Fiske – satser for utfylling av skjemaet Fiske (RF-1213)

Sats

  • Skriv ut

Du trenger satsene for å fylle ut skjemaet Fiske (RF-1213).

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Normer for verdsetting av uttatte naturalier til eget bruk 
Til post 102/112: 
Verdien av uttatt fisk per husstandsmedlem settes til kr 1 500 per år. For barn under 10 år og personer over 70 år, reduseres satsen til det halve. 

Fradrag for småutgifter 
Til post 104/114 og post 255:

Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2016. Hvis vilkårene for øvrig er oppfylt, er det fortsatt fradragsrett for dokumenterte merkostnader etter sktl. § 6-13.

Kostnader til sjøhyre mv. for ikke bokføringspliktige fiskere
Til post 105/115:
Foreligger ikke dokumentasjon, kan fradrag for merkostnad til sjøhyre mv. godtas med inntil kr 2700 for helårsfiskere og kr 1800 for sesongfiskere. For fiskere som mottar hyre eller lønn gjelder ikke disse satsene. 

Satser for 2017 ble kunngjort i november 2017.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.