Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver

Sats

  • Skriv ut

Fordelen ved rimelig lån i arbeidsforhold blir i dag beskattet ved hjelp av en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet seks ganger i året.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
PeriodeSats
Normrente for januar og februar 2016 2,5 prosent
Normrente for mars og april 2016 2,3 prosent 
Normrente for mai og juni 2016 2,3 prosent
Normrente for juli og august 2016 2,2 prosent 
Normrente for september og oktober 2016  
Normrente for november og desember 2016  

Ved endring 19. februar 2016 av forskrift om endring av skattelovforskriften §5-12-5 av 18. desember 2015 nr 1768, er kompetansen for å fastsette normrenten lagt til Skattedirektoratet.

Normrenten fastsettes på grunnlag av en basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet av  med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen. Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Det beregnes et gjennomsnitt av de frem beste tilbudene med landsdekkende markedsområder og uten spesielle krav til yrkestilknytning eller medlemskap. Gjennomsnittet regnes ut med tre desimaler. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden. Finanstilsynet publiserer basisrenten på tilsynets hjemmeside.

Normrenten fastsettes senest den 12. dagen etter utløpet av observasjonsperioden for fastsettelse av basisrenten og er lik den fastsatte basisrenten med et fradrag på 0,15 prosentenheter og deretter avrundet til nærmeste 0,1 prosentenhet. Normrenten skal bare endres dersom basisrenten etter fradraget på 0,15 prosentenheter, men før avrunding, tilsier en endring på minst 0,1 prosentenhet sammenlignet med den gjeldende normrenten.

Mer om reglene for fastsetting av normrente og basisrente.