Veiledning til utarbeidelse av ligningspapirer for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som er omfattet av regelendringer om fritaksmetoden

Prinsipputtalelser Publisert: 19.03.2013

  • Skriv ut

Endring i fritaksmetoden for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak, jf. skatteloven § 2-38 syvende ledd og skatteloven § 10-41 andre ledd er ikke hensyntatt i ligningsskjema for deltakerlignede selskaper for inntektsåret 2012.

Det betyr at for kundemidler som forvaltes gjennom et deltakerlignet selskap så vil oppgaven fra investorselskap være feil, og livsforsikringsselskapet/pensjonsforetaket må foreta en korrigering for dette i sin næringsoppgave (RF-1170 Næringsoppgave 3 for 2012 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv.).

Med virkning fra og med inntektsåret 2012 fikk vi en lovendring som innebærer at fritaksmetoden ikke lenger gjelder for inntekter og tap på eierandeler og finansielle instrumenter som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd og som forvaltes i kollektivporteføljen og investeringsvalgporteføljen i selskaper m.v som driver forsikringsvirksomhet etter lov 10. juni 2005 nr 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).

Endringen følger av skatteloven § 2-38 syvende ledd, jf. skatteloven § 10-41 andre ledd.

Regelendringen er for inntektsåret 2012, dessverre ikke hensyntatt i ligningsskjemaene for deltakerlignede selskaper.

For livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som har investert i et deltakerlignet selskap betyr dette at en ved utarbeidelse av RF-1215, RF-1233 og RF-1221 for inntektsåret 2012 ikke kan skille mellom kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen og selskapsporteføljen. Livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak må derfor være oppmerksomme på at de tallene som kommer fra investorselskapet (DLS/UDLS) i RF-1233, vil være feil dersom investeringen forvaltes i kundeporteføljen.

Livsforsikringsselskap/pensjonsforetak må da foreta en korrigering/justering i henholdsvis andel overskudd, underskudd og utdeling avhengig av om investeringen forvaltes i kunde- eller selskapsporteføljen.

Denne korrigeringen skal gjøres i forsikringsselskapets/pensjonsforetakets næringsoppgave (RF 1170 Næringsoppgave 3 for 2012 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a.), side 6 i postene 7160 (andre tillegg) eller 7410 (andre fradrag). Merk at endringen/justeringen spesifiseres og dokumenteres i vedlegg til oppgaveinnleveringen for forsikringsselskapet eller pensjonsforetaket.

Regelendringen om fritaksmetoden vil bli hensyntatt i ligningsskjemaene fra og med inntektsåret 2013.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.