Avskrivningssatser

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avskrivingssatsar 
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %
Saldogruppe b (erverva forretningsverdi)  20 %
Saldogruppe c (vogntog, lastebilar, bussar, varebilar mv.) 20%
Saldogruppe d (personbilar, maskiner og inventar mv.) 20 (30) %
Saldogruppe e (skip, riggar mv.) 14 %
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 %.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrusting i kraftføretak) 5 %
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell mv.) *** 4 (6/10) %
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2  %
Saldogruppe j (tekniske installasjonar i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

* Det innføres 10 % startavskriving for driftsmidlar i saldogruppe d frå 2014.

** Bygningar som har ein så enkel konstruksjon at ein må rekne med at brukstida ikkje overstig 20 år, kan avskrivast med 10 %. Satsen på 10 % gjeld òg for anlegg der ein må rekne med at brukstida ikkje kjem til å overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrivast med ein høgare sats på 6 %.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.