Merverdiavgiftsloven § 8-1 – Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader i forbindelse med virksomhet som krever konsesjon eller annen offentlig tillatelse og der slik tillatelse ennå ikke foreligger

  • Skriv ut

Bakgrunnen for dette fellesskriv er henvendelser vi har fått vedrørende fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter som knytter seg til virksomhet som krever konsesjon eller annen form for offentlig tillatelse eller godkjennelse og der slik tillatelse ennå ikke er gitt.

Problemstillingen vi vil se nærmere på, er hvorvidt det foreligger fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til konsesjonspliktig virksomhet – i de tilfeller der konsesjonssøknaden ikke er ferdigbehandlet – når den næringsdrivende allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for tilsvarende eller annen avgiftspliktig virksomhet. Denne problemstillingen ble for øvrig nevnt i Høyesteretts dom 14. januar 2015 (Rt-2015-24) vedrørende Bremangerlandet Vindpark AS, avsnitt 55, uten at retten tok stilling til fradragsretten.

Staten fikk medhold i at "Så lenge konsesjon er en absolutt forutsetning for at Bremangerlandet Vindpark AS kan gå over fra planleggingsfasen til anleggs- og produksjonsfasen, kan jeg under disse omstendigheter ikke se at sannsynlighetskravet for fremtidig omsetning er oppfylt" (avsnitt 54). På dette grunnlag ble skattekontorets vedtak om sletting av forhåndsregistreringen og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift ansett gyldig.

Selv om ovennevnte dom gjelder forhåndsregistrering, har det som står her, overføringsverdi til spørsmålet om registrert avgiftspliktig virksomhet har fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som knytter seg til virksomhet som man ennå ikke har fått konsesjon for.

Etter merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd skal flere virksomheter som drives av samme eier, registreres i Merverdiavgiftsregisteret som ett avgiftssubjekt. Dersom den som har søkt om konsesjon, allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for tilsvarende eller annen avgiftspliktig virksomhet, gir ikke denne registrering automatisk rett til fradrag for inngående merverdiavgift som påløper i forbindelse med den virksomhet det ennå ikke foreligger konsesjon for.

Merverdiavgiftsloven § 8-1 lyder slik: Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.

Høyesterett uttaler i dom 12. oktober 2017 vedrørende SPG Ole Deviks vei AS, avsnitt 23, at det er et vilkår for fradragsrett at det foreligger en "identifisert og avklart bruk til avgiftspliktig virksomhet". SPG Ole Deviks vei AS var allerede frivillig registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd, og i dommens avsnitt 47 står det følgende om fradragsretten for utleie av et nytt areal: "Samlet forelå det etter mitt syn på de tidspunktene det ble krevd fradrag for inngående merverdiavgift, ikke tilstrekkelig avklaring verken av hvem som skulle leie lokalene, eller av om lokalene ville bli brukt i avgiftspliktig virksomhet. Dette innebærer at klagenemndas vedtak om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift er gyldig".

Selv om saken gjaldt en frivillig registrert virksomhet etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a, har det Høyesterett her anfører, generell gyldighet. Så lenge nødvendig offentlig tillatelse, f.eks. konsesjon, ikke foreligger, anses vilkåret for fradragsrett i merverdiavgiftsloven § 8-1 om at varen eller tjenesten må være til bruk i avgiftspliktig virksomhet, som hovedregel, for ikke oppfylt.

Utgangspunktet er altså at det ikke foreligger fradragsrett i disse tilfeller. Imidlertid må det tas visse forbehold. Det følger av Høyesteretts dom vedrørende Bremangerlandet Vindpark AS, avsnitt 56, at man må se hen til formålet med konsesjonsordningen, om det bare er én reell kandidat til en konsesjon og endelig til aktuell konsesjonspraksis. I samme avsnitt gjøres det oppmerksom på at staten har anført at forhåndsregistrering vil kunne innvilges til tross for manglende konsesjon, dersom det er på det rene at alle kvalifiserte søkere får konsesjon og der konsesjonsmyndigheten har gitt uttrykk for at søker vil få konsesjon. Samme forbehold må tas i relasjon til fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1.

Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til konsesjonspliktige aktiviteter der konsesjonsspørsmålet ennå ikke er avklart, må løses i medhold av merverdiavgiftsloven § 8-1. Hvorvidt bestemmelsens krav om tilknytning til avgiftspliktig virksomhet er oppfylt eller ikke i disse tilfellene, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av hvor sannsynlig det er at konsesjon vil bli gitt. Som det vil fremgå av redegjørelsen ovenfor, er det etter vår oppfatning langt på vei de samme vurderinger som må foretas i relasjon til fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1 som i relasjon til forhåndsregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2-4.

Med hilsen
Trond Skarbøvik
fung. seksjonssjef
Rettsavdelingen, avgift

Ivar Øvregard

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.