Saldogruppe j og overgangsregel ved utskillelse av faste, tekniske installasjoner i bygg som egen saldogruppe

Prinsipputtalelser Publisert: 21.04.2010

  • Skriv ut
Skattedirektoratet har på bakgrunn av henvendelser om forståelsen av overgangsreglen i FSFIN § 14-41-1 gitt følgende uttalelse 19. april 2010:

Med virkning fra og med inntektsåret 2009 skal faste tekniske installasjoner som er integrert i bygningen og som tjener bygningens brukelighet som bygning, skilles ut i en egen saldogruppe j, og avskrives separat fra bygget med en avskrivningssats på 10 %.

Det følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 14-41-1 at for bygning som var skattemessig aktivert til avskrivning før 31. desember 2008, skal 40 prosent av saldoverdien per 31. desember 2008 henføres til ny saldo j, for bygningens faste tekniske installasjoner.

Dersom faste tekniske installasjoner som er integrert i bygningen og som tjener bygningens brukelighet er ”helt ubetydelige”, skal saldoverdien allikevel fordeles etter faktisk kostpris, herunder senere påkostninger. Hva som ligger i ”helt ubetydelige” vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Etter direktoratets vurdering vil de faste tekniske installasjonene normalt måtte anses som helt ubetydelige i tilfeller hvor et bygg bare inneholder installasjoner i form av strøm og lys.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.