Skatte-ABC 2016/17

Publisert: 23.01.2017

 • Skriv ut


Innhold: F

Finansskatt


 • Ftrl. § 23-2a

 • Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017

1 Generelt

Fra og med inntektsåret 2017 er det foreslått innført en finansskatt av lønnsgrunnlag og overskudd i finanssektoren. Finansskatten skal i utgangspunktet omfatte alle foretak som i hovedsak driver med aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet i h.t. Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering (SN 2007). Det gjelder unntak for foretak som i liten grad driver finansiell aktivitet og for foretak med høy grad av finansielle aktiviteter som er merverdiavgiftspliktige. For finansskattepliktige som har et innslag av ikke-økonomisk aktivitet kan finansskatten begrenses til den del av lønnskostnadene som knytter seg til den økonomiske aktiviteten.

Satsen for finansskatt på lønn er 5%. For foretak som faller inn under reglene gjelder det en skattesats av overskuddet på 25 %, dvs. 1 % høyere enn den alminnelige selskapsskatten.

2 Virksomheter som omfattes av reglene

2.1 Generelt

Finansskatten gjelder for virksomhet som driver finansiell tjenesteyting. Dette omfatter virksomheter med ansatte som utøver aktivitet som omfattes av næringshovedområde K i SSB's Standard for næringsgruppering (SN2007). Det er ikke avgjørende hva slags næringskode virksomheten er registrert med i Enhetsregisteret.

Finansskatteplikten omfatter virksomheter med aktiviteter innenfor følgende områder:

 • Bankvirksomhet, herunder sentralbankvirksomhet

 • Holdingselskap

 • Verdipapirfond,investeringsselskap o.l.

 • Annen finansieringsvirksomhet, herunder finansiell leasing og annen kredittgivning (som bl.a. omfatter kredittforetak, finansieringsselskap og statlige låneinstitutter)

 • Forsikring, herunder både liv- og skadeforsikring

 • Gjenforsikring

 • Pensjonskasser

 • Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, herunder administrasjon av finansmarkeder, verdipapirmegling mv.

 • Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, herunder risiko- og skadevurdering og forsikringsformidling

 • Fondsforvaltningsvirksomhet

2.2 Unntak

2.2.1 Foretak med liten grad av K-aktiviteter

Unntak fra plikten til å svare finansskatt gjelder hvis andelen av arbeidsgiverens lønnskostnader mv. knyttet til finansielle aktiviteter utgjør mindre enn 30 % av arbeidsgiverens totale lønnskostnader. Se Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017 § 2.

Beregningen av andelen av arbeidsgivers samlede lønnskostnader mv. knyttet til finansielle aktiviteter skal enten baseres seg på

 • samlet lønn mv. omfattet av ftrl. § 23-2 a annet ledd for foregående inntektsår, eller

 • på det tilsvarende beløpet for januar 2017

For arbeidsgivere som etableres etter 31. januar 2017 og virksomheter som av andre årsaker ikke har lønnsgrunnlag knyttet til finansielle aktiviteter for 2016, skal samlet lønn for den første hele opplysningspliktige kalendermåneden legges til grunn for beregningen.

2.2.2 Foretak med høy grad av merverdiavgiftspliktig virksomhet innenfor næringshovedområde K

Unntak gjelder også for arbeidsgivere med finansielle aktiviteter hvor andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet utgjør mer enn 70 % av arbeidsgiverens samlede lønn mv. Andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig finansiell aktivitet beregnes på samme måte som ved beregningen av hvor stor del av arbeidsgivers samlede lønnskostnader mv. som er knyttet til finansiell aktivitet, se pkt. 2.2.1.

2.2.3 Foretak som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet

Arbeidsgivere som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet kan velge å beregne finansskatt på lønn bare for den delen av lønn mv. som knytter seg til virksomhetens økonomiske aktivitet, jf. Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017 § 2 fjerde ledd. Dette er betinget av at arbeidsgiveren har et klart regnskapsmessig skille mellom lønn mv. knyttet til henholdsvis ikke-økonomisk aktivitet og økonomisk aktivitet, slik at det er mulig å kontrollere hvor stor del av lønnskostnadene som knytter seg til de to aktivitetene. Det må da etableres en kostnadsenhet for lønnskostnadene for virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet. Arbeidsgiveren må utarbeide spesifikasjoner av lønnsopplysningsplikten for den ikke-økonomiske virksomheten. Mangelfull gjennomføring av det regnskapsmessige skillet kan medføre at det må betales finansskatt på lønn av hele virksomhetens lønnsgrunnlag.

Hva som er økonomisk aktivitet skal vurderes i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Økonomisk aktivitet vil være virksomhet som består i å tilby varer og tjenester i et marked. Ved vurderingen av grensedragningen vil det ha betydning om enheten/institusjonen er et offentlig organ med offentligrettslig myndighet. Hva som er formålet med tjenesten vil også ha betydning. Er formålet sosialt, kulturelt eller utdanningsmessig, vil det tale mot at det dreier seg om økonomisk aktivitet. Dersom brukeren kun betaler en begrenset del av kostnaden relatert til tjenesten, vil dette bidra til å understreke karakteren av ikke-økonomisk aktivitet. Se for øvrig Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 6.3.2 s. 92-93.

Det er ikke en tilsvarende adgang til å begrense finansskatten på overskuddet i virksomheten.

3 Skattegrunnlag, fastsetting, satser mv.

Skattegrunnlaget for finansskatten på lønn er det samme som avgiftsgrunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

For inntektsåret 2017 utgjør skattesatsen 5 %, se Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017 § 3.

Skattyteren fastsetter skattegrunnlaget ved egenfastsetting etter skfvl. § 9-1 første ledd i en egen skattemelding etter reglene i a-opplysningsloven, se skfvl. § 8-6 annet ledd. Se omtalen av disse bestemmelsene i Skatteforvaltningshåndboken.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.