Avkastningsrate ved beregning av stedbunden inntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Gjelder for inntektsåret 2011

I henhold til dom i Borgarting lagmannsrett 24. november 2004 skal det beregnes stedbunden inntekt til land av administrasjonsbygninger og boliger som selskapene selv eier og som anses som driftsmidler i særskattepliktig virksomhet. Den stedbundne inntekt skal beregnes med utgangspunkt i eiendommens kostpris og en avkastningsrate.

I samsvar med praksis fastsettes avkastningsraten til 12 måneders gjennomsnittlig NIBOR + et tillegg på 2,5 prosent (for Sture/Øygarden er tillegget 3,5 prosent).

Gjennomsnittlig 12 måneders NIBOR for 2011 var 3,48 prosent, og avkastningsraten for 2011 kan dermed beregnes til 5,98 prosent (Sture/Øygarden 6,98 prosent).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.