Skatteforvaltningshåndboken

Publisert: 23.03.2017

 • Skriv ut

Skatteforvaltningsloven kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter

§ 7-10 Annen opplysningsplikt for tredjepart


Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • a) institutter som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6-42

 • b) institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn, om kostnader som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte for pass og stell av barn

 • c) selskaper, stiftelser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven § 6-50, om gaver som gir giveren rett til fradrag etter nevnte bestemmelse, med opplysning om giverens navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer

 • d) boligselskap og boligsameier som omfattes av skatteloven §§ 7-3 og 7-11, om fordeling av inntekter, kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne eller sameierne

 • e) den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art

 • f) Enova om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig.

Generelt

Bestemmelsen pålegger en rekke nærmere angitte tredjeparter plikt til å gi opplysninger til skattemyndighetene. Dette er en videreføring av ligningsloven 1980 § 5-9.

§ 7-10 første ledd

Bestemmelsen lister opp hvem som skal gi opplysninger til skattemyndighetene, og hvilken type opplysninger som skal gis.

§ 7-10 første ledd bokstav a

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • a) institutter som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6-42

Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæringInstitutt som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal gi opplysninger til skattemyndighetene om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6-42. Innleveringsfrist er 20. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel A.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel A Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

§ 7-10-1 Hvem som har opplysningsplikt

Institutter som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-42 for den som gir bidrag til instituttet, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-1 til § 7-10-4.

§ 7-10-2 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver giver over bidrag som er tidfestet i skattleggingsperioden.

Opplysningsplikten omfatter ikke bidrag fra anonyme givere.

§ 7-10-3 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • a) giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse

 • b) instituttets organisasjonsnummer, navn og adresse

 • c) samlet tidfestet bidrag fra giveren.

§ 7-10-4 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10 første ledd bokstav b

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • b) institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn, om kostnader som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte for pass og stell av barn

BarnepassKostnader til pass og stell av barn kan på visse vilkår kreves som fradrag på skattemeldingen. Institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn skal gi opplysninger til skattemyndighetene om kostnader til barnepass som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte. Opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel B. Frist for levering er 20. januar året etter skattleggingsperioden.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel B Betaling for pass og stell av barn

§ 7-10-5 Hvem som har opplysningsplikt

Privat eller offentlig eiet institusjon som driver skolefritidsordning eller barnehage, herunder familiebarnehage og barnepark, og som mottar betaling for pass og stell av barn, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-5 til § 7-10-8. Privat barnepassordning der foreldre mv. har opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd bokstav a og j omfattes ikke.

§ 7-10-6 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om tidfestede utgifter for pass og stell av barn under 12 år som dekkes av barnets foreldre eller andre foresatte.

§ 7-10-7 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • a) betalers navn, adresse og fødselsnummer

 • b) opplysningspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer

 • c) tidfestet beløp.

§ 7-10-8 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10 første ledd bokstav c

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • c) selskaper, stiftelser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven § 6-50, om gaver som gir giveren rett til fradrag etter nevnte bestemmelse, med opplysning om giverens navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer

Den som gir pengegave til visse frivillige organisasjoner mv. får fradrag for gaven i skattegrunnlaget, se skatteloven § 6-50. Organisasjoner mv. som mottar slike gaver skal gi opplysninger til skattemyndighetene om dette. Opplysningene skal gis innen 20. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere angitt i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel C.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel C Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

§ 7-10-9 Hvem som har opplysningsplikt

Selskaper, stiftelser og sammenslutninger som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-50 for den som gir pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-9 til § 7-10-12.

§ 7-10-10 Opplysningspliktens omfang

 • 1. Det skal gis en melding for hver giver over pengegave som er tidfestet i skattleggingsperioden.

 • 2. Opplysningsplikten gjelder ikke pengegaver fra anonyme givere.

§ 7-10-11 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • a) giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse

 • b) opplysningspliktiges organisasjonsnummer, navn og adresse

 • c) samlet gavebeløp fra giveren tidfestet i skattleggingsperioden.

§ 7-10-12 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10 første ledd bokstav d

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • d) boligselskap og boligsameier som omfattes av skatteloven §§ 7-3 og 7-11, om fordeling av inntekter, kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne eller sameierne

BoligsameieI seksjonerte boligsameier skal styret gi opplysninger om den enkelte sameiers andel av felles skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader, samt andel av felles formue og gjeld. Plikten gjelder for eierseksjoner etter eierseksjonsloven § 1 første ledd annet punktum, og eierseksjonsloven § 1 annet ledd, jf. § 3. Opplysningsplikten gjelder bare for boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål. Dersom de innberettede opplysningene inneholder feil, kan det sendes inn melding om endring etter skatteforvaltningsforskriften § 7-10-16. Opplysningene skal leveres elektronisk innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Formuesverdi på de enkelte boligseksjonene skal ikke innrapporteres. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel D.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel D Levering av opplysninger fra boligsameier

§ 7-10-13 Hvem som har opplysningsplikt

 • 1. For eierseksjon etter eierseksjonsloven § 1 første ledd annet punktum og annet ledd jf. § 3, skal det gis opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-13 til § 7-10-17. Opplysningsplikten tilligger sameiets styre.

 • 2. Opplysningsplikten er begrenset til boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål.

§ 7-10-14 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver eierseksjon, selv om en sameier eier flere seksjoner. Har boligsameiet fått melding om at flere personer eier en seksjon sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7-10-15 skal skje i forhold til antall eiere. Har en eierseksjon hatt flere etterfølgende sameiere i løpet av skattleggingsperioden, skal det gis en melding for hver av eierseksjonens sameiere.

§ 7-10-15 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • a) boligsameiets navn og kontoradresse samt kommune-, gårds- og bruksnummer

 • b) boligsameiets organisasjonsnummer

 • c) sameiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse

 • d) boligseksjonens seksjonsnummer

 • e) dato til dato angivelse av sameiers eiertid i skattleggingsperioden

 • f) sameiers andel av felles skattepliktige inntekter

 • g) sameiers andel av felles fradragsberettigete utgifter

 • h) sameiers andel av felles formue

 • i) sameiers andel av felles gjeld.

§ 7-10-16 Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for sameiere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7-10-15 bokstav f og g blir endret med minst 400 kroner pr. post, eller poster som nevnt i § 7-10-15 bokstav h og i blir endret med minst 1 000 kroner pr. post.

§ 7-10-17 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

BoligselskapBoligselskap som omfattes av skatteloven § 7-3, skal gi opplysninger om inntekter og utgifter, samt annen formue og gjeld som skal legges til grunn for skattlegging av hver enkelt andelshaver. Opplysningsplikten inntrer fra og med den skattleggingsperioden boligselskapet blir lovlig stiftet. Opplysningsplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet i boligeiendom, fordi disse verdsettes etter skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd.

Hvis boligselskapet består av fritidsboliger, skal boligselskapet imidlertid gi opplysninger om formuesverdi på fritidsboligene fordelt på andelshaverne. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en oppgave for hver eier. Inntekter, kostnader, formue og gjeld skal fordeles ut fra antall eiere. Hvis boligselskapet er kjent med at andelshaveren i løpet av skattleggingsperioden har bruksoverlatt (fremleid) sin bolig, skal det gis opplysninger om dette i oppgaven. Ved feil i opplysningene kan endring gjøres etter skatteforvaltningsforskriften § 7-10-21. Frist for innlevering av opplysningene er 31. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningsplikten er regulert nærmere i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel E.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel E Levering av opplysninger fra boligselskap

§ 7-10-18 Hvem som har opplysningsplikt

Boligselskap, herunder borettslag og boligaksjeselskap, som ikke er eget skattesubjekt, jf. skatteloven § 7-3 første til fjerde ledd, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-18 til § 7-10-21. Opplysningsplikten inntrer fra og med den skattleggingsperioden borettslaget blir lovlig stiftet.

§ 7-10-19 Opplysningspliktens omfang

 • 1. Det skal gis melding om de inntekter og utgifter samt annen formue og gjeld som andelshaveren skal skatte av. Opplysningsplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd.

 • 2. Det skal gis en melding for hver andelshaver. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av verdien som skal legges til grunn ved fastsettingen, inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7-10-20 skal skje i forhold til antall eiere. Har andelshaver eid flere andeler i løpet av året, gis en melding for hver andel.

§ 7-10-20 Opplysningspliktens innhold

 • 1. Det skal gis opplysninger om

  • a) andelshaveres fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse

  • b) boligselskapets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer

  • c) boligens andelsnummer og adresse inkludert bolignummer

  • d) dato til dato angivelse av den tid andelshaveren har eiet andelen i skattleggingsperioden

  • e) andelshavers andel av øvrige skattepliktige inntekter

  • f) andelshavers andel av fradragsberettigede utgifter

  • g) andelshavers andel av boligselskapets formuesverdi

  • h) andelshavers andel av annen formue

  • i) andelshavers andel av gjeld.

 • 2. Er boligselskapet kjent med at andelshaver i løpet av skattleggingsperioden har bruksoverlatt boligen, gis det opplysning om dette.

§ 7-10-21 Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for andelshavere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7-10-20 bokstav e og f blir endret med minst 400 kroner pr. post, eller poster som nevnt i § 7-10-20 bokstav g, h eller i blir endret med minst 1 000 kroner pr. post.

§ 7-10-22 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10 første ledd bokstav e

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • e) den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art.

HovedregelSom hovedregel skal en oppdragsgiver som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag som godtgjørelse for tjenester som nevnt i lovteksten gi opplysninger til skattemyndigheten om utbetalingen. Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel F regulerer nærmere hvem som har opplysningsplikt og opplysningspliktens omfang, se forskriftstekst nedenfor. Opplysningene skal gis innen 15. februar året etter skattleggingsperioden.

UnntakDriver mottakeren selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge, gjelder ikke opplysningsplikten. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, forstås med fast forretningssted i Norge fast driftssted etter skatteavtalene. Virksomhet undergitt stedbunden beskatning etter skatteloven § 3-3, vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted. Likeledes vil kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre og hjemmekontor kunne anses som fast forretningssted. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor virksomheten gjøres kjent for offentligheten med henvisning til dette som fast forretningssted. Hvis det foreligger tvil om mottakeren driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted, skal oppgave inngis eller skattekontoret forespørres.

Opplysningsplikt foreligger heller ikke ved utbetalinger til næringsdrivende når godtgjørelsen ikke er fradragsberettiget direkte eller gjennom avskrivninger hos utbetaleren. Det skal således ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid vedrørende bolig- og fritidseiendom som ikke skal regnskapsbehandles ved skattefastsettingen. Det skal heller ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid på regnskapsbehandlet bygning i den utstrekning vederlag knytter seg til egen boligdel. Begrensningene her gjelder imidlertid ikke for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner og kommunale myndigheter. Begrensningene gjelder heller ikke for boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

Provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom og/eller verdipapir, skal ikke innrapporteres når provisjonen er inntjent som ledd i selvstendig virksomhet.

Det er ikke rapporteringsplikt ved utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet. Det samme gjelder befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip.

Vederlag for persontransport kreves ikke innrapportert når mottaker er næringsdrivende.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel F Opplysningsplikt for vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art

§ 7-10-23 Hvem som har opplysningsplikt

 • 1. Den som selv eller gjennom andre har mottatt krav på vederlag som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-23 til § 7-10-25.

 • 2. Oppdragsgiver er unntatt fra opplysningsplikt når denne ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Unntaket gjelder ikke oppdragsgivere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

§ 7-10-24 Opplysningspliktens omfang

 • 1. Med vederlag i § 7-10-23 menes samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift i siste skattleggingsperiode. Opplysningene skal spesifiseres per mottaker.

 • 2. Plikten til å gi opplysninger gjelder ikke når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, skal fast forretningssted i Norge forstås som fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

 • 3. Opplysningsplikten omfatter ikke ytelser som gjelder

  • a) vederlag for persontransport

  • b) utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet

  • c) utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet

  • d) befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip.

§ 7-10-25 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10 første ledd bokstav f

Lovtekst

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

 • f) Enova om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig.

Enova skal automatisk gi opplysninger til skattemyndighetene om beløp som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig. Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven 1980 § 6-11. Se forskrifter i skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel G.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel G Tilskudd til ENØK-tiltak på bolig

§ 7-10-26 Hvem som har opplysningsplikt

Enova skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-27 til § 7-10-29.

§ 7-10-27 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding per mottaker av tilskudd som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig for skattleggingsperioden.

§ 7-10-28 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • a) mottakerens fødselsnummer og navn

 • b) opplysningspliktiges organisasjonsnummer og navn

 • c) samlet beløp som mottakeren har valgt å få som avregningsfradrag for skattleggingsperioden.

§ 7-10-29 Levering av opplysninger

 • 1. Opplysningene skal gis elektronisk.

 • 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.