Avkastningsrate ved beregning av stedbunden inntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

I henhold til dom i Borgarting lagmannsrett 24. november 2004 skal det beregnes stedbunden inntekt til land av administrasjonsbygninger og boliger som selskapene selv eier og som anses som driftsmidler i særskattepliktig virksomhet. Den stedbundne inntekt skal beregnes med utgangspunkt i eiendommens kostpris og en avkastningsrate.

I samsvar med praksis fastsettes avkastningsraten til 12 måneders gjennomsnittlig NIBOR + et tillegg på 2,5 prosent. For Sture/Øygarden er tillegget 3,5 prosent.

Avkastningsraten kan dermed beregnes til hhv. 4,54 prosent (2,04 + 2,50) og 5,54 prosent (2,04 + 3,50).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.