Skattebegrensning for pensjonister

Sats

  • Skriv ut

Skattebegrensning gis ikke lenger til pensjonister. Se gjeldende satser for særskilt skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Uførepensjonister med lav alminnelig inntekt og nedsatt ervervsevne med minst 2/3, kan ha rett til skattebegrensning.

Det samme gjelder de som mottar overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til tidligere familiepleiere og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

Du skal ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet. Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene. Du må betale eventuell toppskatt og formueskatt selv om du omfattes av skattebegrensningsregelen.

Har du formue, legges 1,5 prosent av formue over 200 000 kroner til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Bolig brukt som egen primærbolig, herunder våningshus med naturlig tilhørende tomt, holdes utenfor ved beregningen av formuen. Som primærbolig regnes den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Er du gift eller meldepliktig samboer, skal skattebegrensningen etter sktl. § 17- 1 som hovedregel beregnes særskilt for hver av dere. Formue, gjeld, inntekter og fradrag som i selvangivelsen fritt kan fordeles mellom dere, skal fordeles med halvparten på hver av dere ved beregningen av skattebegrensningen. Alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av nettoformue over 100 000 kroner (primærbolig holdes utenfor).

Mottar du uførepensjon og ektefelletillegg, skal skattebegrensningen likevel beregnes under ett for deg og din ektefelle på grunnlag av den samlede inntekten deres. Samlet alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av samlet nettoformue over 200 000 kroner (primærbolig holdes utenfor).

Mottar du både ytelser som gir rett til skattefradrag (alderspensjon/avtalefestet pensjon) og ytelser som gir rett til skattebegrensning, har du ikke krav på både skattebegrensning og skattefradrag. I slike tilfeller skal skatten fastsettes etter den regel som gir lavest skatt.
 

Beløpsgrenser:

Enslig 117 400 kr
Ektepar - hver ektefelle 107 600 kr
Ektepar - samlet 213 400 kr

Formuestillegget:

Sats 1,5 pst.
Grense: Ektepar - hver ektefelle 100 000 kr
Grense: Ektepar samlet / enslige 200 000 kr

Vedlegg

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.