Søknad om tollkreditt

Skjema

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet. Tollkreditt kan også brukes for eksportavgift for fisk.

Tollkreditt er en ordning som gjør det enklere å betale toll og avgifter. Du får utsatt betalingsfrist fordi toll og særavgifter som påløper i en måned, har forfallsdato den 18. i neste måned. Uten tollkreditt må du betale avgiftene på fortollingstidspunktet.

Hvem kan søke tollkreditt?

Tollkreditt gis kun til virksomheter som importerer varer i eget navn. Vi gir derfor ikke tollkreditt til speditører eller lignende. Du kan ikke låne bort eller la andre benytte tollkreditten.

I tillegg gjelder følgende krav for virksomheten:

  • Må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.
  • Må være kredittverdig. Har virksomheten din nedsatt kredittverdighet, kan du likevel søke om tollkreditt hvis du kan stille sikkerhet (bankgaranti).
  • Du kan bare bruke tollkreditten for deklarasjon som leveres via TVINN.

Merverdiavgift ved innførsel skal rapporteres i mva-meldingen for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Gjelder innførselen for disse virksomhetene kun varer med merverdiavgift, har de ikke behov for tollkreditt. Er virksomheten ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret (offentlig virksomhet m.v.), skal merverdiavgift betales ved innførsel og omfattes av tollkreditt.

Behandling av søknad

Behandlingstid for søknad om tollkreditt er cirka to uker.

Tollkreditt gis for et begrenset beløp ut i fra hvilket kredittbehov virksomheten har opplyst i søknad om tollkreditt. I behandlingen av søknaden legger vi vekt på Skatteetatens generelle tillit til virksomheten. Det vil si betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av relevant regelverk samt inndrivelsesmuligheter. Vi overvåker kontinuerlig kredittverdigheten. Forverres kredittverdigheten kan vi stille krav om sikkerhet eller du kan miste tillatelsen.

Utenlandske virksomheter

Utenlandske virksomheter kan også søke om tollkreditt. Virksomheten må være registrert i foretaksregister eller tilsvarende i det landet virksomheten er etablert. Hvis virksomheten din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant, kan du søke om dispensasjon fra kravet om registrering i foretaksregisteret.

Har du en utenlandsk virksomhet og ønsker tollkreditt for en norsk filial (NUF), er det den utenlandske virksomheten som blir kredittvurdert, i tillegg til NUF. Virksomheten kan bli bedt om å sende inn ulike former for dokumentasjon, for eksempel regnskap, skatteattest eller liknende. Dette gjelder både når du søker og underveis i kundeforholdet.

Har du en virksomhet som er etablert i et EU/EØS-land som Norge ikke har avtale om innkrevingsbistand med, vil krav om sikkerhet bli satt som vilkår for kreditt. Tilsvarende gjelder for virksomheter som er etablert utenfor EU/EØS selv om det er inngått avtale om innkrevingsbistand med landet.

Papirversjon av skjemaet

Virksomheter av typen norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) kan ikke levere skjema via Altinn. Kontakt oss for å få tilsendt skjema. 

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.