Rente for fremføring av underskudd og overskytende friinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2017 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16

Etter § 16 i forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum skal det fastsettes en rentesats til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum.Rentesatsen tar utgangspunkt i rentesatsen for statskasseveksler med 12 måneders løpetid tillagt 0,5 prosent og nedjustert med 25 prosent.

Rentesatsen kan dermed beregnes til 0,8 prosent [(0,50 + 0,5) * (1-0,25)].

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.