Avkastningsrate ved beregning av stedbunden inntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Iht. dom i Borgarting lagmannsrett av 24.11.04 skal det beregnes stedbunden inntekt til land av administrasjonsbygninger og boliger som selskapene selv eier og som anses som driftsmidler i særskattepliktig virksomhet. Inntekten vedr. administrasjonsbygg m.v. beregnes med utgangspunkt i eiendommens kostpris og en avkastningsrate. I samsvar med praksis fastsettes avkastningsraten til 12 mnd. gjennomsnittlig NIBOR + et tillegg på 2,5 % (for Sture/Øygarden er tillegget 3,5 %). Gjennomsnittlig 12 mnd. NIBOR for 2007 var 5,34 %, og avkastningsraten for 2007 blir dermed 7,84 % (Øygarden 8,84 %).

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.