Rente for leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2017 i henhold til forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd.

Når et oljeselskap leier en flyttbar produksjonsinnretning, kan leietaker kreve skattemessig fradrag etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd for beregnede rentekostnader. De beregnede rentekostnadene fastsettes ved hjelp av en normrente. Normrenten fastsettes som gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med 3 års løpetid for inntektsåret og de to foregående inntektsårene tillagt 1 prosentpoeng. Dette framgår av eie-leie-forskriften § 5.

Rentesatsen kan dermed beregnes til 2,0 prosent [(0,61 + 0,76 + 1,52) / 3 + 1,0]. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.