Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Sats

  • Skriv ut

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten).

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5-22-4.

Tidsperiode Sats

Skjermingsrente for januar og februar 2007

2,4 pst.

Skjermingsrente for mars og april 2007

2,9 pst.

Skjermingsrente for mai og juni 2007

2,9 pst.

Skjermingsrente for juli og august 2007

3,3 pst.

Skjermingsrente for september og oktober 2007

3,3 pst.

Skjermingsrente for november og desember 2007

3,7 pst

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.