Skatteforvaltningshåndboken

Publisert: 30.06.2017

 • Skriv ut

Skatteforvaltningsloven kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Lovens virkeområde


Loven gjelder for fastsetting av

 • a) skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt)

 • b) skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven (svalbardskatt)

 • c) skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven (Jan Mayen-skatt)

 • d) skatt på inntekt etter artistskatteloven (artistskatt)

 • e) skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven (petroleumsskatt)

 • f) merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (merverdiavgift)

 • g) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23 (arbeidsgiveravgift)

 • h) særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter)

 • i) avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter)

 • j) kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon)

 • k) finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn)

Generelt

Bestemmelsen regulerer virkeområdet for skatteforvaltningsloven. Loven gjelder for fastsetting av de skatteartene som er oppregnet i bestemmelsen. At loven gjelder for «fastsetting av» skattene og avgiftene, er tatt inn for å klargjøre at loven gir forvaltningsregler, men ikke øvrige regler av betydning for beskatningen, og inneholder ikke materielle regler om beskatning. Betaling av skatte- og avgiftskrav reguleres i skattebetalingsloven, mens arveavgiftssaker behandles etter arveavgiftsloven og forvaltningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav a

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • a) skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt)

Forvaltningsreglene for disse skattene var tidligere regulert i ligningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav b

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • b) skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven (svalbardskatt)

Forvaltningsreglene for svalbardskatt var tidligere regulert i Svalbardskatteloven og ligningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav c

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • c) skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven (Jan Mayen-skatt)

Jan Mayen-skatt nevnes i en egen bestemmelse fordi forvaltningsreglene for denne skattearten avviker noe både fra reglene for svalbardskatt og reglene for formues- og inntektsskatt.

§ 1-1 første ledd bokstav d

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • d) skatt på inntekt etter artistskatteloven (artistskatt)

Forvaltningsreglene for artistskatt var tidligere regulert i artistskatteloven og ligningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav e

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • e) skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven (petroleumsskatt)

Forvaltningsreglene for petroleumsskatt var tidligere regulert i petroleumsskatteloven og ligningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav f

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • f) merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (merverdiavgift)

Skatteforvaltningsloven gjelder for fastsetting av både innenlands merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Forvaltningsreglene for merverdiavgift var tidligere regulert i merverdiavgiftsloven, forvaltningsloven og tolloven.

§ 1-1 første ledd bokstav g

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • g) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23 (arbeidsgiveravgift)

Forvaltningsreglene for arbeidsgiveravgift var tidligere regulert i folketrygdloven og ligningsloven 1980.

§ 1-1 første ledd bokstav h

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • h) særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter)

Loven gjelder for både registrerte og uregistrerte særavgiftspliktige. Forvaltningsreglene for særavgiftene var tidligere regulert i særavgiftsloven med forskrifter, forvaltningsloven og tolloven.

§ 1-1 første ledd bokstav i

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • i) avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter)

Forvaltningsreglene for motorkjøretøyavgiftene var tidligere regulert i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven med forskrifter, og i forvaltningsloven.

Med motorkjøretøyavgifter forstås:

 • Engangsavgift

 • Årsavgift

 • Vektårsavgift

 • Omregistreringsavgift

Ikke vrakpantLoven gjelder ikke for Skatteetatens arbeidsoppgaver i forbindelse med vraking av kjøretøy og utbetaling av vrakpant. Se avfallsforskriften kapittel 4. Saksbehandlingen reguleres av forvaltningsloven.

§ 1-1 første ledd bokstav j

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • j) kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon)

Forvaltningsreglene for merverdiavgiftskompensasjon var tidligere regulert i merverdiavgiftskompensasjonsloven og forvaltningsloven. Skatteforvaltningsloven er gjort gjeldende også for merverdiavgiftskskompensasjon, selv om det er en utbetalingsordning. Rent språklig kan det synes noe unaturlig at merverdiavgiftskompensasjon i loven betegnes som «skatt», se nærmere under § 1-2 første ledd bokstav a, men det legges til grunn at fordelene med et felles regelverk vil veie opp for ulempene.

§ 1-1 første ledd bokstav k

Lovtekst

Loven gjelder for fastsetting av

 • k) finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn)

I folketrygdloven § 23-2 a er det innført finansskatt på lønn for arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter. Loven gjelder for fastsettingen av slik finansskatt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.