Skatteforvaltningshåndboken

Publisert: 23.03.2017

  • Skriv ut

Skatteforvaltningsloven kapittel 9 Fastsetting

§ 9-1 Fastsetting av skattegrunnlaget


(1) Skattepliktige fastsetter grunnlaget for formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter, svalbardskatt etter Svalbardskatteloven § 3-2 og merverdiavgiftskompensasjon ved levering av skattemelding som nevnt i kapittel 8.

(2) Skattemyndighetene fastsetter grunnlaget for motorkjøretøyavgifter.

(3) Trekkpliktige fastsetter grunnlaget for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om trekk som nevnt i § 8-8.

Generelt

Bestemmelsen samler alle reglene om fastsetting av skattegrunnlag.

Den innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt, og samler og harmoniserer fastsettingsregler som tidligere var regulert på ulike steder og i ulik grad i lovverket.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

Skattegrunnlaget skal fastsettes enten ved de skattepliktiges levering av skattemelding, jf. første ledd, ved at myndighetene treffer vedtak, jf. annet ledd, eller ved at trekkpliktige foretar trekk i utbetalinger til den skattepliktige, jf. tredje ledd.

§ 9-1 første ledd

Lovtekst

Skattepliktige fastsetter grunnlaget for formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter, svalbardskatt etter Svalbardskatteloven § 3-2 og merverdiavgiftskompensasjon ved levering av skattemelding som nevnt i kapittel 8.

Egenfastsetting

Egenfastsettingen av skattegrunnlaget skjer når den skattepliktige leverer skattemelding som nevnt i lovens kapittel 8.

For den skattepliktige innebærer plikten til å fastsette skattegrunnlaget både et ansvar for å klargjøre relevant faktum, men også den formelle oppgaven med å anvende skattereglene på faktum og å rapportere inn grunnlaget for skatten.

Formues- og inntektsskatt mvBestemmelsen innebærer en endring for formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt etter svalbardskatteloven § 3-2, ved at skattegrunnlaget nå skal fastsettes ved en form for egenfastsetting.

Reglene vil ikke innebære noen endring i de skattepliktiges plikter. Overgangen til ny fastsettingsmodell vil likevel utvide skattepliktiges opplysningsplikt noe. Tidligere fastsatte skattekontoret skattegrunnlaget gjennom et ligningsvedtak og det var tilstrekkelig at skattyter ga alle relevante opplysninger til myndighetene slik at de kunne fastsette beløp som måtte ansettes ved skjønn. Når den skattepliktige nå skal fastsette skattegrunnlaget for formues- og inntektsskatt selv, er det ikke åpnet for at behandlingen av enkeltposter skal overlates til skattemyndighetene. Alle nødvendige poster må derfor være utfylt. Det kan i tillegg være behov for å gi utfyllende informasjon.

Det er skattepliktig som skal levere skattemelding.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt etter svalbardskatteloven § 3-2 og hva skattemeldingen skal inneholde følger av § 8-2 første ledd jf. § 1-2 første ledd bokstav b.

Forhåndsfastsetting erstatter de tilfellene som tidligere ble omfattet av reglene om forhåndsligning i ligningsloven 1980. Se nærmere om Forhåndsfastsetting i § 8-2.

Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

Særlig om deltakere i selskaper med deltakerfastsetting

De alminnelige reglene om fastsetting av skattegrunnlaget i skatteforvaltningsloven kapittel 9 gjelder fullt ut også for deltakere i selskaper som omfattes av skatteloven §§ 10-40 til 10-48. Det er dermed deltakerne selv som skal fastsette formue og inntekt fra selskapet på samme måte som formue og inntekt fra andre kilder. Slik fastsetting skjer ved at den enkelte deltaker fører opp formue og inntekt mv. fra selskapet i sin skattemelding etter § 8-2. Deltakeren skal også levere deltakermelding med opplysninger om formue og inntekt fra selskapet som et vedlegg til skattemeldingen.

Merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgift og merverdiavgiftskompensasjonBestemmelsen viderefører gjeldende rett for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Reglene om finansskatt på lønn er nye.

For merverdiavgift, særavgifter, arbeidsgiveravgift og merverdiavgiftskompensasjon vil ikke overgangen til den nye bestemmelsen innebære noen realitetsendringer. Lovteknisk er det likevel nytt at fastsettingsbestemmelsene om fastsetting av grunnlag og beregning av skatt blir fordelt mellom to ulike paragrafer. § 9-1 regulerer fastsettingen av skattegrunnlaget, mens hvem som skal foreta beregning av skatt vil framgå av § 9-2. Betalingsregler framgår av skattebetalingsloven.

Det er skattepliktig som skal levere skattemelding.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift, og hva skattemeldingen skal inneholde, følger av § 8-3. Et avgiftssubjekt etter mval. § 1-3 første ledd bokstav d er skattepliktig etter § 1-2 første ledd bokstav b, og skal levere skattemelding for merverdiavgift, jf. § 8-3 første ledd bokstav a. Videre følger det av § 8-3 første ledd bokstav b til f, samt tredje ledd, at også andre skal levere skattemelding for merverdiavgift, se Hvem har plikt til å levere skattemelding. Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for særavgifter og hva den skal inneholde følger av § 8-4 Skattemelding for særavgifter. Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn og hva den skal inneholde følger av § 8-6 Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn. Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

Den som krever å få kompensert merverdiavgift etter merverdiavgiftskompensasjonsloven skal levere skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, jf. § 8-7 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon. Grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor. Skattemeldingen kan ikke endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

§ 9-1 annet ledd

Lovtekst

Skattemyndighetene fastsetter grunnlaget for motorkjøretøyavgifter.

Vedtaksfastsetting

Bestemmelsen regulerer fastsetting av skattegrunnlaget ved vedtak.

MotorkjøretøyavgifterMotorkjøretøyavgifter fastsettes ved vedtak når myndighetene utsteder et betalingskrav. Motorkjøretøyavgiftene skal skrives ut av avgiftsmyndighetene på bakgrunn av kjøretøytekniske opplysninger, og andre opplysninger registrert av vegmyndighetene, eventuelt på bakgrunn av/i kombinasjon med skattemelding etter § 8-5, gitt av den skattepliktige direkte til skattemyndighetene.

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett for motorkjøretøyavgifter og er en lovfesting av en fast og langvarig fastsettingsordning.

De mest aktuelle vedtakene er:

  • Skattemyndighetenes utskriving av årsavgift eller vektårsavgift på bakgrunn av at kjøretøyet var registrert ved begynnelsen av eller ble påregistrert i løpet av skattleggingsperioden.

  • Skattemyndighetenes fastsetting av engangsavgift på grunnlag av at kjøretøyet første gang registreres i det norske motorvognregisteret.

  • Skattemyndighetenes fastsetting av (tillegg til) engangsavgift som følge av at kjøretøyet skal gjennomgå endring i avgiftsmessig status eller grunnlag.

  • Skattemyndighetenes fastsetting av omregistreringsavgift som følge av at kjøretøyet skifter eier i motorvognregisteret.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for motorkjørtøyavgifter og hva den skal inneholde følger av § 8-5 Skattemelding for motorkjøretøyavgifter. Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

§ 9-1 tredje ledd

Lovtekst

Trekkpliktige fastsetter grunnlaget for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om trekk som nevnt i § 8-8.

Fastsetting ved trekk

Bestemmelsen regulerer fastsetting av skattegrunnlag ved trekk. Dette innebærer at den trekkpliktige først skal trekke fra skattebeløpet før utbetalingen til den skattepliktige, og deretter melde inn og innbetale beløpet til skattemyndighetene. Til forskjell fra hva som er tilfelle ved vanlig forskuddstrekk, skal det i utgangspunktet ikke foretas noen etterfølgende fastsetting av den skattepliktige selv eller av skattemyndighetene.

Hvem som har plikt til å levere melding om trekk og hva meldingen skal inneholde følger av § 8-8 Melding om trekk mv..

Artistskatt og SvalbardskattBestemmelsen viderefører dagens trekkordninger for artistskatt og svalbardskatt.

Ved fastsetting av Svalbardskatt skal skatten trekkes med høy sats når inntekten overstiger 12 G. Når en arbeidstaker har to eller flere arbeidsgivere, og inntekten overstiger 12 G tilsammen vil skatten fastsettes ved at hver av arbeidsgiverne foretar trekk med lav sats. Myndighetene vil deretter foreta en myndighetsfastsetting etter reglene i § 12-1 Endring av skattefastsetting mv., slik at fastsettingen blir riktig fastsatt med høy sats.

Skattemeldingen kan endres etter reglene i § 9-4 første ledd.

Kildeskatt på utbytteOgså kildeskatt på utbytte som nevnt i skatteloven § 10-13 skal fastsettes ved trekk. Innføringen av ny fastsettingsmodell på skatteområdet medfører endring i måten kildeskatt på utbytte skal fastsettes på. Selskapet skulle også etter tidligere regler holde tilbake skatt ved utbetalingen av utbyttet, men fastsettingen forenkles nå ved at det ikke lenger skal fattes noe vedtak om kildeskatt.

Selskapet kan endre skattemeldingen etter reglene i § 9-5 Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i § 9-6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk

Reglene i § 12-1 Endring av skattefastsetting mv. kommer til anvendelse dersom det er fastsatt for lite skatt. Aksjonæren kan påklage vedtaket etter reglene i § 13-1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.