Forsinkelsesrenter

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartmentet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Se også rentekalkulator for forsinkelsesrente på Finansdepartementets nettside.

Kravstype Fra 1. januar 2008 Fra 1. juli 2008
Forskuddsskatt 12,25% 12,75%
Restskatt 12,25% 12,75%
Forhåndsskatt 12,25% 12,75%
Resterende skatt 12,25% 12,75%
Arveavgift 12,25% 12,75%
Arbeidsgiveravgift 12,25% 12,75%
Trekkansvar 15,25% 15,75%
Merverdiavgift 12,25% 12,75%


Fra 1.1.2008 følger rentesatsen for merverdiavgift av skattebetalingsloven § 11-6 (1).

Før 1.1.2008 var rentesatsen fastsatt i forskrift av 23.12.1974 § 5: "Rentesatsen er 3 prosentenheter høyere enn den til enhver tid gjeldende rentesats..."

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.