Skjermingsrente for aksjer og enkeltpersonforetak

Sats

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret, dvs. at skjermingsrenten for 2012 først blir fastsatt i januar 2013. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler.

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2013

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skjermingsrente for personlige aksjonærere og deltakere i ansvarlige selskap mv.
Utgangspunktet for beregning av skjermingsrenten er aritmetiskgjennsomsnittlig observert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2013 var den 1,52 prosent.

Nedjustert med 28 prosent og avrundet til nærmeste tiendedels prosentpoeng settes skjermingsrente for inntektsåret 2013 til 1,1 prosent.

Maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak
Utgangspunkt for beregning av skjermingsrenten er aritmetiskgjennomsnittlig obeservert rente på statskasseveksler med 3 måneders løpetid, slik den er publisert av Norges Bank. For 2013 var den 1,52 prosent. I henhold til FSFIN § 12-12-10 første ledd skal renten ikke nedjusteres, men avrundes til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

Maksimal skjermingsrente settes for inntektsåret 2013 til 1,5 prosent.