Skatteforvaltningshåndboken

Publisert: 23.03.2017

 • Skriv ut

Skatteforvaltningsloven kapittel 14 Administrative reaksjoner og straff

§ 14-7 Overtredelsesgebyr


(1) Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor

 • a) tredjeparter som ikke oppfyller sine opplysningsplikter etter kapittel 7

 • b) den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-4

 • c) den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste gitt i medhold av bokføringsloven.

(2) Overtredelsesgebyr ilegges ikke tredjepart som er ilagt tvangsmulkt for den samme opplysningssvikten.

(3) Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav a og c skal utgjøre ti rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av overtredelsesgebyr skal gebyret utgjøre 20 rettsgebyr. Et tilleggsgebyr på inntil to rettsgebyr kan ilegges for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av personalliste.

(4) Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav b kan utgjøre inntil 50 rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

(5) Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

(6) Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.

(7) Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for beregning og om utmåling av overtredelsesgebyr.

Generelt

Bestemmelsen gir skattemyndighetene adgang til å ilegge overtredelsesgebyr som en sanksjon for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten og i enkelte andre tilfeller. Overtredelsesgebyr er ikke å anse som straff etter norsk internrett, men er å anse som straff etter EMK. På grunn av forbudet mot dobbeltforfølgning må skattemyndigheten velge om det skal ilegges gebyr eller om forholdet skal anmeldes. Det kan fattes vedtak om gebyr på stedet. Dette følger forutsetningsvis av § 14-8 Varsel, om at forhåndsvarsel ikke er nødvendig når gebyret ilegges på stedet. Gebyret er ikke fradragsberettiget, se Skatte-ABC emnet «Bot, gebyr mv.».

Det er gitt overgangsbestemmelser for §§ 14-3 til 14-7 i § 16-2 annet ledd.

KlageOm klage, se § 13-3 annet ledd.

§ 14-7 første ledd

Første ledd bokstav a til c angir uttømmende hvilke lovstridige handlinger som kan medføre overtredelsesgebyr. Bestemmelsen er en kan-regel og det må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle om overtredelsesgebyr skal ilegges. Det er sterk presumsjon for at den ansvarlige har opptrådt uaktsomt, men det er ikke krav om subjektiv skyld for ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. Prop. 38 L (2015–2016) punkt 20.4.3.3.

Momenter ved vurderingenVed den konkrete vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, bør skattemyndighetene blant annet legge vekt på

 • overtrederens skyld eller om noen som har handlet på vegne av et foretak har utvist skyld

 • overtredelsens omfang og virkning

 • fordeler som kunne vært oppnådd ved lovbruddet

 • sanksjonens preventive virkning og eventuell gjentakelse

 • om foretaket, ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak, kunne forhindret overtredelsen

StraffEttersom overtredelsesgebyr anses som straff etter EMK, kreves det ved ileggelse av overtredelsesgebyr klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Se nærmere om krav til bevis og forholdet til EMK under § 14-3, Beviskrav og Forholdet til EMK.

§ 14-7 første ledd bokstav a

Lovtekst

Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor

 • a) tredjeparter som ikke oppfyller sine opplysningsplikter etter kapittel 7

Siden overtredelsesgebyr ikke skal ilegges når det tidligere er ilagt tvangsmulkt for samme overtredelse, vil det i praksis relativt sjelden være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr overfor tredjepart som ikke har oppfylt opplysningsplikten etter Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter, selv om bestemmelsen gir hjemmel for det. Overtredelsesgebyr kan likevel være aktuelt når skattemyndighetene først i ettertid blir klar over at opplysningene skulle vært gitt. I slike tilfeller er det ikke aktuelt å ilegge tvangsmulkt.

§ 14-7 første ledd bokstav b

Lovtekst

Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor

 • b) den som ikke medvirker til kontroll etter § 10-4

Bestemmelsen gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr overfor den som ikke medvirker til kontrollundersøkelser etter § 10-4 Kontroll hos den opplysningspliktige. Etter tidligere rett ble det ilagt tvangsmulkt ved manglende medvirkning til kontroll. Erfaringene viste imidlertid at tvangsmulkt var et lite egnet virkemiddel ved manglende medvirkning til kontroll, og det er derfor innført en adgang for skattemyndighetene til å ilegge overedelsesgebyr. Unnlatt medvirkning til kontroll kan også være straffbart, se omtale i § 14-13 Straff for unnlatt medvirkning til kontroll mv..

§ 14-7 første ledd bokstav c

Lovtekst

Skattemyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr overfor

 • c) den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste gitt i medhold av bokføringsloven.

Bestemmelsen viderefører ligningsloven 1980 § 10-9, og gir skattemyndighetene adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av plikten til å utarbeide og oppbevare personallister. Se SKD 8/13 for mer informasjon om personalliste og retningslinjer for ileggelse av gebyr.

§ 14-7 annet ledd

Lovtekst

Overtredelsesgebyr ilegges ikke tredjepart som er ilagt tvangsmulkt for den samme opplysningssvikten.

Overtredelsesgebyr skal ikke ilegges for unnlatt levering av de samme opplysningene som tredjeparten allerede er ilagt tvangsmulkt for. Det er ikke ansett å være behov for å ilegge disse tredjepartene tvangsmulkt i tillegg til overtredelsesgebyr for samme forhold.

§ 14-7 tredje ledd

Lovtekst

Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav a og c skal utgjøre ti rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av overtredelsesgebyr skal gebyret utgjøre 20 rettsgebyr. Et tilleggsgebyr på inntil to rettsgebyr kan ilegges for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av personalliste.

Tredje ledd angir konkret overtredelsesgebyrets størrelse ved overtredelse av første ledd bokstav a og c og legger ikke opp til en skjønnsmessig utmåling. Derimot «kan» det ilegges et tilleggsgebyr på inntil to rettsgebyr for hver person, selskap eller lignende som det ikke er levert opplysninger om, og hver person som ikke er registrert i samsvar med bestemmelsene om føring av personalliste. Utgangspunktet er at tidligere praksis med å utmåle fullt tilleggsgebyr ved ileggelse av overtredelsesgebyr videreføres, men skattemyndighetene kan legge vekt på de samme forholdene ved utmålingen av tilleggsgebyret som ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges, jf. § 14-7 første ledd. Dette følger av Prop 38 L (2015–2016) 20.4.3.5.

§ 14-7 fjerde ledd

Lovtekst

Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav b kan utgjøre inntil 50 rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

Bestemmelsen angir en maksimalsats for overtredelsesgebyr ved manglende medvirkning til kontroll. Gebyret fastsettes ved skjønn. Ved den konkrete vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse, kan skattemyndighetene legge vekt på de samme momentene som ved vurderingen av om gebyr skal ilegges, se § 14-7 første ledd.

§ 14-7 femte ledd

Lovtekst

Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

Dersom oppfyllelse er umulig og dette skyldes forhold utenfor den ansvarliges kontroll, skal skattemyndigheten ikke ilegge overtredelsesgebyr. Unntaksbestemmelsen kan være aktuell dersom overtredelsen skyldes et hendelig uhell eller begivenheter man verken kunne forutsett eller forhindret og som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsen (force majeure). Et eksempel er dersom det har oppstått en svikt i skattemyndighetenes elektroniske systemer, som umuliggjør levering av opplysninger.

MedhjelpereDet er et grunnleggende prinsipp at skattepliktig svarer for sine medhjelperes handlinger. Unntaket vil derfor ikke komme til anvendelse dersom forsinket innlevering for eksempel skyldes regnskapsfører eller revisor. For virksomheter vil det sjelden foreligge situasjoner som umuliggjør innlevering av opplysninger, føring av personallister eller medvirkning til kontrollundersøkelser som samtidig kan sies å ligge utenfor den skattepliktiges kontroll.

§ 14-7 sjette ledd

Lovtekst

Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.

Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.

§ 14-7 syvende ledd

Lovtekst

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for beregning og om utmåling av overtredelsesgebyr.

Kompetansen til å gi slike forskrifter er delegert til Skattedirektoratet i vedtak av 16. september 2016 nr 1067. Tidligere F12.09.2013 nr. 1072 Forskrift om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste er opphevet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.