Avskrivningssatser

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avskrivningssatser 
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 %
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)* 20/22 %
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)** 20 (30) %
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 %
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 %.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 %
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) *** 4 (6/10) %
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2  %
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 %

* Avskrivningssatsen øker til 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser.

** Det ble innnført 10 % startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d fra 2014.

*** Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 %. Satsen på 10 % gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 %.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.