Spørsmål om oddsinntekter fra utenlandsk nettkasino kan anses som virksomhetsinntekter

Prinsipputtalelser Publisert: 21.03.2014

  • Skriv ut

Skattedirektoratet er kommet til at spill av typen sportsbetting ikke kan anses som virksomhet.

Vi har fått spørsmål om oddstipping (sportsbetting) hos utenlandsk nettkasino, som drives på en måte hvor en ikke er garantert gevinst, kan tenkes å utgjøre næringsvirksomhet.

Utgangspunktet er at enhver fordel som er vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet er skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1. Tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende er skattepliktig inntekt når verdien overstiger 10.000 kroner, etter skatteloven § 5-50 første ledd. Hovedregelen er at hvis gevinsten etter sin art er tilfeldig og derfor faller inn under området for skatteloven § 5-50 første ledd, er den ikke skattepliktig etter skatteloven § 5-1 (*). Dette gjelder uavhengig av omfanget av spilleaktiviteten (**). 

Inntekter fra sportsbetting har tradisjonelt vært ansett som tilfeldig inntekt. I en bindende forhåndsuttalelse (***) kom Skattedirektoratet imidlertid til at sportsbetting skulle vurderes som virksomhet forutsatt at innsenderen drev med sportsbetting på heltid og slik at han var garantert gevinst i hver enkelt kamp.

Hva som skal anses som virksomhet beror på en konkret vurdering. De grunnleggende kriteriene er at aktiviteten må være av et visst omfang og en viss varighet, den må drives for skattyterens regning og risiko, den må være av økonomisk karakter og objektivt sett være egnet til å gå med overskudd.

Vi legger til grunn at formålet med aktiviteten er å oppnå økonomisk gevinst, slik at sportsbetting etter sin art er en økonomisk aktivitet. Videre legger vi til grunn at sportsbetting kan drives med slik varighet og slikt omfang at aktivitetskravet kan være oppfylt. Forutsatt at aktiviteten drives for skattyters regning og risiko, er spørsmålet om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gå med overskudd over tid.

Når spilleren ikke har innrettet seg slik at han er garantert gevinst, har direktoratet tidligere lagt til grunn at det er tilfeldigheter som i større eller mindre grad medvirker til gevinsten og at spill av typen sportsbetting, også hos utenlandske bookmakere, ikke anses som virksomhet (****).

Vi legger fortsatt til grunn at det er mange faktorer som ligger utenfor spillerens kontroll, og at spillet som hovedregel faktisk ikke går med overskudd. Slik spillet er innrettet, er det heller ikke meningen at en skal kunne spille med overskudd over tid. I vurderingen har vi sett hen til at elementet av tilfeldighet ikke er like fremtredende ved sportsbetting som ved rene sjansespill, som for eksempel terningspill eller spill på slotmaskiner. På den ene siden legger vi til grunn at økt kunnskap om emnet som det spilles om, gir økt sannsynlighet for å tippe riktig og dermed få gevinst. På den andre siden har ikke spilleren mulighet til å påvirke den sportslige prestasjonen, i motsetning til for eksempel ved pokerspill der spilleren kontrollerer hvordan hun spiller kortene som hun tilfeldig har fått utdelt.

Det finnes få kriterier som kan benyttes for å avgjøre om sportsbetting er objektivt egnet til å gå med overskudd over tid. I grensedragningen mellom hobby/fritidsaktivitet og virksomhet for andre aktiviteter, foreligger det normalt flere momenter til vurderingen. Selv om aktiviteten ikke går med overskudd i det enkelte år, kan driftsplaner, kalkyler, markedsaktiviteter mv., gi objektive indikasjoner på om aktiviteten, slik den drives, vil kunne gå med overskudd over tid. For sportsbetting må det normalt bedømmes i ettertid om aktiviteten faktisk har gått med overskudd. På grunn av innslaget av tilfeldighet, betyr ikke overskudd over én periode at aktiviteten vil gå med tilsvarende overskudd framover i tid, selv om det spilles på samme måte og i like stort omfang.

Spørsmålet om inntjeningen er tilstrekkelig langvarig og påregnelig til å gjøre aktiviteten objektivt egnet til å gå med overskudd over tid, vil innebære vanskelige grensedragninger både for skattyter og for skatteetaten, og vil kunne gi tilfeldige utslag. Hensynet til forutberegnelighet og likebehandling tilsier derfor at slike gevinster behandles konsekvent som tilfeldig inntekt etter skatteloven § 5-50 første ledd.

Ovenfor er vi kommet til at sportsbetting ikke alene kan anses å utgjøre næringsvirksomhet. Tippingen kan da heller ikke anses å inngå i øvrig pengespillinntekt som virksomhetsinntekt. Utøvelse av to eller flere spillaktiviteter som ikke ville bli vurdert som næring fordi de hver for seg ikke er egnet til å gå med overskudd, kan ikke sammen bli ansett som virksomhetsutøvelse.

* En slik forståelse synes å være lagt til grunn i forarbeidene til skatteloven 1911 § 43 første ledd bokstavene b og c (någjeldende skattelov § 5-50 første ledd), Ot. prp. nr. 76 (1989-90).

** Brev fra SKD 04/01836 (ikke publisert)

*** BFU 2005/60

**** E-post fra SKD 2006/157383 (ikke publisert)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.