Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Kompensasjonsoppgaven

Skjema

  • Skriv ut

Oppgaven leveres av kommuner, fylkeskommuner, private og ideelle virksomheter som søker om tilbakebetaling av merverdiavgift.

Andre enn kommuner og fylkesskommuner kan levere oppgaven en gang i året.

Det er ikke lenger mulig å levere kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift på papir.

Om kompensasjonsoppgaven

Mva-kompensasjonsordningen er innført fra 2004. Ordningen gjelder for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd og menighetsråd.

Kompensasjonsoppgaven kan leveres av enheter registrert i Enhetsregisteret som er berettiget til kompensasjon etter lov om mva-kompensasjon av 12. desember 2003.

Oppgaveperioden

Oppgaveperioden er på to måneder.

Det kan ikke settes fram krav om kompensasjon før merverdiavgiftskostandene har oversteget 20 000 kroner for inntektsåret.

Når skal oppgaven leveres?

For leveringsfrister, se skattekalender for næringsdrivende.

Oppgaver som sendes inn etter fristen blir avvist. Andre enn kommuner og fylkeskommuner kan ta med krav på senere oppgave.

Hvem skal undertegne oppgaven?

Ordfører eller rådmann i kommunen, normalt styreformann eller daglig leder i annen enhet er forhåndstildelt rett til å signere/godkjenne mva-kompensasjonsoppgaven. Dette kan delegeres i Altinn.

Krav til attestasjon

Oppgaven må være attestert av registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor. Person med forhåndstildelt rett til å signere, eksempelvis ordfører i en kommune må delegere revisorattestasjonrollen til korrekt revisor i Altinn.