Trygdeavgift

Sats

  • Skriv ut

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
 Sats
Lønnsinntekt, sykepenger osv. (personer i alderen 17 til 69 år)   8,2 %
Lønn og næringsinntekt (personer yngre enn 17 år og eldre enn 69 år)  5,1 %
Primærnæringsinntekt innenfor fiske, fangst / barnepass * 8,2 %
Annen primærnæringsinntekt (innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, pelsdyr) ** 11,4 %
Annen næringsinntekt  11,4 %
Pensjonsinntekt osv. 5,1 %
Nedre grense i personinntekten/grunnlaget for å beregne trygdeavgift  39 600 kr
Avgiften utgjør aldri mer enn 25 prosent av den delen av personinntekten/grunnlaget som overstiger 39 600 kroner

 

* Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.

** Den tidligere bestemmelsen om at det skulle svares trygdeavgift etter mellomsats i inntekt fra jordbruk, skogbruk, reindrift og pelsdyrnæring, er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.