Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Alderspensjonister og uførepensjonister kan ha rett til skattebegrensning. Det samme gjelder de som mottar overgangsstønad, pensjon til tidligere familiepleiere.

Du skal ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet. Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene. Har du formue, legges 1,5 % av formue over kr 200 000 til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Bolig brukt som egen primærbolig holdes utenfor ved beregningen av formuen. Som primærbolig regnes den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Du må betale eventuell toppskatt og formueskatt selv om du omfattes av skattebegrensningsregelen.

Er du gift eller meldepliktig samboer, er det din og din ektefelles/samboers samlede alminnelige inntekt før særfradrag som ikke skal overstige grensebeløpet for ektefeller.

Avtrappingssats 55 pst.

Skattefri nettoinntekt (alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag)

Enslig 113 700 kr
Ektepar 206 700 kr

Formuestillegget

Sats 1,5 pst.
Grense 200 000 kr

Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere som mottar overgangsstønad

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.