Høyring - Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske nyheitstenester - forskrift

Høringsuttalelser Publisert: 21.12.2015

  • Skriv ut

Skattedirektoratet sender på høyring utkast til ny føresegn i meirverdiavgiftsforskrifta § 6-2-1 om elektroniske nyheitstenester

Høyringsnotatet følgjer vedlagt og er også lagt ut på skatteetaten sine sider (www.skatteetaten.no). Vi ber om at den enkelte høyringsinstansen vurderer om saka bør sendast til underinstansar, medlemsorganisasjonar mv.

Høyringsfristen er på seks veker, og fristen for å sende inn høyringsfråsegner vert sett til 1. februar 2016. Skattedirektoratet ber om at høyringsfråsegnene vert sende til e-postadressen skattedirektoratet@skatteetaten.no

Ver vennleg og vis til referansen vår ved seinare korrespondanse i saka.

 

Med helsing
Lars Jone Skimmeland
seksjonssjef
Rettsavdelinga, avgift Skattedirektoratet

 

Jorid A. Øvrebø

Dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ikkje handskrivne signaturar.

Høringssvar

Vedlegg

Vedlegg

Høyringsbrev:Elektroniske nyheitstenester 

Høyringsnotat: Elektroniske nyheitstenester

Høyringsliste: Elektroniske nyheitstenester

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.