Toppskatt

Sats

  • Skriv ut

Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

Fra inntektsåret 2016 erstattes toppskatten av trinnskatt. For selvangivelsen du leverer nå for 2015 er det fremdeles regler for toppskatt som gjelder.

Satsen gjelder for inntektsåret 2011

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Toppskatten er en inntektsskatt til staten og beregnes av personinntekt. Det vil si brutto arbeids- og pensjonsinntekter over et visst beløp. Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.
Toppskatt
Sats Inntekt fra
Fribeløp
Skatteklasse 1 og 2 0 pst 0 kr
Trinn 1
Skatteklasse 1 og 2 9,0 pst. 471 200 kr
Trinn 2
Skatteklasse 1 og 2 12,0 pst 765 800 kr


Om trinnene
Toppskatten består av to trinn. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og det andre trinnet inntekt over dette. Prosentsatsen er forskjellig for hvert trinn.

Om skatteklassene
Skattesystemet har to klasser. De fleste skattyterne liknes i klasse 1. Enslige foreldre og ektepar har muligheten til å bli liknet i klasse 2 for inntekt. For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1 i 2011.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.