Merverdiavgiftsatser veldedige og allmennyttige organisasjoner

Sats

  • Skriv ut

Veldedige og allmennyttige organisasjoner er som hovedregel fritatt for mva hvis de har omsetning under 140 000. Det finnes noen unntak og fritak fra mva-reglene som er laget for organisasjoner. Les mer om merverdiavgift for veldedige og almennyttige organisasjoner.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Varer og tjenester som er fritatt for mva for organisasjoner

 Vare/ tjeneste Mva-sats  Kommentar 
Salg eller utleie av fast eiendom (bortsett fra næringsmessig utleie av fritidseiendommer som er avgiftspliktig) 0% Fritatt   
Programmer og kataloger som organisasjonene selger i forbindelse med sine arrangementer 0% Fritatt  
Salg av varer til betydelig overpris 0% Fritatt Med «betydelig overpris» mener vi at prisen for varen er minst seks ganger beløpet som den ble kjøpt inn for. Hvis organisasjonen har fått varen gratis, må organisasjonen selge varen for et beløp på minst seks ganger det slike varer vanligvis blir solgt for. Du skal beregne verdien til varen på det tidspunktet den ble mottatt av organisasjonen.
Billettsalg ved f.eks. idrettsstevner og konserter  0% Fritatt  
Salg av billetter, årskort, timeleie, greenfee eller lignende for adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv. 0% Fritatt  
Medlems- og startkontingenter 0% Fritatt Som hovedregel er medlems- og startkontingenter fritatt for mva. Disse dekker ofte utgifter til innkjøp og vedlikehold av drakter og uniformer, treningsmateriell, musikkinstrumenter, medlemsblader osv. Dette gjør ikke at organisasjonen blir avgiftspliktig for kontingenter. Hvis organisasjonen krever betaling for slike ytelser i tillegg til den vanlige kontingenten, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som blir avgiftspliktig.
Offentlige tilskudd 0% Fritatt  
Lotterier 0% Fritatt  
Bingo 0% Fritatt  

Omsetning av idrettsutøvere

Vare eller tjeneste

Mva-sats Kommentar

Omsetning av idrettsutøvere

Fritatt/ 25% Ved salg av fotballspillere og andre idrettsutøvere vil moderklubben omsette retten til å benytte spilleren og motta betaling for dette. Dette er i utgangspunktet en avgiftspliktig tjeneste. Hvis tjenesten i stor grad er knyttet til idrettslagets ideelle virksomhet, skal du ikke beregne avgift av betalingen. Det er et tilsvarende unntak for salg/utleie av fotballspillere fra andre enn idrettslag.

Vederlag til spilleragenter

25%

Idrettsunntaket gjelder ikke for spilleragenten som tar betaling for gjennomføringen av salg av spillere. Dette er en avgiftspliktig formidlingstjeneste.

Trenere

0% Fritatt

I forbindelse med unntaket for undervisningstjenester er det gjort unntak for fritidsrettet undervisning, som undervisning på musikk-, danse-, ski-, ride-, og svømmeskoler. Dette unntaket omfatter også idrettstrenere, helsestudiotrenere og personlige trenere.

Startpenger

0% Fritatt/ 25%

Arrangøren av idrettsarrangement utbetaler i noen ganger en utøver startpenger for at hun eller han skal delta i idrettsaktiviteten. Dette omfattes ikke av idrettsunntaket og du må beregne merverdiavgift på startpengene, forutsatt at du driver næringsvirksomhet.

Premiepenger

0% Fritatt

Hvis utøveren mottar premiepenger regnes dette ikke som avgiftspliktig omsetning etter merverdiavgiftsloven.

Kiosker, servering, salg av musikkinstrumenter, uniformer osv

En del organisasjoner driver kiosker, serveringsvirksomhet, salg av musikkinstrumenter, uniformer eller idrettsutstyr, selger programmer, omsetter tidsskrifter eller bøker, arrangerer sporadiske salgsaksjoner eller utøver andre former for salgsvirksomhet. På alle disse områdene er det særregler for organisasjonene.

Vare/   tjeneste

Sats

Kommentar

Generell omsetning av næringsmidler

15%

Som næringsmidler regnes alle mat- eller drikkevare og alle andre   varer som er bestemt til å konsumeres av mennesker unntatt legemidler, vann   fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Omsetning fra kiosk med faste, daglige åpningstider

15%

Driver en organisasjon omsetning av varer fra en kiosk med faste, daglige åpningstider, regnes dette som næring, uansett om kiosken er plassert   på eller i tilknytning til for eksempel et idrettsanlegg.

Omsetning fra kiosk på frivillig basis

0% Fritatt

Organisasjoners kioskvirksomhet er fritatt for registrerings- og   avgiftsplikt dersom kiosken bare er åpen under organisasjonens arrangementer eller treninger. Dette gjelder selv om det foregår daglig, permanent arrangements- og   treningsvirksomhet og den omsetter minst 80 prosent av varene sine til deltakere og tilskuere under arrangementene,  har et begrenset utvalg av typiske kioskvarer og betjenes av ulønnet personale    Det er ikke fradragsrett for inngående avgift for utgifter som påløper i forbindelse med slik avgiftsfri kioskvirksomhet. Er organisasjonen i tvil om   kioskvirksomheten er fritatt for registrerings- og avgiftsplikt, bør dette   avklares med skattekontoret. Se også avsnittet Enkeltstående, kortvarige salgsaksjoner   eller arrangementer.

Vafler, kaffe o.l.

0% Fritatt

Fritaket for mva gjelder også når organisasjonen selger varer tilberedt av medlemmene fra avgiftsfrie kiosker i tillegg til vanlige  kioskvarer. Dette kan være for eksempel vafler, boller, kaker og kaffe.

Serveringsvirksomhet

25%

Virksomhet med omsetning av tjenester som gjelder servering er   avgiftspliktig. Dette gjelder for eksempel kafévirksomhet, servering under regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger og bingoarrangementer med   videre.

Avgrensningen mellom serveringstjeneste (25 prosent sats) og salg av   næringsmiddel (15 prosent sats) er sentral.

Med serveringstjeneste menes servering fra serveringssted, dvs. sted  der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for spising og drikking på stedet.

Det finnes noen unntak.Kontakt skattekontoret for flere opplysninger.

 

Både avgiftsfritt og avgiftspliktig salg fra kiosker

Hvis organisasjonen driver både en avgiftsfri kiosk og en ordinær kiosk med vanlige åpningstider, leiet hjelp og avgiftspliktig omsetning, skal den ordinære kiosken registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Organisasjonen må da regnskapsføre

  • alle anskaffelser av kioskvarer i regnskapet for den avgiftspliktige kioskvirksomheten,
  • og fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

Dette gjelder også de varene som skal omsettes i den avgiftsfrie kiosken. Organisasjonen kan sette avgiftsgrunnlaget lik anskaffelsesprisen for varene. Inngående avgift og utgående avgift blir dermed lik for varene som kjøpes inn til den avgiftsfrie kioskvirksomheten. Dette vil si at organisasjonen ikke får ekstra utgifter til merverdiavgift.

Grupper eller avdelinger i organisasjonen kan også bruke dette beregningsgrunnlaget når de driver avgiftsfri kioskvirksomhet og de overfører salgsvarer fra den avgiftspliktige kiosken. Det finnes noen forutsetninger for en slik organisering.

 

Omsetning fra bruktbutikker til inntekt for gode formål

 

Vare/ tjeneste

Sats

Kommentar

Organisasjoners omsetning av varer fra bruktbutikker med allmennyttig   formål

0% Fritatt

Det er strenge krav for at dette unntaket skal gjelde. Blant annet må   hele overskuddet av omsetningen gå til det allmennyttige formålet. Butikken må kun selge brukte varer den har fått gratis, samt benytte frivillig, ulønnet arbeidskraft. Kontakt skattekontoret for flere opplysninger.

 

Salg av musikkinstrumenter, uniformer, idrettsutstyr osv for organisasjoner

Organisasjoner selger ofte varer til medlemmene som ikke har som formål å gi organisasjonen overskudd. Dette er en form for fellesinnkjøp. Det kan for eksempel dreie seg om salg av musikkinstrumenter, uniformer, idrettsutstyr med videre.

Vare/ tjeneste

Sats

Kommentar

Musikkintstrumenter

0% Fritatt

Hvis omsetningen ikke gir fortjeneste for organisasjonen, men kun dekker organisasjonens kostnader i forbindelse med innkjøp og videresalg, vil vi ikke vurdere virksomheten som næringsvirksomhet. Organisasjonen har ingen   avgiftsplikt og heller ingen rett til fradrag for inngående avgift.

Uniformer

0% Fritatt

Hvis omsetningen ikke gir fortjeneste for organisasjonen, men kun dekker organisasjonens kostnader i forbindelse med salget vil vi ikke vurdere virksomheten som salget som næringsvirksomhet. Organisasjonen har ingen   avgiftsplikt og heller ingen rett til fradrag for inngående avgift.

Idrettsutstyr

 

0% Fritatt

Hvis omsetningen ikke gir fortjeneste for organisasjonen, men kun   dekker organisasjonens kostnader i forbindelse med   "salgsvirksomheten", vil vi ikke vurdere virksomheten som salget   som næringsvirksomhet. Organisasjonen har ingen avgiftsplikt og heller ingen rett til fradrag for inngående avgift.

Vanlig salg av varer

25%

Hvis organisasjonen samtidig driver avgiftspliktig omsetning av   tilsvarende varer, skal den regnskapsføre i avgiftsregnskapet alle sine anskaffelser av slike omsetningsvarer - både til den vanlige næringsvirksomheten og det som omsettes internt i organisasjonen. Det skal da også beregnes merverdiavgift av den alminnelige omsetningsverdi i den   regulære næringsvirksomheten for begge typer omsetning, selv om salg til medlemmene skjer uten fortjeneste.

Medlemsblad og andre tidsskrifter

0% Fritatt

Salg av tidsskrifter til forbruker er avgiftsfritt når minst 80 prosent av opplaget selges til betalende abonnenter eller deles ut til foreningsmedlemmer.

Foreningsmedlemmene må betale kontingent til foreningen, og   foreningen må være utgiver av tidsskriftet.

Tidsskrifter må som hovedregel leveres med merverdiavgift fra   trykkeriene. Organisasjoner som ikke er registreringspliktige for omsetning   av tidsskrifter, kan få levert avgiftsfrie tidsskrifter uten merverdiavgift   fra trykkeriet. Tidsskriftfritaket er nærmere regulert i merverdiavgiftsforskriften § 6-3.  

Årsmeldinger, årbøker og andre bøker

0% Fritatt

Salg av bøker og lignende til forbruker er avgiftsfritt. Les mer om fritaket i merverdiavgiftsforskriften §6-4.

 

Enkeltstående, kortvarige salgsaksjoner eller arrangementer

Arrangører av enkeltstående og kortvarige salgsaksjoner eller salgsarrangementer som ikke varer mer enn tre dager, er ikke avgiftspliktige for omsetning som skjer under aksjonen eller arrangementet. Det er en forutsetning at virksomheten ikke har et profesjonelt preg, med for eksempel bruk av betalt arbeidshjelp.

Eksempel på slik type virksomhet er

  • loppemarkeder
  • julemesser
  • "17.-mai salg" (bodsalg)
  • "byttedager"
  • dansearrangementer
  • dørsalg av blomster, kokosboller, tørkeruller

Varer aksjonen eller arrangementet mer enn 3 dager, må virksomheten vurderes i forhold til det alminnelige næringsbegrep.

Vedvarende virksomhet er avgiftspliktig

Vedvarende virksomhet med omsetning av for eksempel brukte ting, juletrær eller musikkopptak er som hovedregel avgiftspliktig. Det finnes unntak for omsetning av varer med ubetydelig verdi og for bruktbutikker. Du må kontakte Skatteetaten for nærmere opplysning om avgiftsplikten.

Salg av gjenstander

Vare/ tjeneste

Sats

Kommentar

Sporadisk salg, f.eks av  postkort, kalendere, drikkekrus og  T-skjorter.

0% Fritatt

Merverdiavgiftsloven inneholder en særregel når organisasjoner av og   til omsetter gjenstander av lav verdi. Denne omsetningen faller utenfor merverdiavgiftslovens område. Organisasjonen kan da heller ikke få fradragsrett for merverdiavgiften som påløper ved anskaffelsen av varene.

Varer under 100 kr - ingen 3 dagers grense

0% Fritatt

Organisasjoner kan selge varer for under kr 100 uten å beregne   merverdiavgift. Det finnes noen forutsetninger. Blant annet må omsetningen skje ved utvalgte anledninger, i et begrenset tidsrom og som ledd i organisasjonens virksomhet. I spesielle tilfeller er det godtatt at salgsvirksomheten har vært drevet i inntil en måned.

Salg som ikke er kortvarig - Jakkemerker vimpler o. l.

0% Fritatt

Jakkemerker, vimpler og lignende varer med organisasjonens logo   beregnet for salg internt i organisasjonen, kan også selges uten merverdiavgift,   selv om salget ikke skjer i en begrenset tidsperiode. Dette gjelder også ved omsetning av andre varer med overordnet organisasjonsledds logo, som   ferdighetsmerker, deltakermedaljer og lignende.

Verdien av den enkelte   gjenstanden må ikke være mer enn 100 kr. Det er ikke fradragsrett for   inngående merverdiavgift i forbindelse med utgifter som påløper i forbindelse med slik omsetning.

Salg av gjenstander til betydelig overpris

 

0% Fritatt

Merverdiavgiftsloven inneholder avgiftsunntak også for veldedige   organisasjoners salg av varer til betydelig overpris. Dette omfatter også slikt   salg fra kommisjonær. Det presiseres at unntaket bare gjelder varer og ikke omsetning av tjenester til betydelig overpris.

Med «betydelig overpris» menes at prisen for varen utgjør minst seks   ganger beløpet som den ble kjøpt inn for. Dersom varen er mottatt gratis må   salgspris utgjøre minst seks ganger varens alminnelige omsetningsverdi på det  tidspunkt den ble mottatt av organisasjonen.

Kataloger, programmer, suvenirer o.l. ved arrangementer

0% Fritatt

Arrangører av utstillinger, konserter og stevner er unntatt fra   avgiftsplikten når de selger kataloger, programmer, prospektkort og   suvenirer. Dette gjelder selv om arrangementet strekker seg ut over tre dager   og verdien overstiger 100 kr. Salget må skje i tilknytning til   arrangementene. Arrangøren ikke er fritatt for merverdiavgift (inngående avgift) i forbindelse med anskaffelse av varene, og har ikke fradragsrett for avgiften.

Avgiftspliktige annonser  Hvis trykksakene inneholder annonser, og organisasjonen er avgiftspliktig for   omsetning av annonsetjenestene, har organisasjonen fradragsrett for den delen   av den inngående avgiften som gjelder annonsene i trykksaken. Annonser i   programmer er i visse tilfeller fritatt for avgift.

Ting som ikke er suvenirer

0% Fritatt

Vanlige ting som for eksempel T-skjorter, penner og drikkekrus definerer   vi ikke som suvenirer: Organisasjoner kan likevel selge disse avgiftsfritt   hvis de kommer inn under en av de andre fritaksordningene i dette kapittelet.   Det gjelder selv om gjenstandene er dekorert på en slik måte at de minner   kjøperen og andre om deltakelsen i arrangementet.

Derimot vil f.eks. plakater fra arrangementet og andre gjenstander som hovedsakelig har verdi som minne om arrangementet, kunne omsettes uten avgiftsberegning.

Sponsorinntekter og reklamevirksomhet

25%

Når en organisasjon har sponsorinntekter og reklamevirksomhet av et   visst omfang, er dette som hovedregel avgiftspliktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.