Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi

Prinsipputtalelser Publisert: 27.11.2017

  • Skriv ut

Skattedirektoratet avga 20.11.17 en prinsipputtalelse om kravet til fordeling av aksjekapital og nettoverdier i skatteloven § 11-8 (1), ved fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi. Direktoratet konkluderte med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.

Et advokatkontor har anmodet om prinsipputtalelse om kontinuitetsfisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi bak hver klasse. Det er presentert et eksempel der A-aksjene utgjør 30 % av aksjekapitalen, men representerer 10 % av virkelig verdi. Spørsmålet som er reist er hvordan man i et slikt tilfelle forholder seg til kontinuitetskravet i skatteloven § 11-8 (1).

1. Kravet til fordeling av aksjekapital ved fisjon – ordlyd og forarbeider

Skatteloven § 11-8 (1) omhandler fordelingen av nominell og innbetalt aksjekapital ved fisjon. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"Ved fisjon av aksjeselskap og allmennaksjeselskap fordeles nominell og innbetalt aksjekapital i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene."

Slik Skattedirektoratet forstår ordlyden synes det å være et vilkår for skattefri fisjon av et aksjeselskap at nominell og innbetalt aksjekapital fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene. Anvendt på en fisjon der ulike aksjeklasser har ulik verdi, vil dette medføre en verdioverføring mellom aksjonærene.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 71 (1995-96) s. 35 at formålet med skatteloven § 11-8 (1) er å hindre at verdier forskyves mellom aksjonærene. Departementet viser til at bak hver aksje står en forholdsmessig del av nettoformuen i selskapet, og at det må tas utgangspunkt i de reelle verdiene ved fordeling av aksjekapitalen. Dersom verdiene skulle deles ut ved en likvidasjon av selskapet, ville de øvrige aksjonærene neppe akseptere at en aksjonær får utlagt en eiendel til seg basert på for eksempel verdien i regnskapet, dersom denne verdien er lavere enn den reelle verdien.

Slik Skattedirektoratet leser forarbeidene, taler disse for en streng fortolkning av bestemmelsen slik at aksjekapitalens nominelle verdi alltid skal legges til grunn ved fordelingen. Fordeling av aksjekapitalen ved ulike aksjeklasser med ulik verdi, er imidlertid ikke omtalt i lov eller forarbeider.

Ved en formalistisk tolkning av skatteloven § 11-8 (1) i tilfeller med flere aksjeklasser med ulike verdier bak hver aksjeklasse, oppfylles ikke formålet med skatteloven § 11-8 (1), om ikke å overføre verdier mellom aksjonærene ved fisjonen.

Spørsmålet blir om skatteloven § 11-8 (1) skal tolkes i tråd med formålet, slik at kontinuitetsfisjon kan gjennomføres også i disse tilfellene.

2. Kontinuitetsfisjon – uttalelser

I Finansdepartementets høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet av 18. januar 2010 pkt. 9.2, åpnes det for kontinuitetsfisjon av selskap med forskjellige aksjeklasser. Departementet viser til at man kan endre aksjeklasser i et aksjeselskap, uten at det anses som realisasjon. Aksjeklasser med ulik verdi er ikke omtalt, men ulik verdi vil ofte være realiteten når aksjene er inndelt i ulike klasser.

I uttalelse av 6. juli 2015 (publisert på departementets hjemmeside) vedrørende fisjon over landegrensene, har Finansdepartementet foretatt en fortolkning av skatteloven § 11-8 (1), og til tross for bestemmelsens ordlyd, akseptert at aksjekapitalen i overdragende selskap (i utlandet) ikke nedskrives i tråd med ordlyden. I uttalelsen legger departementet vekt på bakenforliggende formål med bestemmelsen, å oppnå eierkontinuitet, samt å forhindre overføring av verdier mellom aksjonærene. Det uttales videre at dersom reglene i det overdragende selskapets hjemland ivaretar hensynet til eierkontinuitet på annen måte enn ved å fordele aksjekapitalen i samme forhold som nettoverdiene, kan formålet med skatteloven § 11-8 (1) tilsi at bestemmelsen tolkes innskrenkende.

Finansdepartementet har også i uttalelse av 20. mars 2012, inntatt i Utv. 2012 s. 487, foretatt en fortolkning av kontinuitetskravet i skatteloven § 11-7, her i en situasjon med aksjebytte. Departementet konkluderer med at norske aksjonærer kan gjennomføre aksjebyttet som en skattefri transaksjon, selv om kontinuitet ikke velges av samtlige aksjonærer i overdragende selskaps hjemstat.

3. Skattedirektoratets vurdering

Direktoratet forstår Finansdepartementets tidligere uttalelser samt høringsnotatet sitert over, dithen at det sentrale ved fisjon er at man oppnår kontinuitet ved transaksjonen, samt unngår overføring av verdier mellom aksjonærene.

I tilfeller der overdragende selskap har flere aksjeklasser med ulike verdier, vil bestemmelsens formål bare kunne oppfylles dersom det er den reelle verdien av aksjekapitalen som fordeles i samme forhold som nettoverdiene.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at så lenge man kan gjennomføre fisjonen med full kontinuitet, bør ikke ordlyden i skatteloven § 11-8 (1) være til hinder for dette. Tilsvarende løsning støttes av Benn Folkvord i boka Skatt ved fusjon og fisjon på s. 81 flg.

4. Konklusjon

På denne bakgrunn legger Skattedirektoratet til grunn at en fisjon av selskaper med ulike aksjeklasser med ulik verdi bak klassene, kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.