Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Rentetillegget på restskatt er 0,56 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2015 til forfall første termin restskatt i 2016.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,56 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2015 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2016. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 0,56 prosent per år fra 31. mai 2016 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentesats på restskatt og tilgodebeløp for upersonlige skattyter

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 0,56 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2016 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31. mai, er rentegodgjørelsen 0,56 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2016 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.