Skattesatser på Svalbard

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2008

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skatt

Av lønnsinntekt, dagpenger, sykepenger, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. Av pensjoner og attføringspenger til personer som er fast bosatt på Svalbard
Inntekt Sats
Lav sats (inntekt inntil kr 843 072 ) 8,0%
Høy sats (inntekt over kr 843 072 ) 22,0%
Av annen inntekt 16,0 %.
Formuesskatt for personer Sats
Av de første kr 350 000 0,0 %
Av de neste kr 190 000 0,9 %
Av det overskytende beløp 1,1 %

Det er egne satser for formuesskatt for visse selskaper mv og for sparebanker, forsikringsselskaper og samvirkeforetak.

Avgifter til folketrygden

Sats
Av lønn til personer under 17 år og over 69 år, pensjon og attføringspenger
til personer som er fast bosatt på Svalbard
3,0 %
Av lønn til personer mellom 17 og 69 år 7,8 %
Av næringsinntekt 7,8 %

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift til folketrygden på lønn som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Satser for naturalytelser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende satser for verdsettelse av naturalytelser for Svalbard:
Sats
Fritt opphold per døgn kr 100
Kost (alle måltider) kr 73
Kost (to måltider) kr 57
Kost (ett måltid) kr 38
Losji (eget rom eller delt rom) kr 27
Fri bolig per måned Sats
Inntil 40 kvm kr 1 500
41 kvm – 65 kvm kr 2 300
66 kvm - 125 kvm kr 3 900
over 125 kvm kr 4 600
Fri bil per måned kr 1 100

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig. Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2008.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 900 pr måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.

Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon, overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2008.

Underskudd på utgiftsgodtgjørelser er ikke fradragsberettiget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Skatt Nord – Skattekontoret for Svalbard.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.