Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2012

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arveavgift er avgift på arv eller gave. Fribeløpet er inntil kroner 470 000.

Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.

Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste
kr 330 000
Av
overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 % 10 %
Til andre Intet 8 % 15 %
Standardfradrag
Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

 39 608 kr     

Fradrag for mindreårige arvinger* 79 216 kr
Det årlige fribeløpet 39 608 kr, tilsvarer et halvt grunnbeløp i folketrygden (G)**

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

** Folketrygdens grunnbeløp (G) finner du her.

Spørsmålet om det vil være de gjeldende satsene eller de gamle satsene som får anvendelse på arveavgiftsberegningen reguleres av arveavgiftsloven § 9 – tiden for rådighetservervet.

Ved privat skifte er dødsfallstidspunktet avgjørende, og ved offentlig skifte utlodningstidspunktet (bobehandlingens avslutning).

For arveavgiftspliktige gaver går rådigheten over gavemidlene over når giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten over gavemidlene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.