Skattebegrensning for mottakere av behovsprøvde ytelser

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Overgangsstønad

  • enslig mor eller far dersom overgangsstønaden er innvilget 31. mars 2014 eller tidligere
  • tidligere familiepleier
  • gjenlevende ektefelle

Etterlattepensjon

  • pensjon til familiepleiere

Du skal ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet. Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene.

Du må betale eventuell toppskatt og formuesskatt selv om du omfattes av skattebegrensningsregelen.

Har du formue, legges 1,5 prosent av formue over kroner 200 000 kroner til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Bolig brukt som egen primærbolig, (dvs. bolig du er fast bosatt i ved utgangen av inntektsåret) holdes utenfor ved beregningen av formuen. Med primærbolig menes her også våningshus på gårdsbruk med naturlig arrondert tomt.

Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt gis automatisk ved ligningen.

Ordningen med skattebegrensning for uføre bortfalt i 2015. Mer informasjon om de nye skattereglene for uføreytelser.

Fra 2015 gjelder skattebegrensingsregelen heller ikke for mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

Personer som mottar supplerende stønad, vil i stedet skattlegges etter de alminnelige skattereglene for alderspensjonister og omfattes av reglene om skattefradrag for pensjonsinntekt. Les mer om hvem som kan få skattefradrag

 

Beløpsgrenser:
Enslig 139 400 kr
Formuestillegget:
Sats 1,5 %
Grense: enslig 200 000 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.