Skattefradrag for pensjonsinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Med virkning fra 1. januar 2011 ble det innført et nytt skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden  og mottakere av AFP.

Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten for 2011 overstiger 158 650 kroner.


Skattefradrag for pensjonsinntekt Beløp / sats
Maksimalt beløp 28 150 kr
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 158 650 kr
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2 242 000 kr
Innslagspunkt
Sats 6 %

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.