis en person blir omfattet av et annet lands lovgivning som følge av lovvalgsreglene i ny forordning, skal lovvalget etter forordning nr. 1408/71 fortsatt gjelde så lenge vedkommendes situasjon vedrørende arbeidsforhold og bostedsland, ikke endres. Lovvalget etter forordning nr. 1408/71 varer så lenge vedkommendes situasjon ikke endres, men maksimalt i 10 år regnet fra 1. juni 2012 eller til vedkommende selv ønsker å vurdere lovvalget etter forordning nr. 883/2004.

Etter forordning nr. 883/2004 kan en person som er arbeidstaker i et land og selvstendig næringsdrivende i et annet, bare være omfattet av lovgivningen i det landet der han utfører arbeid som arbeidstaker. Art. 87 nr. 8 kan medføre at enkelte vil kunne være medlem i to land i en overgangsperiode.

Ved tvil om medlemskapet i folketrygden må NAV kontaktes.

2.1.3 Forskudd

For grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge og arbeider i grensekommune i Sverige eller Finland, må det skrives ut forskuddsskatt. Trygdeavgift skal ikke tas med i forskuddsskatten når skattyter ikke er medlem av norsk trygd.

2.1.4 Lønnsrapportering

Om lønnsrapportering, se nedenfor.

2.2 Grensegjengere skattemessig bosatt i Sverige eller Finland

2.2.1 Skatteplikt for lønn mv.

Grensegjengere som ikke anses skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, kan likevel være skattepliktig hit for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i Norge, jf. sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd.

Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Sverige eller Finland etter den nordiske skatteavtalen (NSA), er ikke skattepliktig til Norge for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i grensekommune i Norge. Inntekten skal bare skattlegges i bostedslandet. Dette gjelder arbeid både for offentlige og private arbeidsgivere. Se protokollen til NSA pkt. VI nr. 1 og 3.

2.2.2 Skatteplikt for andre ytelser

Dersom en grensegjenger bosatt i Sverige eller Finland mottar ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som etter sin art er skattepliktige i henhold til skattelovens regler, er disse skattepliktige til Norge når skattyter er skattepliktig som bosatt etter intern rett.

2.2.3 Trygdeavgift

Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Grensegjengere bosatt i Sverige og Finland skal vanligvis betale trygdeavgift i Norge av inntekt som grensegjenger. Trygdeavgiften beregnes og innkreves av Skatteetaten. For øvrig gjelder de samme reglene som for grensegjengere skattemessig bosatt i Norge, se pkt. 2.1.2.

2.2.4 Forskudd

Skattekontoret skal skrive ut forskudd for grensegjengere bosatt i Sverige og Finland som tilsvarer trygdeavgift. Normalt skal det skrives ut et skattekort på 10 %.

Når en grensegjenger mottar ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som er skattepliktige til Norge fordi skattyter er skattepliktig som bosatt etter intern rett og ytelsen etter sin art anses skattepliktig, må grensegjengeren ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert om skattekortet skal endres.

Dersom grensegjengeren legger frem dokumentasjon på at han er omfattet av trygdeordningen i Sverige eller Finland, samtidig som han får en forhåndsuttalelse på fritak for skatt for lønnsinntekten, skrives det ikke ut skattekort. Denne forhåndsuttalelsen sendes arbeidsgiveren med kopi til grensegjengeren.

2.2.5 Skattemelding og foreløpig skatteberegning

Grensegjengere får tilsendt skattemelding. Dersom inntekten er korrekt innrapportert av arbeidsgiver vil foreløpig skatteberegning bare gi trygdeavgift på 8,2 % av pensjonsgivende inntekt.

3 Arbeidsgivere

3.1 Forskudd

Arbeidsgivere hjemmehørende i Norge skal foreta forskuddstrekk i lønn som utbetales til grensegjengere bosatt i grensekommunene i Sverige eller Finland for personlig arbeid utført i norsk grensekommune, når arbeidstaker er trygdet i Norge. Arbeidsgiver skal foreta forskuddstrekk med mindre arbeidstaker har fått forhåndsuttalelse på fritak for skatt for lønnsinntekt.

3.2 Lønnsrapportering

Norsk arbeidsgiver plikter å innrapportere lønn utbetalt til grensegjenger bosatt i Sverige eller Finland.

3.3 Arbeidsgiveravgift

Norske arbeidsgivere har plikt til å betale arbeidsgiveravgift også for lønnsutbetalinger til grensegjengere bosatt i Sverige og Finland når arbeidstaker er trygdet i Norge. Arbeidsgiver skal legge til grunn at arbeidstaker er trygdet i Norge, med mindre arbeidsgiver har mottatt dokumentasjon på trygdefritak. Om hvilken sats som skal benyttes, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.