Avkastningsrate ved beregning av stedbunden inntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

I henhold til dom i Borgarting lagmannsrett 24. november 2004 skal det beregnes stedbunden inntekt til land av administrasjonsbygninger og boliger som selskapene selv eier og som anses som driftsmidler i særskattepliktig virksomhet. Den stedbundne inntekt skal beregnes med utgangspunkt i eiendommens kostpris og en avkastningsrate.

Fra 1. januar 2014 noteres ikke lenger 12 måneders NIBOR. Ved ligningen for inntektsåret 2014 ble det lagt til grunn at 6 måneders NIBOR + 20 bp kunne erstatte 12 måneders NIBOR i beregningen av avkastningsraten. Dette legges også til grunn for inntektsåret 2016.

I samsvar med praksis fastsettes tillegget i avkastningsraten til 2,5 prosent. For Sture/Øygarden er tillegget 3,5 prosent.

Avkastningsraten kan dermed beregnes til hhv. 3,90 prosent ([1,20 + 0,20] + 2,50) og 4,90 prosent ([1,20 + 0,20] + 3,50).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.