Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arveavgift Av de første
kr 250 000
Av de neste
kr 300 000
Av
overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 8 pst. 20 pst.
Til andre Intet 10 pst. 30 pst.
Standardfradrag  
Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

35 000 kr

Fradrag for mindreårige arvinger* 50 000 kr

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra 50 000 kr for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

Det er med virkning fra 1. januar 2008 innført en ny regel i arveavgiftsloven § 4 første ledd bokstav b om avgiftsfrihet til nærstående arvinger.

Regelen gir avgiftsfrihet for et årlig beløp tilsvarende ½ G (folketrygdens grunnbeløp) ved årets inngang. Beløpet for 2008 er kr 33 406.

Den nye regelen er omtalt i håndbokskapittelet om Periodiske ytelser og det årlige fribeløpet (PDF)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.