Innfordringsprosessen

  • Skriv ut

Overordnet fremstilling av innfordringsprosessen

Innfordringsprosessen

Figuren viser en overordnet fremstilling av innfordringsprosessen. Figuren gir ikke et fullstendig bilde av alle innfordringstiltakene som kan anvendes. For eksempel kan skattekontorene og skatteoppkreverne når som helst motregne skatte- og avgiftskrav i ethvert annet tilgodebeløp på skatt og avgift skyldneren har. 

Generelt

Tvangsfullbyrdelse forutsetter at det er skjedd et betalingsmislighold fra skattyter. Så lenge skatte- og avgiftskravene innbetales innen den fastsatte betalingsfristen vil man unngå at kravet blir gjenstand for tvangsinnfordring. Det bemerkes i denne sammenheng at det som hovedregel foreligger en ubetinget betalingsplikt for skattekravene. Selv om skattyter er uenig i kravet, og eventuelt påklager fastsettelsen, må kravet innbetales ved forfall med det beløp som opprinnelig er fastsatt.

All tvangsfullbyrdelse av pengekrav må bygge på et tvangsgrunnlag. Skattebetalingsloven § 14-1 fastslår at skatte- og avgiftskrav er tvangsgrunnlag for utlegg. Utlegg er en tvangsmessig stiftelse av panterett i en skyldners formuesgoder (utleggspant) eller løpende ytelser som lønn mv. (utleggstrekk).

Før utlegg kan tas må skyldneren som hovedregel varsles om at tvangsfullbyrdelse vil bli iverksatt dersom kravet ikke blir betalt. Utleggspant eller utleggstrekk kan først gjennomføres to uker etter at varselet er sendt skyldner.

Forretninger for utleggspant og nedleggelse av utleggstrekk registreres i Løsøreregisteret i Brønnøysund, og medfører at skyldneren blir registrert med en betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen slettes når det aktuelle kravet er nedbetalt.

Uavhengig av hvilke tvangsinnfordringstiltak som skattemyndighetene måtte iverksette, vil det påløpe forsinkelsesrenter på kravet fra forfallsdato og frem til betaling skjer.

Utleggspant

Det påløper rettsgebyr for forretningen for utleggspant først når utleggsforretningen berammes, det vil si når tid og sted for forretningen fastsettes. Rettsgebyret for utleggspant utgjør for tiden kr 1742, og blir en del av kravet mot skyldneren ved berammelse av utleggsforretningen.

Skattekontorene kan holde forretning for utleggspant for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. Skatteoppkreveren kan holde forretning for utleggspant i sitt distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. Ved utleggstrekk kan skatteoppkreverne og skattekontorene nedlegge trekk i hele landet for skatte- og avgiftskrav som de har innfordringsansvaret for.

En forretning med utleggspant skal som hovedregel avholdes på skyldners bopel eller forretningssted hvis skyldner er et selskap. Den kan imidlertid også avholdes som kontorforretning. Forretningen kan blant annet avholdes som kontorforretning i de tilfellene hvor det blir tatt pant i formuesgoder som er realregistrert, for eksempel fast eiendom. Før utleggsforrertningen avholdes, skal skyldneren som hovedregel underrettes om tid og sted for utleggsforretningen. Denne underretningen kan skje både muntlig og skriftlig.

Det kan tas utleggspant i ethvert formuesgode som tilhører skyldner på beslagstiden. Det er en forutsetning at formuesgodet kan omgjøres til penger. Det kan ikke tas beslag i personlige eiendeler, eksempelvis klær, innbo og løsøre som skyldneren trenger i sitt hjem. Ved utleggsforretningen etablerer skattekontoret eller skatteoppkrever rettsvern for pantet. Rettsvernet er nødvending for å sikre panthaver fortrinnsrett til dekning i formuesgodet i forhold til andre kreditorer. Rettsvern er dessuten et vilkår for at tvangssalg/dekning kan gjennomføres.

Utleggspantet blir realisert etter begjæring om tvangssalg/dekning. Hvorvidt begjæringen skal sendes til den ordinære namsmannen eller til tingretten er avhengig av hvilket formuesgode som skal selges eller realiseres. Formuesgodene blir da omsatt etter nærmere regler i tvangsfullbyrdelsesloven. Gevinsten av salget vil gå til dekning på kravet.

Dersom kravet blir innfridd skal skatteoppkreveren eller skattekontoret oppheve utleggsforretningen.

Utleggstrekk

Utleggstrekk kan nedlegges så lenge arbeidsgiveren befinner seg i Norge, uavhengig av hvor skyldneren er bosatt eller oppholder seg. Det kan nedlegges trekk både lønn, ytelser fra NAV mv. Det kan dessuten nedlegges trekk i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det er skyldners nettolønn som det beregnes trekk utfra. Utleggstrekk kan kun nedlegges i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand. Utgifter til bolig, strøm, mat og klær vil regnes som utgifter til underhold, men slike utgifter skal bare tas hensyn til i den grad de er nødvendige. Hvor mye som avsettes vil i utgangspunktet bero på en konkret vurdering i hver enkelt sak. Hvor det ikke foreligger dokumentasjon eller andre opplysninger, kan det anvendes standardsatser for utgifter til livsopphold. Skyldners arbeidsgiver blir deretter orientert om nedlagt trekkbeløp/prosent, samt i hvilken periode trekket skal gjennomføres, og arbeidsgiver er pliktig til å gjennomføre trekket som er pålagt.

Klageadgang

Skattekontorets og skatteoppkreverens avgjørelser og handlemåte under tvangsfullbyrdelsen kan påklages av skyldner etter tvfbl. § 5-16. Klage etter denne bestemmelsen forutsetter at fullbyrdelsen ikke er avsluttet. Etter at utlegg er tatt må klage fra skyldner fremsettes etter tvfbl. § 7-26. Klage kan som hovedregel fremsettes inntil tvangsdekning er begjært. Klage over valg av formuesgjenstand må imidlertid fremsettes innen en måned etter at parten ble underrettet om utlegget. Dersom klagen ikke gis medhold, skal klagen oversendes til tingretten.

Ved oversendelse av klage til tingretten vil klager bli belastet med ett rettsgebyr (for tiden kr 1 025). En klage over utleggstrekket kan fremsettes når som helst i trekkperioden.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.